Тема: Достоевски

Играчът на рулетка – Ф. М. Достоевски

“Играчът” заема особено място в творчеството на Достоевски. Докато в другите си романи той поставя психологически и морални проблеми, тук ни дава борба на страсти, преобразява живота без “задна” мисъл,