trite-vulni-dobrovolci-dolores-kenan-2-4eti.meВъв втория том на книгата световноизвестният регресионист и терапевт Долорес Кенън ни представя връзката между извънземните и доброволците и промените, които настъпват с идването на Новата Земя. Причината, поради която темата за извънземните се връзва добре с трите вълни, е, че често тези доброволци идват от други измерения; планети или космически кораби. Мнозинството от тях не са живели в човешко тяло досега и не са хванати в кръговрата на кармата. Също така някои доброволци са били души или енергии, които са пътешествали и изследвали, и никога не са изпитали желание да бъдат във физическо тяло. Ето защо тези души имат проблеми да се приспособят в такава странна и враждебна среда.
Доброволците са чисти и неопетнени души, които се въплъщават на Земята точно по това време, за да ни помогнат да осъществим прехода към Новата Земя. Какво точно представлява тази Нова Земя, за която всички говорят? Как ще разберем, че сме стигнали там? Ще забележим ли някаква разлика? „Те“ казват, че ние ще забележим физическите резултати повече, като честотите и вибрациите се повишат. Много от нас могат да усетят на друго ниво от нашето съществуване, че нещо се случва. С промените, които фино се случват около нас, нашите физически тела също трябва да се променят, за да се адаптират.

Може да изглежда малко странно да се съчета­ват НЛО и извънземни с трите вълни доброволци и предстоящата смяна на измерението в Новата Земя. Но всъщност се връзват доста добре. Това е така, защото те­мата за извънземните е обгърната в страх и недоверие още от самото начало. Повечето изследователи търсят и намират онова, което възприемат като зло и ужасно. Това се базира на техните вярвания; те създават точно това, от което се страху­ват. Тези изследователи никога не са помисляли за концепци­ята, която аз съм открила – че извънземните, това сме ние и ние сме извънземните. Тези същества са ни създали, така че нямат желание да навредят на рожбите си. Заради свободната воля и закона за ненамеса те могат само да гледат и да клатят глава пред глупостта и детинското държане на тези свои деца. Когато другите изследователи подлагат под хипноза своите клиенти, те обикновено ги държат в леко състояние, вместо да ги отведат до дълбокото състояние, което аз използвам. В състояние на лек транс човек се заплита в емоции, там власт­ва страхът. Извънземните добре знаят какъв ефект имат вър­ху хората, независимо дали с появата си, или с действията си, и затова предпочитат хората да не си спомнят за срещите с тях. Те са тук с определена цел, такава, каквато човекът, чий­то спомени са изтрити при прераждането във физическо тяло, не би разбрал. Много хора не си спомнят връзките, докато не му дойде времето, докато тяхната мисия не стигне до етап, който те биха могли да разберат. Ако спомените дойдат пре­калено рано, експериментът може да се провали. „Те“ казват, че в идеалния случай хората не знаят какво става, не знаят за тези срещи. Те не искат да объркват живота на хората. Но за­ради добавките в храните, замърсителите във въздуха, ако човек взима някакви лекарства (ободряващи или медицински) или пие алкохол, това води до промени в мозъка. В резултат на това те имат изкривен спомен за всяка среща (независимо дали е реална случка или сън). Спомените са оцветени от техните емоции, така че те смятат, че нещо ужасно им се е случило, защото е извън диапазона, който тяхното съзнание може да разбере. По тази причина е по-добре извънземните да изтриват тези спомени. Страхът е най-силната емоция на човека. Ако той не може да разбере нещо, това води до страх, който естествено изкривява спомена. При метода, който пол­звам, аз изключвам съзнателния ум, за да можем да общуваме с Подсъзна­нието (ПС), което има цялото познание. Тогава вече можем да открием истинската история или толкова от нея, колкото ПС смята за подходящо. То знае докъде е стиг­нал човекът в своя път и своето задание, знае точно колко може да понесе. Те никога не дават на човека повече, откол­кото той може да разбере, и аз трябва да се съобразявам с то­ва по време на сеансите. Ако ПС каже, че не може да даде по­вече информация или че не е време нещо да бъде разкрито, аз трябва да уважа това. Към ПС трябва винаги да се отнасяме с голямо уважение и аз съм установила приятни работни отно­шения с тази част от ума на клиента. Това е причината, пора­ди която мога да получавам информация, която други изсле­дователи дори не се и опитват да открият.

НЕМАЛКО ИЗВАДКИ от Втора част за Доброволците и Трета част за визията на Новата Земя
(линкове за цялата книга има в края на поста)

Причината, поради която темата за извънземните се връзва добре с трите вълни, е, че често тези доброволци идват от други измерения, планети или космически кораби. Както вече казах, доброволците са чисти и неопетнени души, идва­щи на Земята точно по това време, за да ни помогнат да осъ­ществим прехода към Новата Земя. Мнозин­ството от тях не са живели в човешко тяло досега и не са хванати в кръговрата на кармата. В поредицата „Сложната вселена“ открих, че много от тях идват направо от Бог, или Източника, и никога не са живели в какъвто и да е вид тяло. Те винаги са били едно с Източника и не са били изпращани на дълги пътешест­вия, за да експериментират и да учат, за да разширят позна­нието на Източника. Те щастливо биха си останали там, в среда, изпълнена с любов, но са се съгласили да я напуснат, само за да помогнат на Земята. В поредицата „Сложната все­лена“ много от тях говорят за срещи, които се провеждат в духовния свят и на други места. На тези срещи им е казано, че Земята е в беда и има нужда от външна помощ. Помолили са за доброволци и много са се отзовали на предизвикателст­вото. Една от тях каза: „Аз глупаво вдигнах ръка и казах, че ще отида.“ Под „глупаво“ тя имаше предвид, че не е разбира­ла напълно трудностите, които са й предстояли. Тези нежни души са искали само да помогнат, от любов. Когато пристиг­нат тук, разбират защо Земята е наричана най-предизвикател­ната планета във вселената. Също така в тази книга открихме, че някои доброволци са били души или енергии, които са пъ­тешествали и изследвали и никога не са изпитали желание да бъдат във физическо тяло. Очевидно е защо тези души имат проблеми да се приспособят в такава странна и враждебна среда. Считат ги за смели и им се възхищават, че са се съгла­сили да се заемат с такава страховита задача.

Сега ще изследваме случаите, които съм намерила, в кои­то човекът е живял на космически кораб или на друга планета, или в друго измерение и изобщо не е имал намерение да изс­ледва Земята. В моята книга „Пазителите“ писах за двадесет и петте години, през които съм изследвала обичайни случаи с НЛО и отвличане. Мислех, че в тази книга съм намерила отго­ворите на всякакви въпроси, които някой би могъл да зададе за този феномен. Но се оказа, че съм сгрешила – има още много други неща. Когато писах въпросната книга, все още не знаех за връзката с доброволците и тяхната трудна задача на Земята. От тази гледна точка, извънземните не са нашественици, а зак­рилници. Те просто защитават и наблюдават своите. Въпреки че този тип доброволци не са наясно с това, те никога не са са­ми. Хората, които са оставили зад себе си, ги наблюдават, оси­гуряват им защита и им помагат да се приспособят към чужда­та за тях среда на Земята. Вече имах няколко случая, които бя­ха включени в поредицата „Сложната вселена“, но по онова време не виждах цялата картина. Ще ги споменавам в тази книга, докато разкривам как историята се развива нататък.

Те са тук първо, за да променят енергията на Земята, така че тя да избегне катастрофа. И второ, да помогнат за издигането на енергията на хората, така че те да могат да се възнесат със Земята в следващото измерение. Те са сред нас, може би някои от нас ще се разпознаят в тяхното описание. Хиперчувствителни, непонасящи насилието, гнева, интригите, изпълнени с мир и доброта, със светлина и любов, трудно вписващи се в глъчта на шумното и забързано човечество. Те са на различна възраст и в едноименната си книга Долорес Кенън ги нарича „трите вълни доброволци”. Ето кои са те според авторката на „Трите вълни доброволци и Новата Земя” – Долорес Кенън

Р: Те са като две различни фракции. Говорят за някакви преговори.
Д: Като две различни държави ли имаш предвид?
Р: Не, това са две противоположни мнения или идеи. Нещо свързано със Земята. И двете искат Земята да еволюира. Те дават идеи как най-добре да стане това. Едната група иска пряко влияние, а другата група не иска толкова пря­ко влияние. Това са двете различни гледни точки. Двете различни идеи – дали влиянието да е пряко или непряко.
Д: Всяка от тях може да доведе до различни резултати, нали? (Да) Казваш, че и двете са съгласни за еволюцията на Земята?
Р: Точно така. Това е тяхната обща цел.
Д: Според тях какво е еволюция на Земята?
Р: Еволюцията на човешкото съзнание. Да ги извадят от ци­къла, в който са влезли. Едната група иска радикален – не в отрицателния смисъл – по-пряк подход, а другата би използвала по-фин подход.
Д: Но и двете са съгласни, че е време съзнанието на Земя­та да еволюира?
Р: Да. Също така и двете групи искат да работят заедно. Те не искат да има отделни фракции. Не искат да има два противоположни модела. Това е част от нещата, за които говорят. Просто се опитват да видят гледната точка на другия, за да могат да вземат решение за единна цел.
Д: Знаеш ли дали някой им е казал да направят това?
Р: Не, изглежда, че те са на по-високо ниво на съзнание и могат да виждат мислите на другия

Д: Много от тях ли влизат във физическо тяло за първи път?
П: Нека да проверя. (Пауза) Някои. Информацията, която получавам, е, че когато сме в състояние на енергия, ние всички чувстваме, че можем да помогнем, независимо къде отиваме. И всички ние избираме да се отделим, по различно време, да отидем на различни места, защото смятаме, че нашата енергия ще бъде полезна там, където отиваме. Бих казал, че повечето пъти е така. Така че раз­бирам, че ние – казвам „ние“, защото това е цялата енер­гия – отиваме на много различни места, където смятаме, че можем да повлияем добре или да изпитаме нещо, което не сме изпитвали преди.
Д: Но, разбира се, когато дойдете тук долу, нещата са различни, нали?
П: О, много е различно. Много е различно.
Д: Най-вече, защото веднага щом се озоват във физическо тяло, хората вече не си спомнят.
П: Това е почти, като да те изключат от този, който си. Аз се връщам често. Току-що разбрах, че често ми се случва да се връщам. Спомням си, че се връщах там и исках да ос­тана там. Не знам кои са тези те, които ми казват, или може би това съм аз, която казвам на себе си, че трябва да остана тук. Това съм аз. Няма те. Трябва да остана и да правя това, за което съм дошла. Ако можех, щях да съм се махнала оттук много отдавна. Щях да съм си отишла, но енергията не е такава. Знам каква е. Само че, когато отидеш на Земята и се включиш там долу, се чув­стваш по следния начин: „Аз не искам да бъда там. Това място е грозно. Искам да го напусна.“ Но това не е тол­кова лесно. Това, което виждам сега, е, че енергията, коя­то ние оставяме, не ни позволява да се върнем все още, защото тя трябва да изпита това, да го почувства.
[…]
Д: Какво ще кажеш за енергията на съществата, които вече са тук на Земята? Те не биха ли могли да направят нещо, за да променят нещата?
П: Те са заседнали. Толкова дълго време правят едно и съ­що, че са в застой.
Особено ако са живели безброй животи на Земята и са оплетени в карма. Както казвам: „Те носят със себе си толко­ва много багаж и боклук.“ Те трябва да се освободят от всич­ко това, за да могат да започнат да променят нещата. Страш­но много от моите клиенти не могат да се освободят от кар­мата, същото това нещо, което ги задържа тук. Те казват: „Как мога да му/й простя? Не знаете какво са ми направили.“ Така че, очевидно, докато има такива нагласи, те са в застой и не могат да направят или да участват в така необходимите промени.

Д: Но ти живееш в тяло на Земята. Защо отиде там онази нощ, когато шофираше?
П: Само на посещение. (Гласът й се разтрепери, тъй като тя се развълнува.) Трябваше да се върна там, само за да си спомня дома. Само за да ми напомнят. Само за да знам, че мястото ми е там. Няма нищо друго освен енергия. Няма структура. Това просто е вкъщи. Човек би си по­мислил, че ще мога да ви кажа името, но няма физическо име за това. Освен че на Земята биха нарекли това „дом“. Но това е дом. Това е просто едно напомняне с любов.
Д: Затова ли ти беше позволено да се върнеш онази вечер?
П: Често се връщам там. Просто не си спомням.
Д: Защо си го спомни през онази нощ?
П: Предполагам, защото се разочаровам от това, което се случва на тази планета. Заради цялата тази тъга и всички неща, които се случват тук. А аз се чувствам безпомощ­на, че аз не мога да ги поправя.
Д: Предизвикателно място е, нали?
П: Понякога е грозно място.
Д: Ти каза, че там има и други. Можеш ли да говориш с тях?
П: Не е нужно да говоря с тях, защото, след като си там и си въплътен в Цялото, всеки знае и разбира, а това е като обновяване. Не говориш. Просто си. И знаеш, че всичко е наред. И че трябва да бъдеш тук, за да помогнеш. Но от време на време трябва да се връщате, просто за да почув­ствате. Защото, когато стигнете тук на Земята, се въвли­чате в земните неща и ви дърпат в различни посоки. И трябва да усетите онова цяло отново. Трябва да чувствате тази любов и комфорт в светлината. Просто трябва да ги чувствате.

Д: Тя с физическото си тяло ли прави това?
П: Не, не. Това, което пътува, е друга част от нея. (Осъзна­ване) Това е, защото тя е тясно свързана с онези други части. Така че тя усеща онези други части, когато правят онези неща, но не разбира всичко. Сега виждам част от нея да пътува с кораб до място, на което има много, мно­го високи колони. Има кристали и енергийни същества. Това не е мястото, откъдето е тя, така че трябва да пътува в собствената си енергия, за да стигне там. Не знам тя какво прави там. Всъщност това не е „тя“.
Д: Но това е друга част от нея? (Да) Сякаш, когато тя се е отделила от светлината, от дома, тя се е разпаднала на различни парчета?
П: Да, има много различни парчета.
Д: И едно от тези парчета е Помела?
П: Те всички са едно и също парче, както когато един сноп се отдели от цялото. Този сноп след това ходи на различ­ни места в различни светове, за да има различни прежи­вявания. Някак не мога да се свържа с всички тях. Просто знам, че това се случва. Около главата й има поставена лента. Усеща се като стягане, което е около главата. (По­казва с движение на ръката, че е на челото.) Тя запечатва тази връзка. Това е връзка, така че тя не получава други­те части. Предполагам, че не трябва. Само да знае, че има други работещи части, други работещи енергии. Би тряб­вало да е спокойна, като знае, че всичко е наред. Че всич­ко е в идеален ред. Че всички части работят заедно и правят това, което трябва да правят, и че скоро отново ще са заедно. Това е съобщението, то трябва да й носи спо­койствие.
Д: Знаеш какви са хората. Ако не разбират нещо, или ги е страх, или преувели­чават.
П: Знаеш ли какво? Това е заради ограниченията, които има тук. Мисля, че когато си извън тялото си, ти си този, кой­то си, и всички сте свързани. Като една голяма тенджера супа. Може да си морков или картоф, но си и супа и всички сте свързани. После, когато ви извадят от супата и ви сложат на различни части или места, тогава сте раз­делени от цялото. Не разбирате и сте объркани. Тогава нещата нямат смисъл. Но когато се върнете у дома или сте отново заедно, тогава знаете, че всичко е наред и всичко е точно така, както е трябвало да бъде

Д: Някои хора имат погрешна представа, че има много ло­ши същества. Но на мен са ми казвали, че на тях не им е позволено да се месят на хората на Земята заради съ­вета. Така ли е?
П: Има същества, които ние не считаме за много духовно развити. Това не означава, че те са лоши. В рамките на вселената няма негативност. Няма добро и лошо. Има само красотата на Единия. Има същества, които не са се развили духовно толкова, колкото на нас ни се иска, но не бихме ги нарекли лоши. Исках да дам за пример, да речем, извънземните същества, които работят с вашето правителство. Тези същества са тук заради свои собстве­ни цели, за да получат метали, различни химикали и еле­менти от Земята и неща, които те могат да използват. Понякога те вземат повече, отколкото казват на прави­телството. Ние не одобряваме това, но сме им позволили да слязат тук, защото вибрацията на планетата е по-ниска и те могат да влязат в тази вибрация и да комуникират с правителствата. Това не означава, че те са лоши. Те из­растват духовно. И ние им позволяваме да влязат. Те не вредят на планетата, защото са се научили, че трябва да дават. Те дават на правителството технологии. Така че има вземане и даване. Ние не сме съгласни, но те не са лоши. Аз не познавам никакви лоши същества, които да работят на тази планета.

В моята книга „Пазителите“ става дума за това, че има някои същества, които идват само през последните 1000 го­дини, на които им е разрешено да събират металите и мине­ралите, от които се нуждаят. Тези материали са широкоразп­ространени на Земята, така че те не вредят на тази планета, като ги вземат. Те са стриктно наблюдавани от съвета, за да е сигурно, че няма да правят нищо нередно.

П: Някои същества тук мислят за добро и зло, но не това е начина да се гледа на нещата. Трябва да се мисли за ду­ховния напредък. Някои от тези същества просто не са толкова духовно напреднали, колкото са другите. Това не означава, че те са лоши.
Д: Има други изследователи, които смятат, че някои от нещата, за които хората им докладват, че са им били причинени, са негативни за тях. Аз виждам нещата по различен начин, защото получавам информация за това какво наистина се случва. Но аз не ги намирам за лоши.
П: Не, ти виждаш нещата по начина, по който ние искаме да ги виждате. Ти виждаш нещата такива, каквито са в действителност. Но се опитай да обясниш на хората на тази планета, че някои от нас не са лоши или че някои от тези действия не са лоши; тяхното съзнание не може да приеме това в този момент. Може би в бъдеще. Вие тряб­ва да упорствате и да продължавате с положителните си мисли за нас, защото това е, което те трябва да знаят за нас, тъй като това е истината.
Д: Точно това се опитвам да правя в моите лекции и книги, да представям нещата по начина, по който трябва. Един въпрос, който съм задавала много пъти и са ми казвали, че част от него е свързана с осакатяване на до­битъка. Много хора смятат това за лошо. Можете ли да кажете нещо по този въпрос?
П: Да. Има различни видове, които работят с добитък. Тук в САЩ се използват много… хормони – мисля, че така ги наричате – химикали за добитъка. Някои видове изслед­ват въздействието на тези хормони върху добитъка. Зато­ва те вземат органи и части от крави, които могат да бъ­дат засегнати от това, и получават резултати. Неблагоп­риятното влияние на тези хормони върху кравите. Има друг вид същества, които използват кръвта от тези жи­вотни. Не само от крави, но също така от овце, кучета и котки. Те изследват молекулната структура на кръвта. Това е друга причина хората да мислят, че нещата, които тези същества правят, са лоши. Но това не е лошо. Те из­следват кръвта, за да определят негативните последици от замърсителите на тази планета върху тези растения и животни. Не се забелязва по растенията, защото – какво са растенията? Но когато най-добрата крава бъде осака­тена, тогава те ще проверят.
Д: Това ми звучи логично. Защото знам, че вие изучавате много неща. Имах някаква информация, но нямах пълен отговор. Благодаря ви, че ми го дадохте.
Най-накрая смислен отговор. Казвали са ми, че те са мно­го загрижени за замърсителите във въздуха, както и за консер­вантите и други добавки в храната ни. Те са притеснени за тяхното въздействие върху физическото ни здраве и за това, че тези добавки предизвикват ръст на раковите заболявания. Това е причината за многото експерименти, за които говорят така наречените „отвлечени“. Извънземните проверяват влиянието на тези добавки и замърсители върху човешкото тяло. Също така проверяват дали те засягат генетичната структура. Какво може да бъде по-естествено от това да проверят храната, която ядем, за замърсители, които влияят върху телата ни? Някой трябва да го направи. Нашето правителство със сигурност не го прави.

Дж: О, аз просто не разбирам защо хората не осъзнават какво ни причиняват. Те злоупотребяват с алхимията на плане­тата. Те създават химикали, които се простират до раз­лични вселени, но не знаят това.
Д: Те не осъзнават, че те се съдържат не само в техния собствен свят?
Дж: Точно така.
Д: Това нещо излиза и се отразява и върху вашия свят?
Дж: Да. Газовете унищожават много планети, затова ние тряб­ва да спасяваме и много хора. Много различни същества на други планети. Ние събираме различни същества.
Д: Значи са разрушили много планети?
Дж: Да, продължават да унищожават планети, а ние се опит­ваме да…
Д: Имаш предвид, че енергията все още излиза навън?
Дж: Да, и ние все я филтрираме и се опитваме да я закър­пим, но те продължават да правят неща, които пробиват озоновия слой и те излизат и… (Дълбоко си поема дъх) е много тревожно. Толкова много неща трябва да се слу­чат.
Д: Казваш, че по времето, когато вашата планета е била унищожена, си заминал?
Дж: Бяхме построили кораб, за да можем да напуснем, но да продължим да си вършим работата. Тогава осъзнахме, че вече нямаме планета.
Д: По времето, когато беше на борда на кораба, ти имаше ли физическо тяло?
Дж: Имаше някаква структура.
Д: Какво стана, когато реши да не бъдеш вече физически?
Дж: Ние нямахме нужда от тела. До известна степен това, че загубихме планетата си, беше благословия, тъй като ние вече еволюирахме до етап, на който не ни трябваше дом. Също така нямахме нужда от някаква физическа струк­тура, която да съдържа нашата форма на енергия.
Д: Еволюирали сте отвъд това. (Да) Ти кога стана това енергийно същество, кълбото, което си сега?
Дж: Беше след това.
Д: Някой каза ли ти, че трябва да вършиш тази работа?
Дж: Това беше решено от Съвета. Не само моята работа. Ня­колко от нас се занимават с това.
Д: Ти срещна ли се със Съвета?
Дж: Мисля, че те ми дадоха инструкции. Ние не ги виждаме. Просто общуваме с тях енергийно и те са навсякъде око­ло нас.
Д: Значи ти се съгласи да обикаляш из Вселената и да се опитваш да коригираш нещата, които се случват? (Да) Какво чувстваш, когато намериш енергията, която идва от Земята? Как я разпознаваш?
Дж: Тя е с много плътна, по-ниска честота и дори не разби­рам как излиза в тези измерения. Това е почти като чер­на, опушена змия, която се промъква, но не е взела над­мощие над нас. Достатъчно лесно беше да изчистим. На­лага се да се занимаваме с това повечето време, а има и други функции, които трябва да изпълняваме.
Д: Аз се чудех как може да стигне толкова далеч от Земя­та до тези други измерения.
Дж: Да, излиза извън нашата галактика. Отива отвъд нея и в други вселени. Разпространява се много нашироко и ние знаем, че хората не го правят нарочно. Много е тревожно да се наблюдава.
Д: Те си мислят, че остава само на Земята и те си вредят само един на друг.
Дж: Да. Ние затворихме много от тези врати, за съжаление хората мислят, че все още се нуждаят от някои учители. Хората мислят, че трябва да научат нещата по трудния начин, затова канят енергии, които преподават уроците по трудния начин.
Д: Това е планета, на която се учат уроци.
Дж: Да, така е.
Д: Ти каза, тези отрицателни енергии са били лесни за по­чистване? Как го правите?
Дж: Не разбирам думата за това… обграждаме ги с много мощна течна кристална енергия. Задържаме ги и след то­ва правим различни изчисления. Трябва да тестваме чес­тотата им и да разберем каква честота ще е достатъчно силна, за да ги разтвори. След това те се разтварят отново в енергия, но както споменах, това отнема много време. Има други задачи във Вселената, които са много по-полезни за колектива.
Д: Какво представлява колективът?
Дж: Съвкупността от Вселената и нейните жители. Има мно­го други видове, а хората не разбират това. Но ние харес­ваме хората. Те са част от нас и те откриват това, когато напуснат тялото си. Ако знаеха това, те щяха да се дър­жат по различен начин. Те са прекрасни. Те са доброна­мерени и всички имат обич в сърцето си, ние просто ис­каме да обичат от сърце. И ако обичат от сърце, те няма да създават тези неща, които се случват.
Д: Обичта е най-важното по принцип, нали?
Дж: Точно така. Създателят има много обич. Те могат да ви­дят само частица от обичта на Създателя към тях.
Д: Мисля, че това е една от причините те да са на Земята, за да открият тези неща.
Дж: Така е. Те не виждат как дърветата им махат за поздрав и им намигат. Те просто ги секат.
Д: Те не виждат, че всичко е живо. Мислят, че всичко тук е за тяхна полза.
Дж: Така е.
Д: Ако не прекарвахте толкова много време да почиствате бъркотията, какво бихте искали да правите?
Дж: О, има много проекти. Има много планети, чакащи да се родят, но те знаят, че това не е достатъчно безопасно. Има и много други видове, които желаят да станат част от процеса на развитие в колектива.
Д: Значи това е част от нещата, които бихте могли да правите?
Дж: Да. Много е лесно да се създават планети, точно толкова лесно е да се унищожават планети. Или да се прехвърлят в други галактики и формации, които служат на колектива.
Д: Говорила съм с други хора като теб, които създават планети. Това е част от групата за съ-Творение, нали? (Да) С енергия ли го правите?
Дж: Да. Това е повече от енергия. Ако хората могат да го раз­берат… ние го помисляме и то се случва.
Д: Затова мислите са толкова могъщи, нали? (Да) Може би затова хората не са на това равнище.
Дж: Човешките същества имат много изобретателен мозък. И ако те използваха своите мисли и намерения по различен начин, щяха да създадат много по-мирно съществуване. Когато създавахме планетата, тя беше замислена като оа­зис. Те не трябваше да страдат. Някой ги научи да стра­дат… не ние. Но дълбоко в мъдростта си те всички знаят, че мозъците им са много мощни. Те използват само мал­ка част от мозъка си с размер и форма на фъстъче, но мо­зъкът им е много голям. И ако те стигнат до цялата тази енергия в мозъка си, планетата ще бъде много различно място. Всъщност те знаят какво се случва. Те го усещат. Те са в преход. И тази планета Земя не се разрушава. На­истина бих искал те да се съсредоточат върху това, защо­то те се фокусират върху унищожителната енергия и сле­дователно я създават.
Д: Всичко, върху което те се фокусират, те го създават.
Дж: Така е.

Е: Той ми казва нещо за белите ми дробове. Замърсени… твърде замърсени.
Д: Той може да вижда вътре в тялото ти?
Е: Той няма нужда да вижда. Той го усеща. Той просто знае всичко.
Д: Той може ли да направи нещо за белите ти дробове, или това прави?
Е: Той прави много неща. Той прави всичко. Той казва, че цялата ни околна среда е замърсена. Той каза, че замърсяването почти е достигнало пределна точка, затова трябва да се почиства. Самият климат… той ми показа, че силни ветрове трябва да дойдат и да отвеят цялото замърсяване.
Д: Това възможно ли е?
Е: Всичко е възможно, нали знаеш. Той се опитва да ми ка­же с думи, които мога да разбера, че ако силните ветрове се появят и обикалят Земята по часовниковата стрелка, с някакви енергийни елементи в него, те просто ще отнесат всичките тъмни, сиви отрови. Замърсяването не е само замърсяване на въздуха, то включва човешките отрица­телни емоции, които замърсяват. Всичко е свързано. Той показва, че всичко е съчетано… всичко е едно цяло.
Д: Ако те направят така, че силните ветрове дойдат, и се опитат да издухат замърсяванията, как това ще повлияе на хората?
Е: Няма да се налага да убива хората, тъй като комбинация­та от ветрове ще има енергийни частици в себе си, като енергийни сили, вградени във вятъра. Стотици, стотици различни частици в него. Той не само ще прочисти въз­духа, но също така ще изчисти вибрациите. Ще минава през човешкото тяло като енергийна вълна, почиствай­ки всички планини, реки и животни, така че няма да е прос­то вятър. Има много стотици различни компоненти. Той каза, че няма да мога да разбера.
Д: Значи не е като ураган или подобен вид вятър?
Е: Много силен вятър, но съдържащ енергия. Минава над цялата планета.
Д: Винаги мислим за силните ветрове като за разруши­телни.
Е: Това е симулация, ще се върти по часовниковата стрелка около планетата като вятър, мъгла във вятъра. Това е силен вятър, но няма да има щети като след ураган. То е като мъглива, чиста и ясна енергия. Ще има много неут­рализираща енергия. Те ще неутрализират енергии, лоши енергии, отрова, мизерия, депресии, пари… нито едно от тези неща няма да има значение. Когато този вятър пре­мине през планетата, хората ще забравят неща, които са се случили в миналото. Амнезия, те ще имат амнезия. Те­зи частици ще изчистят много неща.
Д: Как така ще забравят неща, които са се случили в мина­лото?
Е: За тях ще бъде ново начало.
Д: Имаш предвид, че ще забравят неща, към които са били привързани?
Е: Не. Каквото и да са имали, те ще имат, но ще виждат не­щата по много различен начин тогава… различна гледна точка, различен поглед, различно разбиране, едно раз­лично съзнание. Това е единственият начин, по който ние можем да почистим тази планета. Толкова много щети са й нанесени.
Д: Смяташ ли, че това ще засегне всички хора тук?
Е: О, да… цялата планета. Така трябва. Ние не можем прос­то да направим половината и да не направим другата по­ловина.
Д: Но някои хора са потънали толкова дълбоко в негативи­зъм.
Е: Няма значение. Те стават по-силни. Това ще им причини амнезия за лошите неща и те ще трябва да продължат с добрите неща… много светлина и любов. Най-вече това ще сложи край на времето и ние просто ще имаме нова страница. Без въпроси за вашето минало. Много чакат това с нетърпение. Те знаят, че нещо идва.
Д: Те знаят, че е време да се освободят от миналото?
Е: Да, и да работят с пътеводната светлина… да работят с вселената.
Д: Но по този начин няма ли да действате срещу тяхната свободна воля?
Е: Не, защото времето не съществува, така че ние просто слагаме край на това време. И те могат да започнат след­ващия път, когато отидат на друго място. Просто отлага­ме, ако искате да гледате времето, просто отлагаме.
Д: Но аз мислех, че свободната воля е изключително важна. Мислех, че не им е позволено да действат против сво­бодната воля.
Е: Разбираме какво казваш, но ще имаме повече време да го обясним. Нека го кажем по този начин. Приоритет… има­те приоритет. Нашият приоритет е… не, това не е добро обяснение. Ние сме едно. Ние сме Бог… с Божествена… енергия. Вие играете своите игри от много, много мили­они години. Вие сте в една малка кошарка и ние ви гле­даме през цялото време как се упражнявате във вашите игри. Но вие увреждате кошарката и ние не искаме това заболяване да се разпространява до други, които все още са в процес на обучение.
Д: Под други имаш предвид други планети?
Е: Други планети… други същества, които все още си игра­ят в пясъчника.
Д: Не сме ли всички на различни етапи на учене?
Е: Вие учите това, което сте избрали да научите, но вече го знаете. Вие всъщност нямате какво да учите. Вие сте Бог. Вие сте светлината, която знае всичко. Всички ние сме светлина.
Д: Но вие знаете, че когато идваме на Земята, ние забра­вяме всички тези неща.
Е: Защото сте избрали да играете на вашата детска площад­ка по своя свободна воля. И можете да правите каквото желаете, така че това всъщност не е намеса, защото не може да се намесвате на Бог като едно цяло. Това е прос­то избор. Вие играете на площадката, а ние ви гледаме и искаме да сме сигурни, че вашата игра няма да излезе из­вън контрол като малки деца. Излиза извън контрол, така че ние ви оставихме да си играете с времето и сега прос­то почистваме детската площадка. Това е всичко. Просто отложихме нещата.
Д: Когато се преместим в това ново време, както ти каза, ще се случи ли нещо със старата Земя? Ние говорихме за ветровете, но има ли нещо друго, което ще се случи?
Е: Вода… повишено ниво на водите… скъсани диги, океани и много големи вълни. Вятърът няма само да изчисти по­върхността; той също така ще помогне на планетата, след като премине през нея, не само повърхността, а цялата планета отвътре и отвън. Отвътре… отвън.
Д: Знам, че има градове вътре в планетата, нали?
Е: Да… за да се почисти и тяхната детска площадка… на ня­кои от тях. Така че нека да си свършим работата все пак. Те не всички са идеални, някои дори играят по-мръсни игри от тези на повърхността. Така че нека да почистим всички тях. Ти мислиш, че всички те трябва да умрат. Не е така. Просто тези вятърни вибрации ще изчеткат отвът­ре и отвън.
Д: Мислех, че водата също ще прочиства.
Е: О, трябва много повече от вода за почистване на пясъч­ника. Всяко едно нещо на вашата планета ще се промени. Съжалявам, че не мога да обясня в подробности, но всяко едно нещо ще е различно от това, което преживявате днес. Ние имаме познанията днес, защото всъщност ние никога не сме ходили да играем. Ние не избрахме това. Много избраха това, което не е проблем; това е нещото, което те правят. Ние останахме в светлината. Във всички човешки времена ние избрахме да не го правим, но това не означава, че не знаем какво се случва на вашата пла­нета или на други планети. Вибрацията на планетата ще бъде по-висока. Въпреки че те все още няма да могат да придобият вибрацията, която ние носим, ще има значи­телна промяна. Честотите се променят. Като честоти на радио вълни… енергийни тела, енергии.
Д: Ще запазим ли своите физически тела?
Е: Много ще могат, абсолютно, да, с някои промени. Про­мените ще дойдат от светлината, от консумацията на хранителни продукти. Хората ще живеят повече в мир с околната среда и със своите тела. Те ще разберат, че цел­та на това тяло е да служи на целта на играта. И така, на тях ще им бъде наредено да настроят това тяло според играта, която играят. Те ще бъдат по-съзнателни – ако това е точната дума – по-осъзнати за тялото си, по-осъзнати за ума си и по-бдителни и будни в играта.

Д: Не съм сигурна с кого общувам тук.
Е: Оригиналното синеоко. Но аз не съм едно тяло. Аз съм светлина. Изображе­нието, което проектирам, е проекция. Това е като филм. Това е, само за да могат очите да ви­дят… за да им е нещо познато, но това не съм аз наисти­на… не. Това е, за да може окото да види и да си спомня… нещо материално. Хората имат нужда от образи. За да може тя да ви разкаже историята „Видях висок мъж“. Защото, ако тя каже, че е видяла светлината… никой няма да знае какво казва.
Д: Аз бих разбрала, защото работата ми е свързана с това.
Е: Но те не. Нетърпеливи. Тя е нетърпелива. Сега, когато й е показано знанието, тя очаква всички останали да го знаят и това допринася за друг багаж в тялото. Тъй като всяка отрицателна емоция, нетърпението, отчаянието, всички тези неща ще бъдат просто още една пречка, коя­то ние вероятно може да преодолеем сега, защото тя съз­нателно трябва да се отърве от тях. Тя трябва да бъде в синхрон. Знаеш ли, тъжно е – какви са думите? Колкото повече знаеш, толкова повече не разбираш останалите. Колкото повече разбираш нещо, което е трудно да бъде описано, толкова по-малко търпение имаш към другите. Как така не разбират светлината, като всички те идват от Източника? Как можете да забравите това? Как може да бъдете толкова – не искам да кажа думата, която тя из­ползва. Започва със „г“ (шепне: „глупави“). Как може да не разбирате? Как може да не знаете и просто да имате нещо, което да предизвика доброта и безусловна чиста любов? Тя не иска цял човек… това светло същество. Тя иска само една микроскопична светлинка да запали във всеки. Тя има способността да направи това, но в същото време вреди на себе си заради липсата на търпение, зара­ди неразби­ране. Те не разбират и в някои отношения, на съзнателно ниво, тя също не разбира. Така че кое е по-добре? Да знаеш по-малко или повече? Как да баланси­раме това по равно? Ти как разбра, че нямам тяло?
Д: Говорила съм и преди с вашия вид същества, които са светлина. Много от тях проектират изображение, кое­то хората по-лесно разбират.
Е: О, абсолютно. Ние сме запознати с хора, които дойдоха тук да работят със светлината като човеци. Просто е мно­го трудно да се обяснят нещата. Но ние подвеждаме хо­рата, като им даваме изображение на тяло, така че сега имате стотици тела. (Смях) Объркващо е, нали? Ето ти една хубава шега за вас.
Д: Хората винаги мислят за вас, че сте негативни, но знам, че в действителност това не е така.
Е: Ние дори не разбираме какво означава негативни. (Смях) Дори не можем да го разберем.
Д: Но тези, които не разбират, казват, че сте негативни.
Е: Това е, защото те не виждат светлината и се страхуват. Страхът. И това също ще отмием.

Д: Да. Казвали са ми, че тези промени ще доведат до раз­деляне на две Земи. Старата Земя и Новата Земя, тъй като вибрациите и честотите се повишават. Така ли е?
А: Така е. Има един различен свят, ако щете, в който някои души ще останат или ще изберат да живеят след проме­ните. Светът, който поддържа това ниво на вибрация, в което те желаят да останат, и там ще останат или ще се преместят. Но новите енергии ще бъдат поносими само за онези, които са работили със своята собствена енергия и са я повишили до тази вибрация.
Д: Но сътресенията, за които ти говориш, те на старата Земя ли ще бъдат?
А: Те са сега, докато преминаваме през тези промени. Вре­мето на трансформация е в следващите няколко години, а резултатът е предсказан от мнозина. Аз нямам много да добавя към това освен, че тези, които са тук сега, трябва да запомнят важната роля, която играят във физическия свят, преди промените да се случат или преди финалните промени да се случат. В разгара на процеса е необходимо тези, които са тук, да помогнат. Да се строят, ако щете, както в армията. Време е те да се покажат и да са наясно, че са призовани да са тук и да бъдат готови. И да останат стабилни, защото може да има ситуации, в които душата може да бъде на кръстопът, или-или, що се отнася до вибрациите. И в такива моменти вие бихте могли да сте решаващ фактор.
Д: Какво искаш да кажеш с това или-или?
А: Техният духовен растеж може да е в сива зона, откъдето е възможно да се изкачат и да постигнат по-високи виб­рации, ако имат смелостта да скочат. Или пък могат да изберат да не скочат и това си е техен избор. Но вашата роля, ако запазите енергията си, може да бъде от реша­ващо значение за някой в такава ситуация, защото може­те да бъдете ръката, която им се подава, за да скочат.
Д: Да направят скока към по-високата вибрация. (Да) Но по-високата вибрация, Новата Земя, няма да изпита те­зи сътресения? (Не) Изглежда, че точно сега ние сме в тази част, която изпитва сътресенията.
А: Това е само началото. Започнало е, но хаосът не е наста­нал. Хаосът, лудостта на хората, обикалящи объркани, защото всичките им илюзии са били разрушени. Това ще бъде време на изпитание на силата, която трябва да се прояви от онези от вас, които сте тук, за да помогнете по време на този процес. Ще има време, когато хората ще тичат по улиците объркани и изплашени, подобно на урагана в Луизиана.
Д: За това мислех, цунамито и ураганите.
А: Само че това, умножено многократно, в повечето градове по света, е много различен сценарий.
Д: Ще има ли подобни бедствия в много градове?
А: Някои, причинени от природни сили, други, причинени от тези, които са на власт, които полагат всички усилия да запазят нещата такива, каквито са. Те са наясно с про­мените. Те отказват да ги приемат. Като дете, което не иска да чуе истината. Отказват да признаят, че вече не те командват нещата. Така че продължават да се придържат към своите начини и могат да предизвикат още по-голямо объркване. Те мислят, че могат да забавят проце­са и да поддържат ниска вибрация, като запазват страх на повърхността.
Д: Те се опитват да внушат страх на хората.
А: В хората винаги е имало страх, защото в продължение на много години повечето, ако не и всички, общества на то­зи свят, са функционирали така. Страхът е начинът, по който те са оставали на власт, и почти всички в този свят живеят в страх. Има различни нива на страх, но тези промени и технологията, която позволи на всички да об­щуват свободно, са причина за голяма загриженост на те­зи, които са на власт, защото сега страхът изчезва. Много неща, които се случват, дори бедствията, действат като катализатор за изваждане на страха, за да бъде отработен. Така че, в известен смисъл, това е прочистване. Но тези, които са на власт, не искат този процес да се случи и предпочитат да запазят определено ниво на страх под во­дата, така да се каже. И като отчаяно дете те пробват вся­какви тактики, които могат да измислят в този момент, за да не позволят този страх да се разсее, защото сега това се случва. Страхът се разсейва независимо от това как изглежда в момента на повърхността.
Д: Хората започват да мислят сами.
А: Да. Те се изправят пред собствените си демони, ако щете, защото животът ги отвежда на места, където те трябва да видят неща, с които другите пъти не е трябвало да се справят. Следователно, техните страхове, въпреки че ги има, поне излизат на повърхността, докато преди не е било така. Следователно, това е прочистване, което дока­то продължава, само ще освободи още и още, което е процес, с който тези във властта са съвсем наясно. Те ис­кат да го забавят, като си мислят, че може да има начин да го предотвратят. Така те ще пресират и пресират до крайност, колкото могат, докато нещата не станат много трудни. А много хора няма да бъдат подготвени за тези крайности.
Д: Войната едно от тези неща ли е?
А: Войната, абсолютно войните, както и техните болести, с които плашат хората.
Д: Тези болести всъщност ги няма, нали?
А: Може да ги има, ако хората изберат да позволят на тези енергии да влезнат в тялото им. Но в по-голямата си част те са само в енергийните полета. И като всичко друго, за което се говори или се мисли, това може да стане реал­ност във физическия свят.
Д: Да, ако достатъчно хора го приемат като своя реал­ност.
А: Но болестите са изключително преувеличени и не са епидемиите, за които ги представят. Медиите и филмите ви показват отчаянието си, като настояват да представят на масите информация, която е напълно отрицателна и базирана на страх. Теми като убийство, смърт и преда­телство, атаки и подобни, които държат съзнанието фо­кусирано върху тези въпроси, вместо да показват по ме­диите образи на надежда и вдъхновение. Но въпреки това има достатъчно от тези позитивни послания сега, които като ефекта на доминото вече не могат да бъдат спрени.
Д: Друг страх, който правителството се опитва да насър­чава, е страхът от тероризъм.
А: Да. Това е просто още един инструмент като болестите да намерят оправдания да дадат на хората причина да се страхуват и да не се обединяват, а да вярват, че прави­телството ще реши техните проблеми. Те са въображаеми проблеми и подсъзнателно много хора започват да раз­бират това. Те вече не вярват, въпреки че много от маси­те вярват. Но на подсъзнателно ниво те започват да се събуждат и властта знае това. Това е причината те да прибягват до абсурдни истории, в които само тези, които искат да вярват, ще повярват, защото никой с логичен ум и разум не може да им повярва.
Д: Да, всеки, който мисли със собствения си мозък.
А: Така че те предоставят на масите възможността да избе­рат, защото стигат до крайности. По този начин те слу­жат на една цел, като стигат до крайности, така че всеки прави своя избор, защото това е време за избор. Това ве­че не е време за средно положение и неутралност.
Д: Ти каза по-рано, че ще бъдем тук, когато хаосът наста­не. Той на много от тези бедствия ли ще се дължи?
А: На бедствията и на срутването на структурите на прави­телството. И на разрушаването на осигурителната мрежа, от която повечето хора се чувстват част. Неща като соци­ални осигуровки, заплати, работни места и религиозни вярвания. Особено ако и когато кораби и/или други по­добни, започват да стават част от съзнанието, за което много хора не са подготвени. Затова те могат да се лутат шокирани и объркани, несигурни какво е реално и какво не е. Структурата на правителството се пропуква и ще става още по-зле, докато достигне пълен хаос. Като ефекта на домино, като разпадане.
Д: Ако корабите пристигнат, каква ще бъде целта на тях­ното идване?
А: Те винаги са тук. Въпрос на време е те да станат видими, когато имат разрешения, защото това също е време не само на свободната воля, каквато е тя сега, но също и време другите да заявят мястото си в новия свят. Не само хората, но и други също принадлежат тук, но са в по-различни вибрации. Така че донякъде не те избират да станат видими; отчасти енергиите ги правят видими.
Д: Аз знам, че те са тук. Аз работя с тях. Знам, че те са добри. Не съм имала никакви проблеми с тях.
А: Но като станат видими и част от съзнанието на хората, и с разпадането на правителствата, хаоса и природните бедствия можеш да видиш пълния шок, в който повечето хора ще изпаднат. Религиите им и идеята им за структу­риран живот ще бъдат повалени. Така че тогава няма да има нищо, за което да се хванат. Това е много страшно за онези, които не са излизали от къщата си. Този страх може да доведе до лудост или шизофрения, или други реакции. И по това време, при тези реакции, когато хора­та ще бъдат най-уязвими, тогава вие можете да бъдете от най-голяма полза.
Д: Значи други като мен и Ан са от тези, които са тук, за да помагат?
А: Тези, които са готови да видят промените и да не се под­дадат на страха, ще бъдат стълбовете, на които другите ще се облегнат, когато нищо няма да е понятно за тях. Това не означава, че вие ще им покажете истината, а че няма да падате като тях.
Д: Защото си мислех какво можем да направим, когато всеки е в хаос?
А: Когато не си губиш ума и си спокоен, няма значение как­во правиш. Хората ще видят това в теб и ще търсят това в теб, защото те не знаят какво да мислят за онова, което виждат. Може би и ти няма да знаеш какво да мислиш за онова, което виждаш, но си се подготвяла за него. Затова ще знаеш и ще си уверена, че всичко ще бъде наред. Че не си луда.
Д: А другите няма да имат никаква подготовка.
А: Точно така.
Д: Вие знаете, че много, много хора са идвали при мен през последните две години, които или са лечители, или им е казано от вас, подсъзнателната част, че трябва да бъ­дат лечители. Ние все се чудим защо са необходими толкова много лечители по света?
А: Знаеш ли какво е населението на планетата?
Д: Да, доста е голямо.
А: Това може да е една от причините. Също така това е вре­ме, което е изключително ценно за много души заради уроците, които могат да научат, тъй като това е необи­чайно време, което тази планета не е изпитвала досега. Следователно, това е една възможност да изпитате един­ствено по рода си пътуване за душата. Също така това е възможност да се повиши нивото на душата чрез прежи­вяванията благодарение на предизвикателствата, които тя предоставя. Затова много напреднали души се интере­суват от тази възможност за себе си.
Д: Мислех си, че ако някои структури се сринат, медицинс­ката професия опреде­лено ще бъде една от тях. Може би това ще бъде една от причините да има лечители, които могат да използват енергия и природолечение.
А: Идва време, когато енергията ще бъде достатъчно висо­ка, така че болестите няма да бъдат такива, каквито ги познаваме днес. И макар че помощта на тези лечители определено е необходима, ще дойде време, когато тези болести вече няма да ги има. Ето защо лечението е само временно. Лечителите ще лекуват, когато има нужда. Ако няма болници, защото всички са напуснали града например или може би той е удавен (дали тя говори за наводнен град?), тогава ще има лечители на разположе­ние, които да помогнат. Но това не е единствената при­чина те да са тук. Те са тук със своя учебна цел, тъй като техните собствени души искат да преживеят този преход.
Д: Затова ли всички ние сме избрали да бъдем тук по това време?
А: Сериозна причина.
Д: Също така са ми казвали, че нашата ДНК се променя, така че да можем да се приспособим към тези промени. Вярно ли е това?
А: Има много групи, които участват в ускорението на енер­гиите, и те имат свои собствени технологии. От наша гледна точка, ние бихме казали, че чрез вливане на висо­ки вибрации на планетата това се отразява обратно върху хората. Така че не тяхната ДНК се коригира, поне от на­ша гледна точка. Това са по-високите вибрации, които естествено засягат тяхната ДНК, която е спяща в някои области. И следователно, тя се активира.
Д: Чувала съм, че това е причина за много физически симп­томи, които хората изпитват сега.
А: Области на блокажи в тялото, независимо дали са кар­мични проблеми или техни собствени болести, причине­ни от липса на самодисциплина, свързана с хранителните им навици, или други неща, независимо от причината за заболяването. Но те са основно области на блокажи, кои­то излизат на повърхността с тези нови енергии, докато преди те може да са били в латентно състояние. Излизат на повърхността подобно на кармичните проблеми, кои­то излизат на повърхността. Тези енергии принуждават такива области да се справят с тъмната негативност, така че енергията да може да потече свободно, затова блока­жите трябва да бъдат премахнати. За да се случи това, трябва да се обърне внимание на проблемите, които при­чиняват тези заболявания, което изисква някаква степен на участие на хората, които страдат. И това е техен из­бор, независимо дали те обръщат внимание на тези неща, или не.
Д: Това, което аз съм чувала, е, че много от тези физически симптоми, които хората изпитват, са причинени от промяната в вибрацията, докато човешкото тяло се приспособява.
А: Така е.
Д: Ако хаосът принадлежи на стария свят, това ще се случва ли по същото време, в което двата свята се раз­делят? Не знам дали го формулирам правилно. Новата Земя трябва да навлиза в нова вибрация и в ново измере­ние. И това е описано като отделяне, ще станат два свята. Това звучи ли логично?
А: Има много теории. В зависимост от гледната точка, това е въпрос на енергийни вибрации. Една вибрация се виж­да, а други вибрации не са видими една за друга. Следо­вателно, ако една вибрация – по-ниската, или по-бавната вибрация – остава, това не означава, че тя става един от­делен свят; тя просто вече не е видима. Новият свят е всъщност този, който се отделя поради по-високата виб­рация.
Д: Но в новия свят нещата са различни от стария свят. Не е ли вярно това? (Да) Те няма да изпитват хаоса?
А: Не, хаосът е предимно сриване на системите от вярвания. Хаосът се причинява от това, че системите от вярвания биват предизвикани и се разрушават и изчистват напъл­но. Това е хаосът за мнозина. Тези, които отиват в новия свят, нямат проблем с новите системи от вярвания и затова няма да страдат по начина, по който онези страдат сега. Това не е трансформация, при която хората извед­нъж стават нещо, което не са. Това са просто промени. Хората или могат да преминат през тях, или не.
Д: Точно това се опитвам да разбера. Казвали са ми, че но­вият свят ще бъде красив, че няма да имаме такива проблеми. Казаха ми също да не поглеждам назад. Че не бих искала да виждам какво се случва със стария свят.
А: Принципно да гледаш назад е пречка. Не че не можете да гледате назад, просто не можете да променяте избора на други хора. И затова, ако гледате назад и това ви причи­нява мъка, това само ви забавя.
Д: Но ти каза, че ние трябва да се занимаваме с тези хора.
А: Ние сме тук във време на промени. Ние сме тук, за да ос­тане нашата енергия заземена. Не е толкова важно да сме с тези, които имат по-висока вибрация, защото те могат да се грижат за себе си. Също така ние не сме тук, за да бъдем до онези, които са в дълбока негативност. Ние сме най-полезни за хората, които са объркани, но може би са готови да направят скока.
Д: Това означава ли, че ние трябва да останем в стария свят като работници?
А: Вие ще останете само дотогава, докато не дойде време да си тръгнете. И през времето, когато сте тук, можете да вършите своята работа. Когато е време за вас да си тръг­нете, вие ще знаете и тогава вече няма да бъдете на тяхно разположение. Това не е въпрос на „колко дълго трябва да остана“. Това е въпрос, който в крайна сметка получа­ва отговор. Става дума за това да знаете какво да прави­те, докато сте тук.
Д: Мислех, че ние ще бъдем отделно от онези, които пре­живяват хаоса. Че ще сме в различен, красив свят.
А: За известно време, чрез процеса на трансформация, не задължително отделно. Няма да е, като на следващия ден да се появи един нов свят, от който сте част, а старият свят да си отиде. Това е процес. В крайна сметка нещата ще се променят. Но в малкия процес, независимо дали той ще продължи един месец, или пет години, вие все още сте част от него, както сега. Вие сте в него, сега. До­като сте тук, вашата работа е да запазите заземената енергия за онези, които са объркани. След като дойде промяната, дори ако сте искали да бъдете тук, няма да можете.Тези, които са повишили вибрациите си, ще продължат.

“Отново казвам, това не е първият път, когато чувам и пиша за такова състояние, настъпило на нашата планета Земя. Завършвам книгата си „Завещание от звездите“ с един сеанс, в който жената отиде в бъдещето, вместо в миналото. Тя во­деше съществу­ване като в мравуняк с тунели под повърх­ността на Земята. Повърхността била замърсена дотолкова, че нищо не можело да расте върху нея. Атмосферата била про­менена до отровен газ, в който те не могли да съществуват. Единственият начин да отидат на повърхността беше, като носят специален костюм, и не можеха да останат там много дълго. Тъй като живееше в подземни условия, това същество от бъдещето беше еволюирало до нещо, което не прилича на днешните човешки същества. Те изглеждаха малко като поз­натите извънземни, наричани „сиви“, което ни отвежда до те­орията, че те вероятно сме ние в бъдещето. И може би те са се върнали в нашето време, за да ни предупредят какво ще се случи, ако продължим по същия път. Също така те може би имат желание да променят своето мрачно бъдеще.
Също така срещам този сценарий, когато правя групови регресии навсякъде по света. Това е уъркшоп, който правя, при който цялата публика изпада в транс едно­временно. Това е забавен уъркшоп и аз ги отвеждам назад във времето към предишен живот, за да открият информация, която ще им по­могне в настоящия им живот. Също така този уъркшоп има и други части, включително една част, където ги отвеждам в бъдещето, за да видят какъв може да бъде животът им. Знам, че те виждат вероятно бъдеще, което може да стане или да не стане реалност, така че тази част от семинара не трябва да се взема на сериозно. Но за моя собствена информация като лю­бопитен репортер съм изумена колко пъти те повтарят едни и същи възможни сценарии. Някои виждат себе си, живеещи на борда на обикалящи космически кораби, където отглеждат храна в хидропонни условия при липса на гравитация. Те правят това, защото хората се нуждаят от храна, но тя вече не може да расте на повърхността на Земята. Някои виждат себе си в подводна лаборатория, където отглеждат храна от море­то, така че хората на Земята да могат да имат храна. Това е мрачно вероятно бъдеще, наподобяващо на това, което Дже­нис видя. Това не е бъдещето, което бих искала за моите нас­ледници, но то показва невероятната издръжливост и инова­циите на човешката раса в борбата за оцеляване.”
— Обобщения на Долорес Кенън

Д: Но това е важно. Смяташ ли, че същото нещо ще се случи на Земята отново?
С: Какво е същото нещо?
Д: Ти каза, че сте били тук, за да им покажете как.
С: В някои отношения нещата са в тъжно състояние тук. Хората са забравили или не са научили основни неща. Мисля, че по-скоро те трябва да научат повече за любов­та и прошката. Няма значение в какво измерение сте, из­глежда, че урокът винаги е един и същ. Че ние сме любов и произхождаме от Един Създател. Хората попадат в ка­пана на оцеляването на толкова много нива.
Д: Но когато дойдеш отново като бебе, ще помниш ли как­во си дошла да напра­виш?
С: Това е програмирано. Сякаш има програми, които ще се задействат. Да, ние забравяме. Има облак в този смисъл. Но някак си има програми, които могат да бъдат активи­рани. Изглежда, че по някое време се активират. Някои от тях се задействат във връзка с хора или събития. Зе­метресения, вулканични изригвания, тежки бури. Чувст­вам всичко това чрез тялото си. Има нещо като повик.
Д: Значи, когато се случват събития на Земята, те за­действат някакви неща?
С: Това е едно от нещата, да. Аз чувствам всичко чрез тяло­то си с много енергия.

НОВАТА ЗЕМЯ

Д: Какво ще кажеш за Новата Земя?
Дж: Виждам слоеве. Слоеве и слоеве, и слоеве, и слоеве, и слоеве, като слоевете на лука. Можете да виждате през тях и можете да изберете който слой искате. И колкото по-външен е, толкова е по-лек. По-навътре, по-близо до ядрото, там е плътният. Много е плътен и е този, който ще изглежда много подобен. Това е, където са много от емоциите, и виждам, че изглежда червен, огнено червен. И после в посока навън стават по-леки и по-леки, и по-леки и са по-прозрачни. Просто е по-леко и можете да се движите много лесно. Сякаш се реете.
Д: Наистина ли има две Земи… Старата Земя и Новата Земя? Те все казват, че ще се разделят.
Дж: Разделя се в смисъл, че тази е толкова лека. Тя се отдръпва и всичко, което е на нея, е много леко. И се рее, и е лесно, и това е съвсем различна концепция и мисловна конструк­ция. Има емоции, но това е различен диапазон от емоции. Искам да кажа, не е гняв. Не са онези тежки, плътни емо­ции. Има светлина. В този смисъл има разделяне. Има разделяне на емоции и когато разделите тези емоции, това разделя кои сте. Разделя как се чувствате и ви прави по-лек човек, което ви отвежда до онова по-леко място. В то­зи смисъл е разделяне и двете вече не са заедно. Но е като всички тези различни слоеве. Има слоеве и по средата съ­що, така че имате крайности. Има този най-външен слой, който вероятно е въплъщение на тази лека, лека, лека, ле­ка Земя, и след това има център, който вероятно е въплъ­щение на старата Земя. Просто имате много огнено черве­но – продължава да изглежда огнено червено – това е гняв и тежки емоции, тежки мисли, тежки чувства и подобни неща, докато онази другата е лека. Но ги има всички тези междинни слоеве, които можете да избирате. Премествате се с тях… сред тях и след това в някакъв момент просто продължавате да избирате. „Ах, има избор… варианти.“ Вие правите различни избори и това ви движи през тези слоеве. И като продължавате да избирате едно или друго, това е нещото, което продължава да ги разделя.
Д: Тук ли става разделянето?
Дж: Това е разделянето. Продължавате да избирате и когато изберете леко, отивате натам. Продължавате да се движи­те в тази посока. Избирате тежки мисли, избирате тежки емоции, избирате тези неща и се движите в онази посока. Но доста време се движите напред-назад между слоевете. Това е, за да ви се покаже, че имате избор тук. Не е като „направи го или умри“ или „правилно или грешно“, или „сега или никога“. Вие се движите сред тези неща, за да видите, че изборът си зависи от вас. От вас зависи дали това ще се случи. От вас зависи да направите своя Нова Земя или своя Стара Земя. Да направите своята реалност по какъвто начин искате.
Д: Те продължават да казват, че това се случва за първи път в историята на Вселената, че цялата планета ще се премести в друго измерение.
Дж: Много е красиво. Различно е. Някои цивилизации са пра­вили това преди. Хора, отделни хора, са правили това преди.
Д: Те казват, че е за първи път за планетата.
Дж: Това е, защото планетата участва. Тя също е същество. Тя иска да направи това и затова е създала всички тези слоеве, така че това са слоеве, през които и Тя работи, така че това са избори, които Тя прави. Тя прави същото нещо, което ние правим с нея. Всички го правим и това е причината да има толкова много различни слоеве на Зе­мята, защото тя прави същото. Не е само едно БУМ! Има движение и слоеве и когато хората се придвижват с емо­циите си, се движи през различните слоеве на различните нива. И така, докато ние продължаваме да избираме светлина, радост, лекота, гладко… това ни придвижва и нас. Продължава да ни приближава. Като избирате, за­почвате да си мислите: „Знаеш ли, усещането от това ми харесва повече от онова.“ И така, след това започвате да правите избори, които ви придвижат повече в тази посо­ка. Вие трябва да продължавате да пробвате. Може да направите две стъпки в тази посока и след това да напра­вите една стъпка назад и след това да мислите: „О, не ми харесва усещането от това. Дай да тръгна по този път.“ Това са вашите слоеве. Затова е постепенно. И започвате да осъзнавате колко контрол имате в цялото това нещо и то е затова, да ви покаже, че имате контрол. Всичко е във ваш контрол. Всичко е ваше творение. Всичко е вашата реалност. Всичко е каквото създавате, където искате да създавате и така се движите там, и всеки човек преживява това. Колкото по-наясно сте с това, толкова по-забавно може да ви бъде, защото можете да местите със съзнание и да знаете какво точно правите.
Д: Наскоро имахме мистерия с птиците. Казват, че те па­дат от небето. Беше ми казано по време на друг сеанс, че това се случва навсякъде по света, не само тук в Ар­канзас. Можеш ли да кажеш нещо за това?
Дж: Това, което аз виждам, когато ти каза това, е, че има движение на Земята. Сякаш е направила… (движения с ръце). Нещо като тласък, но не е нещо, което ние сме по­чувствали на Земята. Но е било като тласък и когато е направила това, то е било във външните слоеве. Имало е промяна там. Имало е промяна и когато това се е случи­ло, е създало този вид – как се описва това?
Д: Някакъв вид ударна вълна?
Дж: Нещо подобно. Почти като сътресение в атмосферата. Почти като земетресение във въздуха.
Д: Отражение?
Дж: По-скоро вибрация. Разрив! Преместила се е тук, но не се е преместила на друго място и така това е създало нещо като земетресение. Така че всичко в този слой или в тази част, всичко, което е било чувствително… да, те са много чувствителни. Като канарчетата в мините. Това е пре­дупреждение за вас. Това е сигнал за вас, че нещо се случва, защото животните са много чувствителни. Те са във връзка през цялото време.
Д: Беше ни казано, че това е енергията, и защото са по-малки, те не могат да се справят с промените в енерги­ята. Но след това си зададох един въпрос. Да, отразява се на птиците, но не уби всички птици, само някои от тях в определени места.
Дж: Може би просто някои птици са по-чувствителни… опре­делен вид е бил по-чувствителен по това време.
Д: Към определени видове вибрации? (Да) Но не уби всички птици от този тип.
Дж: Не. Мисля, че е имало връзка с мястото, където са били. Като земетресение е. Ще направи нещо точно там. И е било там, в този слой, на това ниво, това ниво, където се е случило, е засегнало определени места. Не се е случило по целия свят. Случило се е в една секция, така че тази секция е била свързана с определени области и тези об­ласти са били засегнати.


Ето още информация за новата Земя, дошла от различни клиенти, взета от поредицата „Сложната вселена“.
В: Цялата идея е, че ние трябва да накараме хората да се разширят мъничко. Трябва малко да повдигнем нивото. Когато направим това, тогава можем да направим тази промяна и да я улесним за тях. Онези, които не можем да накараме да се променят, ще бъдат изоставени. Ще бъде ужасно. Не можеш да ги накараш да видят. Не можем да ги накараме да обичат.
Д: Значи другите, онези, които ще се променят, ще отидат в друг свят? Друга Земя?
В: Сякаш се разширяваш в друго измерение. Нека помисля как мога да ви го обясня. То е като издигане, ако можете да разберете, сякаш ние ще се издигнем до друга вибра­ция. Те ще могат да видят какво се случва, но ние няма да можем да им помогнем вече.
Д: Разделят ли се? Като две Земи, това ли имаш предвид?
В: О, не, не. Промяна на измерението. Ние ще отидем оттук дотук. И онези, които не могат да се променят, ще бъдат изоставени.
Д: Когато отидем в другото измерение, това физическа Земя ли ще бъде?
В: Ще бъде точно като сега.
Д: Това имам предвид като казвам две Земи.
В: Да, да. Но те няма да знаят за нас. Бог да им е на помощ, Бог да им е на помощ. Ще бъде толкова ужасно за тях.
Д: Те няма ли да знаят какво се е случило?
В: Не, те ще знаят. Това е цялата идея. Те ще знаят, но ще бъде твърде късно за тях да променят вибрациите си. Не могат да ги променят за една секунда. Трябва им опреде­лен период от време, за да ги променят. Ние сме работи­ли известно време за това. То трябва да проникне и да работи върху тялото, и трябва бавно да се променя, и да повишава вибрациите ви. И когато това се случи, ще бъ­де твърде късно за тях, но те ще го видят, все пак. Те ще умрат, но ще го видят и ще се учат от това.
Д: Този свят ще продължи да съществува, но ще бъде раз­личен?
В: Не много добре, не, не много добре. Няма да остане мно­го в този свят. Не много.
Д: Много хора ли ще умрат по това време?
В: Да. Но мисля, че в голямата си част смъртта им ще бъде безболезнена. Мисля, че те ще живеят толкова дълго, колкото да видят какво се случва. И мисля, че Бог ще им спести ужасната травматична болка. Моля се това да се случи.
Д: Но другите, които преминат в новата вибрация, в идентичен физически свят…
В: (Прекъсва.) Да, но някои дори няма да знаят, че са напра­вили промяната. Някои ще знаят. Тези, които са работили за това, ще знаят.
Д: Те ще знаят ли за хората, които са останали назад?
В: Не мисля. Ще има осъзнаване, че е настъпила някаква промяна. Не съм сигурна дали тя ще бъде съзнателна. Нека помисля за това. (Пауза) Ние ще отидем в онова из­мерение и ще знаем. Но все пак някои няма да знаят. Те ще усещат нещо. Ще усещат разлика. Нещо като чистота, яснота. Свежест, разлика. Знам какво е. Те ще усещат разликата. Те ще чувстват любовта.
Д: Значи, дори ако не са работили за това, те ще преминат заедно с другите.
В: Да, защото са готови за това.
Д: А някои други няма да бъдат…
В: Не, не са, не, не са.
Д: Значи те ще бъдат оставени в негативното? Каза, че целият свят ще бъде променен по това време.
В: Да, тези, които могат да продължат, които могат да се преместят, ще се преместят. А онези, които не могат, ня­ма. И това ще бъде ужасно за тях.
Д: И ще има два свята.
В: Да, два свята, съществуващи по едно и също време, но не винаги ще знаят един за друг.
Д: Знам, че когато си в едно измерение, не винаги знаеш за другото. Но това е съобщението, което искаш да пре­дадеш, че ние трябва да разпространим тази информа­ция за любовта, докато все още можем, за да вземем възможно най-много хора с нас.
В: Любовта е ключът. Защото Бог е любов. И любовта е Бог. Любовта е върховната сила. Нея трябва да чувстваме в нашия живот. Това е, което ние трябва да даваме един на друг и да чувстваме един към друг.
Д: Да, любовта винаги е била ключът. Значи те се опитват да кажат на колкото се може повече хора, за да могат да ги вземат. Затова бързат толкова.
В: Спешно е, защото вече нямаме време. Просто бъдете подготвени.
Д: Какво искаш да ми кажеш?
В: Трябва да се помогне на цялото човечество. Кажи им какво ще дойде скоро. Промени, смяна на измерението. Тези, които могат да те чуят, ще те чуят. Те ще бъдат го­тови за тази смяна на измерението. (Нормалният й глас се върна.) Онези, които не могат, няма да го приемат така или иначе, така че (Смях) ще мислят, че сме луди. Но другите, те могат да не го знаят, но то ще докосне искра в тях. Когато се случи, те ще бъдат готови и ще могат да направят тази промяна. Те може да не знаят, че предстои, но нещо вътре в тях ще бъде готово и те ще могат да го направят. Това са тези, които не знаят, че предстои, но ако ние им кажем, е вътре в тях. Тогава, когато се случи, то ще излезе навън и ще са готови за това.
Д: Тези от нас, които направят прехода, ще продължават ли да живеят живота си по същия начин?
В: Не, не, по-добре. Различно. По-дълго.
Д: Ще продължим ли да живеем физически животи?
В: О, физически в онова измерение, да. Но физически в това измерение, не.
Д: Но искам да кажа, ако ние направим прехода, ще бъдем ли…
В: (Прекъсва.) Искаш да кажеш, ще живеете или ще умрете?
Д: Ще продължим ли живота такъв, какъвто го познаваме?
В: Да, някои дори няма да знаят. Виждаш ли, това малко нещо, което ние засаждаме в главите им, ще им помогне да направят смяната на измеренията и те може дори да не разберат. Но те ще знаят, че има унищожение. Те ще ви­дят разруха. Те ще видят какво се случва и ще видят мър­твите тела, но няма да знаят, че са направили тази про­мяна. Те няма да бъдат наясно с факта, че причината те да не са там долу мъртви е, че са направили този преход и тази промяна не ги е засегнала.
Д: Ти каза че слагате нещо в главата. Импланти ли имаш предвид?
В: Не, не, не. Имам предвид семе, мисъл. Те не го знаят съз­нателно, но вътре в тях то ще им помогне. Като искра, която, когато му дойде времето, умът вече ще е приел, подсъзнателно.
Д: Чувала съм, че ще живеем по-дълго?
В: По-дълго, по-добре. Уроци. Ще бъде много по-добре.
Хората ще научат повече след известно време. Ще знаят повече. Ще станат по-наясно с нещата. Начина, по който стоят нещата. Те може и да не знаят, когато преминават през прехода, но след това ще научат за него. След време ще разберат какво се е случило.
Д: А тези, които не са готови, ще бъдат оставени на дру­гата Земята.
В: Да, те ще си отидат.
Д: Много хора и на двете места дори няма да осъзнават, че нещо драматично е настъпило.
В: Тези на другото място ще знаят. Те ще бъдат мъртви. Но те ще знаят, защото това е урок, който те са научили. След като умрат, те ще знаят. Те ще видят истината. И ще видят каква възможност са пропуснали, но те ще нау­чат урок от това.
Д: Също така са ми казвали, че когато те се преродят, ако имат негативност, карма да изплащат, те няма повече да дойдат на Земята, защото Земята ще се е променила много.
В: На тях няма да им бъде позволено да се върнат тук, дока­то не направят смяната. Промяната.
Д: Чувала съм, че те ще отидат някъде другаде да рабо­тят върху кармата си, защото са пропуснали възмож­ността.
В: Да. Някои. А на други може да им бъде дадена възмож­ност да се върнат. Но това ще бъде след известно време, дълго, дълго време.
Д: Но междувременно, ние ще вървим напред, ще учим нови неща и ще напредваме в един съвсем нов свят.
В: Какъв красив свят. Свят на светлина и мир. Място, къде­то хората могат да живеят заедно и да се обичат.
Д: Но все още това ще бъде един физически свят с нашите семейства и къщи, каквито имаме сега.
В: Просто един по-умен свят.
Д: (Смях) Това мога да разбера.


К: Като кола е. Представете си кола, която има старо тяло. Това е същата стара кола, която вие сте карали. След това поставяте нов двигател в нея. И изведнъж колата започва да работи различно, въпреки че изглежда по същия на­чин. След това получавате друг двигател и го заменяте. Колата става все по-бърза и по-бърза, и по-умна. И преди да се усетите, колата прави толкова добри неща, че тяло­то започва да се променя. Сякаш енергията на новия дви­гател започва да реформира тялото. И преди да се усе­тиш, се е превърнала в спортна кола. Красиво, лъскаво, атрактивно превозно средство. За това става дума. Енер­гиите, които идват, имат възможност да трансформират превозното средство. И то ще започне да става различно. Ще изглежда различно. Ще изглежда… по-младо ми идва на ум. Тя ще изглежда по-елегантна и по-млада. Клетките на тялото, вибрациите на тялото се променят и съвпадат с вибрациите на идващата енергия. А физическите про­мени ще последват.
Д: Какви ще бъдат тези физически промени?
К: О! Тялото ще се промени, за да бъде по-леко. Долавям, че ще изглежда по-високо. Не че ще бъде по-високо. Но енергията отвътре някак ще стане видима от външната страна. И това ще кара тялото да изглежда по-високо, продълговато, по-слабо. И по-прозрачно.
Д: Прозрачно?
К: Да. Това е нещо новаторско.
Д: Това ли е начинът, по който хората на Земята ще ево­люират? (Да) Всички ли ще направят промените?
К: Да, защото на всички хора им е даден този избор. Ако те искат да еволюират със Земята, те ще се превърнат в това ново човешко същество. То ще изглежда различно. Този експеримент е за това. Затова Кристин и други преместват тези, които не искат да еволюират със Земята. Те ще на­пуснат. (Почти плаче.) И ще донесат много болка на свои­те семейства. Но хората, които остават, трябва да носят светлината. Това е голяма задача. Да се разведат и отделят от нещата, които се случват сега. А тези неща ще продъл­жават да се случват, докато пречистването приключи. Те­зи, които ще останат, ще отведат тази раса хора в една съвсем нова и различна цивилизация. Тези хора в момента биват изпитвани, за да се види дали могат да носят свет­лината, когато има бедствие, и да не бъдат засмукани. Те са хората, които ще се движат напред с тази планета.
Д: Нещо като последен тест?
К: Да. Изпитанията се правят точно в този момент. За как­вото всяко същество трябва да се изследва, за да се види какво са способни да дадат на тази програма; колко сери­озна е тяхната ангажираност. До каква степен са готови да служат. Всичко това се изпитва сега.
Д: Значи всеки един има свой индивидуален тест?
К: Да. И хората, на които сега им се вижда трудно, са тези, които остават. Те са тези, които преминават през изпита­нията. Но някои от тях няма да преминат.
Д: Те няма да преминат теста.
К: Не. Има някои, които няма да преминат.
Д: Това са ми казвали и други хора, че някои ще бъдат изоставени. (Да) И си мисля, че изглежда жестоко.
К: Не, това не е жестоко, защото на всяка душа е даден из­бор. И ако те не напредват и не се развиват, това е защо­то те избират да не го правят. Те ще се преродят на друго място по свой избор. И всичко е наред. Защото това е са­мо една игра. Те ще останат на Старата Земя. Новата Зе­мя е толкова красива. Ще видите цветове, животни и цве­тя, които никога не сте предполагали, че са възможни. Вие ще видите плод, който е идеална храна.

Д: Казаха ми, че когато преминем отвъд, ние ще бъдем в същото физическо тяло, което имаме сега. Просто ще бъдем променени.
К: Да, вие все още ще бъдете в същото тяло, но то ще се промени.
Д: Значи това може да се направи, без да се умира или да се напуска тялото. Това е съвсем различно нещо.
К: Да, просто минавате от другата страна. Кристин го е пра­вила и преди и тя знае как да го направи. Тя го е правила и разбира.
Д: Но ще бъде тъжно, защото ще има много хора, които няма да разберат какво се случва. Толкова е трудно за много – искам да кажа „обикновени“ – хора, които ня­мат представа за нищо освен религията, на която са ги учили. Те не знаят, че това, другото, е възможно.
К: Да, но те не са обикновени. Те само изглеждат обикнове­ни. Това е маска, която те носят. Те се променят.
Д: Но все още има много хора, които дори не са помисляли за тези неща.
К: Да, но те ще изберат да не се пробудят и това е техен избор. Ние трябва да уважаваме това. На тях им е бил даден избор, както на всички на Земята, и те са напра­вили този избор. И това не е проблем. Всичко е наред. Наред е.
Д: Значи, ако те трябва да отидат на друго място да от­работват отрицателната карма, това е част от тях­ното развитие. (Да) А виждаш ли мнозинството хора да еволюират към следващото измерение?
К: Не. Не мнозинството. И бройката в известна степен не е важна, защото каквото ще бъде, ще бъде. И колкото по­вече хора могат да се пробудят и да направят това пъту­ване, толкова повече хора ще има. Затова толкова много от вас вършат тази работа. За да помогнете на хората да се отворят към пътуването и да се освободят от страха. И да стъпят в тази празнота, където всичко е възможно. Където живее чернотата. Това е което всички вие, хора, правите. И вие трябва да го направите. И всеки, с когото говорите, след това излиза и също го прави. Може да не сте наясно с това, но вие действате като Христос. Всеки, с когото говорите, става ученик и те излизат и на свой ред пробуждат други хора. Значи работи. И е скоро. Всичко ще се случи скоро.
Д: Имаш ли някаква идея за какъв период от време става дума?
К: През следващите няколко години ще бъде – долавям ду­мата „точка на решение“. Това ще бъде точката на „пре­късване“. Мисля, че това означава, че тези, които не са решили дотогава, ще бъдат изоставени. Много е важно.
Д: Но в света има цели страни, които не са готови за това. Затова си мисля, че има много хора, които няма да нап­равят прехода.
К: Случва се повече, отколкото хората знаят. Виждам страни, в които хората са преследвани. Причината това да се случва е да се събуди духовност, понеже преслед­ването я поражда. Когато хората са преследвани или ко­гато са изправени пред смъртта, или когато са изправе­ни пред огромни човешки подвизи. Това е нещо, което пробужда хората. И това е целта на голяма част от прес­ледването, което се случва в момента; за да е сигурно, че тези хора ще са пробудени. Така че това е положи­телната страна.
Д: Има ли нещо, което го задейства или подклажда?
К: Все едно пада завеса. Не ми е позволено да видя. Просто ми казват, че ще бъде края на едно и началото на друго.
Д: В този момент се опитват да ни водят към война. (2002) Смяташ ли, че има нещо общо с това?
К: (Голяма въздишка) Опасявам се, че това е тестът. Казах, че много хора са подложени на изпитание. И тогава не осъзнах това, но сега осъзнавам, че всичко е част от тес­та, ако можем да останем встрани от това. Сякаш трябва да създадем нашата собствена… сякаш всеки един от нас е Вселената. Всички части на Вселената са тук (поставя ръката си върху тялото си). И ако ние задържим тази все­лена тук…
Д: Това тяло?
К: Да. Ако ние я поддържаме в мир и я поддържаме в рав­новесие, значи премина­ваме теста. След това ние можем да издържим всичко. И тези неща, които се случват в света, са всъщност, за да се тества цялото, всички нас.
Д: Имаш предвид да не се изпада в страх.
К: Да. Изключете телевизора. Не го слушайте. Не четете вестника. Не се задълбавайте в това. Вашият свят е това, което вие създавате тук. (Докосва тялото си отново.)
Д: В собственото си тяло.
К: Да. В собственото си пространство тук. Това е вашата собствена вселена тук. Ако всеки човек създава мир и хармония в собствената си вселена, тогава това е вселе­ната, която те създават в тази Земя от пето измерение. Колкото повече хора могат да създадат мир и хармония в това тяло-вселена, толкова повече хора ще бъдат в тази нова Земя от пето измерение. Тези, които не могат да създадат мир и хармония в това тяло-вселена, не минават теста. Това е тестът.
Д: Ние се опитваме да направим това, за да предотвратим войната или поне да я уталожим.
К: Казват ми, че няма значение какво се случва, защото всичко това е игра. Всичко е игра. Нещата, които се случват, се случват с причина. Причината в момента да се тества всяко човешко същество е да се разбере, докъде са стигнали в собствената си еволюция. И така, ако ние поддържаме мир и светлина тук (тялото), не трябва да се притесняваме за това дали има война, или не. И без това е само една илюзия.
Д: Но точно сега тя изглежда съвсем реална и може да има катастрофални последици.
К: Да, но това е страх за всеки индивид. Нашата работа е да помогнем на всеки индивид да намери мир тук (тялото). И тогава, разбира се, когато съберете повече хора заедно, които имат мир и хармония в собственото си тяло-вселена, тогава вместо да се разпространява чернота, се разпространява това. И това създава целия този нов свят. Ако цялата тази информация ти беше дадена в началото на твоята работа, ти щеше да се претовариш. По същата причина те казват: „Ние няма да ти кажем точно какво ще се случи.“ Ние не знаем точно какво ще се случи. Но ние няма да ти кажем това, което знаем, защото не е нужно да знаеш. Всичко, което трябва да направиш, е да се фокусираш тук (тялото), да създадеш своя рай на Зе­мята. Всяко човешко същество създава свой собствен рай на Земята. Това е всичко, което трябва да направите. И да се събирате с други, които създават свой собствен рай на Земята. И след това да разширявате тази енергия навън. И преди да го знаете, вие ще сте променили света. Вие дори не мислете за света. Онова, върху което се фокуси­рате, това създавате. Мислете за мир. Основното нещо, което хората трябва да разберат, е, че това, върху което се фокусират, се разширява. Така че, ако те се фокусират, ако могат да заменят пред­сказанията с нещо чудесно, ко­ето искат, и разширят това. Тогава те могат да създават свой собствен рай на Земята. Показват ми, че в твоята книга „Сложната Вселената“ (книга първа) ти даваш описание на мисълта. Казват ми да ти напомня за това. Говориш за енергийна топка с размерите на грейпфрут. Тази топка има енергийни нишки. Аз променям това в движение. Енергийни нишки, които са една над друга и напречни помежду си. Тези енергийни нишки могат да правят каквото си поискат. Могат да се разделят, могат да станат четири енергийни нишки. Могат да тъкат. Мо­гат да се размножават. Могат да се движат назад. Могат да се закопчаят. Могат да правят абсолютно всичко. Това е топката на възможностите. Когато помислите нещо, мисълта не изчезва. Тя става енергийна нишка. Тя става енергия. Тя се премества в тази топка на възможностите. Така, представете си, че мисълта се превръща в енергия. И колкото повече енергия й давате, толкова по-силна става. И тогава тя се материализира, тя става реалност. Става физическа. Ако изпратите мисъл, че ще има мир, и след това я последвате с „О, но тази война става все по-зле“ или „Тези политици правят грешка“, вие отслабвате енергията, позитивната нишка, която сте извели. Така че ние трябва да научим хората да изпращат положителна мисъл и след това да я засилват с още положителни мис­ли и още положителни мисли. Трябва да ги научим също, когато някаква негативна мисъл идва в ума им, не просто да я освободят, а да я заменят с положителна мисъл. За да допринасят към енергийната топка на възможностите. Те прибавят към нея. Ние трябва да ги научим да правят това. Те не знаят как да го правят. Казват ми да ти кажа да наблегнеш, че илюзията – не знам защо ми казват да ти кажа това. Но те казват, че ако можем да накараме хо­рата да мислят за този конфликт, който се случва в Близ­кия изток, като за филм, това ще помогне на хората. Дру­гото нещо, което ми казват да ти кажа, е, че на всяко действие те могат да противодействат. Където има раж­дане, има и смърт. И всеки трябва да се освободи от вся­каква алчност, господство, материализъм. От всички оне­зи неща, които им пречат да вършат тази работа, трябва да се освободят. Защото тези неща няма да послужат на никого в новата Земя. Няма да има нужда от пари. Така че защо да се притеснявате за тях? Тези, които работят за Земята, за Вселената, са осигурени и ще продължат да бъдат. Каквото ви трябва, ще дойде при вас. Така че е време сега да се освободите от тази етика на работа за пари. Вие работите, за да промените Земята. Вие работи­те, за да спасите положението. Там трябва да бъде дви­жещата сила. Трябва да идва от любов и служене. И това е единственият начин, по който ние ще увеличим тези усилия. Трябва да идва от любов и служене, не от алч­ност.
Д: Казвали са ми, че любовта е най-мощната емоция.
К: Да, любовта лекува.

Аз си мислех за унищожаването на Атлантида. То отчас­ти е било причинено от учени, които са фокусирали енергия­та от гигантски кристали надолу към центъра на Земята. Твърде много енергия е била създадена и това е допринесло за земетресенията и гигантските приливни вълни.
П: Това не е каквото си мислиш. Това е чиста светлинна енергия. И единственият ефект, който ще има върху пла­нетата, е добър. Тя няма да навреди на планетата.
Д: Мислех за това, което са направили в Атлантида.
П: Това не е същото. Трудно ми е да го обясня. Това се пра­ви на духовно ниво. То е като чиста божествена енергия. Това не е енергията в Атлантида. Енергията в Атлантида е била създадена чрез атомна мощ. А това е енергията, която божественото е създало чрез светлина. Не е създа­дена посредством разделяне на молекулни структури. Това е нещо, което сме създали и изпращаме от Източни­ка. Всичко, което е от Източника, е добро и няма да нав­реди на планетата. Ще направи това, което ние искаме да направи. И ни е разрешено да го направим. Защото пла­нетата е причинила това, заради което ние предприемаме такива действия. Необходимо е.
Д: Това не е ли намеса?
П: Не! Ние не може да се намесим на хората тук. Не можем да слезем и да ги тормозим, и да им казваме какво да правят. Но можем да докараме корабите си и да насочим тази енергия към ядрото на Земята. Можем да правим та­кива неща. Това всъщност е на духовно ниво. Следова­телно ние не се намесваме в кармичната структура на хо­рата тук. Всеки тук има кармична цел и ние не се намес­ваме в това. Не ни е позволено. Не правим това.
Д: Хората на Земята виждат ли това, когато то се случва?
П: Те го усещат. С други думи, те ще минат през трансфор­мацията. И няма да осъзнават какво се е случило с тях. Някои от тях ще разберат. Тези, които са чувствителни, ще знаят, че нещо се е случило. Но много хора на плане­тата просто ще продължат да си живеят нормално и ще бъдат издигнати и променени, и Земята ще бъде проме­нена. Скалите и водата, но те просто ще продължат да съществуват, защото ние не засягаме кармичния модел. Не можем да направим това. Ние го правим на духовно ниво, но то не засяга живота им на Земята, що се отнася до кармичните модели. Ние не се намесваме в това.
Д: Но Земята трябва да стигне до определена точка, преди да ви позволят да направите това.
П: 2006. Става много зле. То и в момента положението вече е много, много зле. Ако позволят да продължи така, въз­духът ще навреди на много, много хора. Причината ние да сме въвлечени е, че има хора в своите физически въп­лъщения, които дишат тази атмосфера с всичкото това замърсяване и тя променя генетичното им наследство. Ние не можем да позволим това да се случи и ние няма да позволим това да се случи! Ние сме дали на хората на тази планета генетичното им наследство. А сега те пов­редиха питейната си вода, храната си, планетата си. Всичко тук е замърсено. Човекът е разрушил генетично­то си наследство и ние ще го поправим, защото те няма да объркват нашия експеримент! Това е божествен екс­перимент и те не могат да го объркват. Ние ще го проме­ним.
(За да разберете повече за великия експеримент, в който човечеството участва от самото начало, вижте моите книги „Пазителите на градината“ и „Пазителите“.)

П: Ние трябва да направим това. Цялата планета е била унищожавана много пъти. Вие знаете за Атлантида; има­ло е много други експлозии, наводнения. Това е нещо, което не можем да допуснем да се случи сега, защото ще повлияе на останалата част от космоса. И Земята малко се измества. Ние не само ще върнем планетата на място­то й, но също така ще помогнем за прочистването и из­чистването на генетичната структура на всичко и всеки на планетата. Това вече е уговорено, постигнато е съгла­сие и ще бъде направено. Защото човечеството е достиг­нало точката, в която генетичната структура няма да мо­же да бъде изчистена достатъчно бързо, преди да се унищожи генетичната матрица, която сме създали.
Д: Значи трябва да се измести само малко, преди това да повлияе на другите…
П: Тя вече засегна други – не само цивилизации във физи­ческия свят, който знаете, но също и в по-високи плано­ве. Затова ще го направим.
Различните вселени са толкова преплетени и свързани помежду си, че ако въртенето или траекторията на една от тях се наруши, това засяга всички останали. В краен случай това може да предизвика всички вселени да се свият и да се разпаднат. Това е една от причините извънземни да наблюда­ват планетата Земя. За да откриват проблемите, причинени от нашите негативни влияния, и да предупреждават другите га­лактики и вселени, за да могат те да вземат контрамерки. Те трябва да знаят какво става със Земята, така че останалите вселени, галактики и измерения да могат да се предпазят и да оцелеят.
Д: Мислех, че при такъв мащабен проект като този на Зе­мята хората биха могли да виждат всички тези кораби.
П: Ох, вие, типични земляни! Не, не можете да видите на­шите кораби. Ние сме в различни измерения. Има най-различни вибрационни нива. Дори няма да можете да ви­дите светлината, но тя е там. По някое време вашите уче­ни ще могат да измерват този вид енергия. По някое вре­ме учените ще могат да установят, че ние сме в атмосфе­рата, и ще видят нашите кораби. Те ще имат машини и устройства, с които ще могат да определят къде са кора­бите ни. Но те нямат тази технология в момента, защото сме се преместили от другата страна на воала и сме в – да го наречем – астрален свят. По-високо ниво от това е, но е по-фино ниво. Очите ви не могат да ги видят, но в бъ­деще те ще имат машини, с които ще могат да ги видят.
Д: Но те ще знаят, че нещо се случва с енергийните нива. Че нещо се променя.
П: Това ще се промени и хората ще се променят, но те няма да бъдат наясно какво се е случило. Това ще бъде голямо събитие, но те няма да могат да го забележат на физичес­ко ниво. На духовно ниво ще могат. На подсъзнателно ниво те ще знаят, но не на съзнателно ниво, защото мис­лите за физическа енергия. Това не е физическа енергия, това е енергия от Бог. Това е духовна енергия. А тя рабо­ти в различни измерения от онези, за които мислите. Много е различно.
Д: Значи хората ще го усетят, но няма да го видят. Те просто ще знаят, че нещо се случва в телата им.
П: Някои ще знаят. Тези, които са чувствителни, ще знаят, че нещо се е случило, но няма да знаят какво. Ние така искаме. Не искаме да нарушаваме нищо.

Д: С много хора съм имала сеанси, в които те се връщат към Източника. Те виждат колко е красиво и не искат да го напуснат отново.
Дж: Когато се свързвате с Източника, това е най-красивото преживяване. Така че какъв ти е въпросът? Дали сеанси­те се случват, за да се свържат те с този Източник?
Д: Да. Защо се случва? За да знаят какво е или да им се на­помни, или…?
Дж: За тези, които трябва да го преживеят, да. На някои това би им дошло твърде много и няма да могат да продължат. Те просто биха си тръгнали веднага. За всеки един от вас е различно. Всеки човек е различен от гледна точка на това какво може и какво не може да преживее. И какво ще задейства в подсъзнанието си, защото всеки един от вас е уникален и индивидуален отпечатък на планетата. Няма двама от вас, които наистина да си приличат. По­мислете какъв гений е овладяването на това. Помислете за красотата и чудото, което представлява. Има много от вас, други животи, които работят от другата страна, и те всич­ки също участват. Никога не сте сами, нито един от вас.
Д: Ние трябва да преоткрием откъде сме дошли и защо сме тук. Но има един въпрос, който хората са ми зада­вали, и мисля, че сте отговорили на част от него. Ако някои бъдат взети, а други бъдат изоставени, тези, ко­ито отиват в новия свят, няма ли да забележат, че ос­таналите членове на техните семейства ги няма? Това са някои неща, които все още се опитвам да си изясня по нашия начин на мислене. Трябва да мога да го обяснявам на хората.
Дж: Ние разбираме. Ние разбираме. Ние разбираме. Ние ще ти дадем следното обяснение. Надяваме се да помогне. Хората ще започнат да изпадат от живота на другите. Те ще започнат да забелязват как отпадат. Доста бързо, сега. С други думи, хората, членове на семейството, близки, просто изпадат, изчезват. Всичко ще се случи за една нощ. Така, до настъпването на промяната, някои от тези хора вече ще са изпаднали от живота им, ще бъдат разде­лени. Просто ще изчезнат. Няма да са наоколо. Еди кой си се е преместил тук, напуснал е града, направил е това. Разбираш ли?
Д: Да, но ние бихме могли да отидем в полицията и да се опитаме да намерим човека, или…
Дж: Няма да стане по този начин. Те ще се местят надалеч, нещо ще се случи, дистанциране, дистанциране, дистан­циране. По времето, когато това действително стане, ще има разстояние. Не е ли имало хора, които са изчезнали от живота ти напоследък?
Д: Да. Разбира се, винаги можем да се свържем с тях, ако е необходимо.
Дж: Но няма. Това искаме да кажем. Вие няма да се свържете с тях. Ще бъде естествено отпадане. Честотите и вибрациите вече няма да си съвпадат и следователно те ще из­чезнат от ума ви. Няма да имате необходимост да се свързвате с тях.
Д: И това означава, че те или са останали със старата Земя, или че отиват на новата?
Дж: В някои случаи има такива, които са напуснали рано и работят от другата страна на воала. Ти си наясно с това. Но за някои от тези, които изчезват, след определен пе­риод от време си мислите: „Чудя се, какво ли е станало с този човек?“ Но вие нямате желание да се свържете с тях, както обикновено бихте имали. Нямате този подтик: „О, загрижен съм, трябва да се обадя. Трябва да се свържа.“ Не е същото. Откривате, че просто нямате нужда да се свързвате с тях. Просто отпада. Забравяте.
Д: Казвали са ми, че в началото тези, които влизат в новия свят, ще имат физически тела. Така че ние няма да зна­ем кога всъщност сме направили прехода, разделянето. Така ли е?
Дж: Това вероятно е твърде опростено описание. За онези от вас, които са дошли, за да бъдат мост… ние ще го обяс­ним по следния начин. Когато вършите работата си, вие помагате. Вие помагате на хората да се пробудят, да се отворят повече за това кои са. Да си повишат вибрации­те, честотата, да могат да резонират с повече цикли в се­кунда, за да могат да направят прехода. Това логично ли ти звучи?
Д: Да. Това се опитвам да помогна на хората да направят.
Дж: Точно, каквото ти помагаш на хората да правят. Да. Ще се случи. Няма да се случи по начина, по който хората мис­лят, с катаклизъм или това, или онова, или друго нещо. Не. Ще се събудите една сутрин, ще мислите, че всичко е нормално, ще си продължите и ще бъдете там. Ще забе­лежите разлика в резонанса, но вие вече ще бъдете там, защото резонансът ви и без това вече се увеличава всеки ден. И така, изведнъж един ден вие ще достигнете необхо­димите цикли в секунда, за да ви отведат оттук дотам.
Нека да го обясня по следния начин. Ако някой от 1800 г. се върне точно сега, за да ви види, за него вие ще светите. Вие вече сте достигнали тези цикли в секунда, които ще светят за човешка форма от, да кажем 1800 г. Така че по същество вашите цикли в секунда се повишават.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ за това как телата ни и целият свят ще преминат през проце­са на смяна на измерени­ята и как това няма да бъде забелязано от онези, които няма да направят прехода или промяната.
„Нашите тела и всичко около нас сега повишават нивото си на вибриране и се адаптират към нова честота. Всяка клет­ка на тялото започва да вибрира с толкова висока скорост, че се превръща в светлина. Когато това започне, температурата на тялото се повишава и то започва да свети. Когато всяка клетка вибрира с много висока скорост, вие ще изчезнете за нормалното зрение и ще се преместите в реалност с по-високо измерение. Това е, защото тялото се е преместило във вибрация отвъд третото измерение и вече вибрира в много по-високо измерение. Това означава, че няма да минете през процеса на смъртта, тъй като вече ще имате Светлинно тяло. Остаряването няма да съществува за вас и ще сте навлезли в реалността на следващото измерение. Тогава можете да имате достъп до следващия етап на духовната еволюция.“
„Те“ са подчертавали, че това се е случвало назад във времето на определени хора и с малки групи от хора. Но това, което е уникално сега, е, че за пръв път цяла една планета ще направи преход в друго измерение. Това ще бъде новата Земя и новият свят. В Библията е описано като новото небе и нова­та Земя. Другите, които не са готови, ще бъдат изоставени (точно както се казва в Библията) да продължат да изживяват кармата си. Те дори няма да са наясно, че нещо се е случило. Тези, които не са станали просветлени, ще трябва да се вър­нат на друга, по-плътна планета, на която все още има нега­тивност, за да отработят останалата си карма. На тях няма да им бъде позволено да дойдат на „новата Земя“, защото виб­рациите им няма да съответстват.
Земята е живо същество. Тя се развива точно като нас, макар и с много по-бавно темпо. Сега тя се готви да се пре­мести в следващото си въплъщение, което ще се случи, кога­то тя повиши вибрацията и честотите си, за да я отведат в друго, по-високо измерение. Тя е толерирала хора да живеят на нея от самото начало и за нея няма значение дали отиваме с нея, или не. Тя се придвижва независимо от това и ако ние изберем да отидем, това си е наше решение. Ние сме й създа­ли толкова неприятности, че тя по-скоро не би искала да оти­дем с нея. Ние сме като бълхи на куче и е очевидно, че сме причинили големи щети и страдание на тази красива планета. Така че, ако искаме да отидем с нея на следващото приклю­чение, ние трябва да променим себе си. Нашата честота и вибрация трябва да се повишат, иначе ще бъдем изоставени.


За Автора

Долорес Кенън е сред пионерите в хипнотерапията и хипнотичната регресия. Тя се занимава с хипнотерапия над 40 години и е автор на множество книги за различните начини, по които можем да открием и осъзнаем защо ни се случват определени неща в живота. Долорес Кенън е категорична, че истинското познание за себе си, се случва НЕ ПОСРЕДСТВОМ осъзнатата част от ума ни.
Хипнотерапевтът успява да достигне до най-дълбоките нива на човешкото съзнание като буквално премахва въздействието на ума върху него. Тя е категорична, че това е единственият начин да достигнем до отговорите на абсолютно всичко, което ни вълнува. Именно по този начин е напълно възможно и реално лечението на ума и тялото, посредством регресивната й терапия, благодарение на която се достига до дълбините на човешкото съзнание.
Според Долорес Кенън тази дълбочинна част на съзнанието ни е и най-великият източник на сила, съществувал някога. При достигането му се разкриват абсолютно всички тайна за човека, подложен на терапия – в това число причините за всичко случващо се в живота му в момента, както и какво е пренесъл от миналите си животи. А също и какво е научил индивидът благодарение на препятствията, през които е преминал по време на тези животи.
В своята работа с хипноза и регресия на минали животи Долорес Кенън установява повтарящи се характеристики при определени свои клиенти, като ги категоризира в три вълни. На доброволците от първата вълна им е било най-трудно, тъй като тяхната роля е била да прокарат пътя за онези, които ще дойдат след тях. Доброволците от втората вълна действат като антени за предаване на енергия. Тяхната задача е просто да съществуват на Земята, вместо да имат определена цел или мисия. Доброволците от третата вълна, сред които са и децата с удивителни таланти, способности и спомени, са истински дар за света. Те притежават знанието и мъдростта, които ще помогнат на човечеството да завърши прехода към новата Земя и да преодолее многото препятствия, пред които ще се изправи.


Бележка: Поредицата “Трите вълни доброволци и Новата Земя” се състои от три части издадени в две книги:
Книга Първа съдържа първа част – “Доброволците”
Книга Втора съдържа втора част – “Извънземни и светлинни същества” и Трета част – “Новата Земя”

За да прегледате и свалите цялата Книга 2 в различни формати използвайте бутона по-долу:
ЯНДЕКС ЛИНК:
DOWNLOAD/СВАЛЕТЕ/ИЗТЕГЛЕТЕ “Трите вълни доброволци и Новата Земя – Книга 2” от тук

или

МЕГА ЛИНК:
DOWNLOAD/СВАЛЕТЕ/ИЗТЕГЛЕТЕ “Трите вълни доброволци и Новата Земя – Книга 2” от тук