izyazh-zhabataНикога няма да имате време да свършите всичко, което сте набелязали за вършене! Зато­ва успелите хора се фокусират върху най-важ­ните си задачи и най-значимите си цели и ги осъществяват до край. „Изяж жабата!“ ви дава 21 безценни и проверени в практиката начина как и вие да постигнете същата ефективност и да поемете по пътя на неограничените възмож­ности. Тук и сега!

Времето никога не ви стига, за да свършите онова, кое­то трябва. Буквално сте затрупани от работа, лични анга­жименти, планове, купища списания, набелязани за про­чит, както и от множество книги, които възнамерявате да прочетете, щом ви се удаде случай. Но истината е, че никога няма да ви се предостави та­кава възможност. Никога няма да смогнете със задачите си. Никога няма да можете да отделите време за всички тези книги, списания и други разтоварващи занимания, за които си мечтаете.
И не си въобразявайте, че ще разрешите проблемите с управлението на времето си, като станете по-продуктив­ни. Няма значение колко на брой лични техники за това владеете; винаги ще има за вършене повече, отколкото мо­жете да свършите за времето, с което разполагате, колкото и много да ви се струва то.
Можете да контролирате времето и живота си един­ствено като промените начина си на мислене, на работа и на подход към безкрайния поток от отговорности, който ви залива всеки ден. А такъв контрол ще постигнете само ако спрете да вършите някои неща и започнете да отделя­те повече време на онези дейности, които наистина са от значение за живота ви.
Проучвал съм въпроса за управлението на времето в продължение на повече от тридесет години. Потопявал съм се в трудовете на Питър Дракър, Алекс Маккензи, Алън Лакейн, Стивън Коуви и много, много други. Изче­тох стотици книги и хиляди статии за ефективността и работоспособността. Резултатът от това е книгата, която е сега пред вас.
Всеки път, когато попаднех на някоя добра идея или ми хрумнеше такава, я прилагах в работата си или личния си живот. Ако се окажеше ефективна, я включвах в лекциите и семинарите си, за да я споделя с други хора.
Галилей е написал: „Не можете да научите човек на как­вото и да било; можете единствено да му помогнете сам да стигне до него“.
В зависимост от нивото на вашите познания и опит тези идеи може и да са ви познати. Но настоящата книга ще ви помогне да ги осмислите по-добре. След като усво­ите въпросните методи и техники дотам, че да ви станат навици, вие ще промените курса на живота си по много положителен начин.

Силата да определиш, напишеш и следваш цели
Нека ви разкажа нещо за себе си и за произхода на тази книга. Навлязох в живота без особени предимства, като из­ключим наличието на природно любопитен ум. В училище се справях посредствено и така и си останах без диплома. Ня­колко години се занимавах с физически труд и бъдещето ми не изглеждаше обещаващо. По едно време започнах работа на товарен кораб и отплавах с него, за да видя света. Така в продължение на десетина години работих и пътувах. През това време видях над 80 страни на 5 континента.
Когато в един момент се оказа, че не мога да си намеря подходяща неквалифицирана работа, станах пътуващ тър­говец на комисиона. Това продължи, докато не започнах да се оглеждам около себе си, питайки се: „Защо другите успяват повече от мен?“
И после направих нещо, което промени живота ми. За­почнах да разпитвам успели хора как постигат по-голяма ефективност от мен и съответно печелят повече от мен. И те ми казаха. Аз се вслушах в съветите им и моите продаж­би се покачиха. Скоро постигнах такива успехи, че станах търговски мениджър. Като такъв използвах същата стра­тегия – разпитах успелите мениджъри как постигат толко­ва добри резултати; и когато ми обясниха, аз започнах да действам по съответния начин.
Този процес на учене и прилагане на наученото про­мени живота ми. И до ден днешен все още се чудя колко просто и очевидно се оказа това. Достатъчно е човек да разбере какво правят успелите хора и как го правят, за да последва техния пример, и резултатите ще бъдат налице. Или другояче казано – вървенето по дирите на опитните специалисти е пар екселанс условието за успеха.

Успеха е придвидим
Казано по-просто, някои хора се справят по-добре от другите, защото вършат нещата по различен начин, тоест правят правилните неща правилно. И най-вече използват времето си много по-целесъобразно от останалите.
Тъй като бях тръгнал с фалстарт, аз бях развил дълбо­ко чувство за малоценност и неадекватност. Бях попаднал в чисто ментална клопка, приемайки, че хората, които се справят по-добре от мен, са и изначално по-добри от мен. Впоследствие проумях, че това не е непременно вярно; че те просто действат различно и че онова, което са се научи­ли да правят, може да бъде усвоено и от мен.
Възприех това като откровение; почувствах се смаян и въодушевен от откритието. И все още се чувствам така. Дадох си сметка, че бих могъл да променя живота си и да достигна която и да е цел просто като разбера какво пра­вят в тази област другите и започна да правя същото, до­като не получа техните резултати.
След една година в продажбите аз вече бях един от най-добрите. След още една година станах мениджър. А след още три години бях назначен за вицепрезидент, отговарящ за стотина човека, действащи в шест страни. По това вре­ме бях на двадесет и пет години.
През последвалия период работих последователно два­десет и два вида работа; основах редица компании; полу­чих университетско звание за бизнес достижения; научих френски, немски и испански; бях лектор и консултант на над 500 компании. Изнасям лекции и провеждам семина­ри с повече от 300 000 души годишно, като понякога гово­ря пред публика от 20 000 души.

Една проста истина
В течение на кариерата си постоянно откривах и пре­откривах една проста истина: способността на човек да се съсредоточава изключително върху най-належащата му работа и да я изпълни добре до окончателния ѝ завършек е ключът към убедителния успех, уважението, социалния статус и щастието в живота. Именно това основно вижда­не е и сърцето, и душата на настоящата книга.
Тя е написана, за да ви покаже как да напреднете по-бър­зо в кариерата си и заедно с това да подобрите качеството на живота си. Нейните страници съдържат двадесет и един (разширени до 24 в двете последващи преиздавания на английският вариант на книгата – бел. http://4eti.me) от най-ефикасните принципи, които някога съм откривал.
Въпросните методи, техники и стратегии са практични, изпитани и бързо действащи. Умишлено не се спирам на различните обяснения от психологически и емоционален порядък на пилеенето на време или лошото му управле­ние. Липсват и пространни теоретични обяснения. Оно­ва, което ще научите, са конкретните действия, до които можете веднага да прибегнете, за да постигнете по-добри резултати в работата си.
Всяка идея в настоящата книга е насочена към вдигане­то на нивото на продуктивността и на качеството на рабо­тата ви и съответно на нейната резултатност, което пък ще ви направи по-ценен и уважаван професионалист. Много от тези идеи са приложими и в личния живот.
Всеки от тези методи е сам по себе си цялостен и не­обходим. Една стратегия ще бъде ефективна в конкретна ситуация, а при други обстоятелства ще се окаже, че е по-подходящ различен подход. Всички тези двадесет и една идеи представляват набор от техники за лична ефектив­ност, които можете да използвате по всяко време в ред, който ви се струва подходящ за един или друг момент.
Ключът към успеха е действието. Въпросните принци­пи спомагат за бързото и предвидимо оптимизиране на изпълнението и на неговите резултати. Колкото по-бързо ги научите и приложите, толкова по-бързо и сигурно ще напреднете в кариерата си.
След като се научите да изяждате жабата, вече няма да има ограничения за възможностите ви!

Брайън Трейси
Солана Бийч, Калифорния
Октомври, 2006 г.

Поради това повече от всякога способността ви да оп­ределяте най-важната си задача за даден момент и след това да се заемете с решаването ѝ едновременно бързо и качествено ще има несравнимо по-голямо значение за ус­пеха ви от което и да е друго ваше умение.
Един обикновен човек, добил навика да си набелязва ясни приоритети и да осъществява целите си бързо, ос­тавя далеч зад себе си всеки гений, който говори много и гради великолепни планове, но не действа по реализира­нето им.
Има една мъдра мисъл, която гласи: ако първото нещо, което човек прави всяка сутрин, е да изяде една жаба, то той ще може да прекара деня с чувството на задоволство от това, че най-лошото е зад гърба му.
Вашата „жаба“ за вас е най-важната, трудна и неприят­на задача, изпълнението на която ви се иска с удоволствие да отложите, но която често пъти може да има най-голямо значение за личностното ви развитие.
Първото правило при изяждането на живи жаби е:

Ако имате две жаби за изяждане, то изяжте първо по-грозната.

Или другояче казано, ако имате пред себе си две непри­ятни, но важни задачи, захванете се първо с по-трудната, която често пъти е и по-важната. Наложете си да започне­те веднага и да бъдете упорит и последователен в изпълне­нието ѝ и чак след приключването ѝ се прехвърляйте към нещо друго.
Мислете за това като за изпитание, като за лично пре­дизвикателство. Устоявайте на изкушението да започнете с по-лека задача. Непрекъснато си напомняйте, че едно от най-значимите ви решения в началото на всеки ден е с как­во ще го започнете.
Второто правило при яденето на жаби е следното: 

Ако така или иначе трябва да изядете една жаба, не стойте дълго загледан с омерзение в нея, а просто я из­яжте.

Човек може да достигне високи нива на изпълнение и продуктивност главно като развие навика всяка сутрин до края на живота си да се захваща първо за най-важната си задача. „Изяждането на жабата“ трябва да се превърне в рутинно действие, което върши преди всичко друго и без много да му мисли.

Книгата в три изречения

    1. Вашата “жаба” е вашата най-голяма, най-важна задача
    2. Ако имате две жаби, изяжте първо „най-грозната“
    3. Ако трябва да ядете жаба, не отлагайте с нея
Петте големи идеи
    „Ключът към постигането на високи нива на производителност и производителност е да се развие навикът за цял живот да се справяте първо със своята основна задача всяка сутрин.“
    „Помислете за целите си и ги преглеждайте ежедневно. Всяка сутрин, когато започнете, предприемайте действия по най-важната задача, която можете да изпълните, за да постигнете най-важната си цел в момента. “
    „Мисли върху хартия.“
    „Винаги работете от списък.“
    „Вашата способност да избирате между важното и маловажното е ключовият фактор за вашия успех в живота и работата.“
Резюме
    „Вашата„ жаба“ е вашата най-голяма и най-важна задача, тази, с която най-вероятно ще отлагате, ако не направите нещо по въпроса.“
    „Първото правило на яденето на жабите е следното: Ако трябва да изядете две жаби, яжте първо най-грозната.“
    „Непрекъснато си напомняйте, че едно от най-важните решения, които взимате всеки ден, е това, което ще направите веднага и това, което ще направите по-късно, ако изобщо го направите.“
    „Второто правило за ядене на жаби е следното: Ако изобщо трябва да ядете жива жаба, не си струва да седите и да я гледате много дълго.“
    „Ключът към постигането на високи нива на производителност и производителност е да се развие навикът за цял живот да се справяте първо със своята основна задача всяка сутрин.“
В множество проучвания на хора, достигнали особено бързо до последователно израстване в служебната йерар­хия и съответно увеличение на заплащането, почти винаги е установена т.нар. „ориентация на действието“ във всич­ко, което вършат. Успешни и ефективни са онези, които имат дисциплината да се хвърлят директно в най-важните си задачи и да се съсредоточават върху тях, докато не ги изпълнят.
„Провалът в изпълнението“ е един от най-големите про­блеми в днешните бизнес организации. Много хора бъркат активността с резултатността. Те постоянно говорят, пра­вят безкрайни събрания, както и прекрасни планове, но в края на краищата няма резултат, работата така и остава несвършена.
Успехът ви в нея и личния живот зависи от типа поведе­ние, което ще си изградите с времето. Навикът да подреж­дате приоритетите си, да избягвате пилеенето на време и да давате предимство на първостепенните си ангажименти е едновременно и интелектуално, и физическо умение. Той е усвоим чрез практика и непрестанни повторения, докато не се вкорени в подсъзнанието ви, за да стане присъща на поведението ви част. След като стане вече неотменен, ав­томатизмът, който ще придобиете заедно с него, го прави лесно приложим.
Този навик дава непосредствено и постоянно своите плодове. И вие се настройвате интелектуално и емоцио­нално така, че изпълнението на задълженията ви изпълва с положителни усещания, с щастие и триумф.
Всеки път, когато доведете докрай някоя задача, чувст­вате прилив на енергия, ентусиазъм и самоуважение. И колкото по-значима е тя, толкова по-голяма самоувере­ност добивате. Довеждането докрай на ключов ангажи­мент освобождава ендорфини в мозъка ви. Тези хормони действат като естествен наркотик. И приливът им при вся­ка успешно приключена задача ви изпълва с повече и пове­че позитивност, креативност и увереност.
Тук е една от най-важните от т.нар. тайни на успеха. Във възможностите ви е да придобиете „положително пристрастяване“ към ендорфините и към поражданото от тях чувство на повишена яснота, увереност и компетент­ност. Когато придобиете тази зависимост, започнете на подсъзнателно ниво да организирате живота си по начин, който ще ви тласка непрекъснато към нови и нови начина­ния и проекти. И наистина ще развиете положително при­страстяване към успеха и приноса.
Един от ключовете към пълноценния живот, успешната кариера и доброто самочувствие е придобиването на навик да стартирате и приключвате важните си ангажименти. Кога­то привикнете към това, за вас ще стане по-лесно да осъщест­вявате значимите си проекти, отколкото да не го правите.
Може би сте чували следната история: един човек се спрял пред някакъв музикант, свирещ на нюйоркска улица, и го по­питал как да стигне до концертната зала „Карнеги хол“. Музи­кантът му отговорил: „Репетирай, човече, репетирай!“
Практиката е пътят към овладяването на всяко умение. Човешкият мозък е като мускул. С използването му той става все по-силен и способен. Посредством практиката вие можете да усвоите всички желани навици, техники и методи на действие.
За да развиете навици за фокусиране и концентрация, се нуждаете от три ключови качества, всяко от които е ус­воимо. Те са решителност, дисциплина и упоритост.

Първо: вземете решение да придобиете навика да до­вършвате задачите си.

Второ: самодисциплинирайте се да прилагате принципите, които сте решили да усвоите, докато те станат автоматични.

И трето: вършете всичко с упоритост, докато навикът не стане неотменна част от личността ви.

Съществува специален начин, по който да се доближите до високопродуктивния, ефективен и способен човек, който искате да бъдете. Този начин се състои в това постоянно да си мислите за придобивките и предимствата, които ще имате, превръщайки се в активен, бързо реагиращ и концентриран човек. Свикнете да гледате на себе си като на индивид, прин­ципно способен да се справя своевременно с важните задачи.
Личната ви представа за самия вас има мощно въз­действие върху поведението ви. Визуализирайте се като личността, която искате да станете. Вашата себепредстава, начинът, по който се виждате отвътре, до голяма степен предопределя външните ви изяви. Всяко утвърждаване във външния свят започва от утвърждаване във вътреш­ния, интелектуалния свят.
Вие потенциално притежавате неограничена способ­ност да се учите и да развивате нови и нови умения и при­вички. Когато чрез упражнения и практика започнете да преодолявате пилеенето на време и да изпълнявате бързо значимите си ангажименти, ще се понесете с по-голяма скорост към пълноценния живот и успешната кариера.

ПРАВИЛАТА НАКРАТКО

1.Постелете масата.
Реши точно какво искаш да постигнеш, последователността, в която да го направиш, както и причината, поради която искаш да го направиш? Яснота!
Мислете с помощта на лист хартия пред себе си. – Ясно формулирани писмени цели.
Един от най-лошите начини човек да пропилява времето си е да свърши нещо излишно.
Записвайте идеите си и определяйте крайни срокове за реализирането на целите си.
Направете списък с всичко необходимо за постигане на целите ви. Дописвайте списъка щом се сетите за нещо друго, което може да ви бъде от полза. Преобразувайте списъка в план, подреден по важност и последователност на действията. Задействайте плана си веднага. Вземете решение, всеки ден да правите по нещо, което ви приближава към голямата ви цел (не трябва да пропускате нито ден).
Изяж жабата – напиши 10 цели за предстоящата година, така сякаш годината вече е минала и те са реалност. Използвай сегашно време в първо лице единствено число (пример: „Аз печеля еди колко си лв. Годишно“, „Аз тежа еди колко си кг.“ , „Аз карам еди каква си кола“ и т.н.). Изберете онази цел, която ще има най-благоприятен ефект върху живота ви и я запишете на отделен лист хартия като й поставите краен срок и създадете план за нейното постигане като действате всеки ден в тази насока.

2.Планирай предварително всеки ден.
Как да изядете слон? Как да изядете най-гадната жаба? – на малки хапки. Т.е за постигане на целите ви са необходими ежедневни малки стъпки.
Планирането на деня ви отнема 10-15 мин., но с тази инвестиция на време пестите часове на лутане. Колкото повече време отделяте за съставянето на такива списъци, толкова по продуктивни ще бъдете. Работете по списъка си през целия ден като добавяте нови неща. Съставяйте го вечерта преди работа, за да може подсъзнанието ви да работи докато спите. Съставете едномесечен, едноседмичен план-списък на задачите си и ги добавяйте в еднодневните си планове.
Правило 10/90 – десетте % време, което отделите в планиране и организиране на работата си, преди да я започнете, ще ви спестят 90% от времето за извършването й.
Изяж жабата: От днес започни да планираш всеки свой ден, седмица и месец. Подреди по приоритет кое да се свърши първо, втори и т.н. Така ще ти бъде по-лесно да изяждаш жабите.

3. Прилагай към всичко правилото 80/20.
Това правило е известно като „Принципът на Парето“ и помага за управление на времето и живота. 20% от дейността на човек са свързани с 80% от резултатите й, 20% от клиентите ви правят 80% приход, 20% от продуктите или услугите са свързани с 80% от продажбите и т.н. Това означава, че ако имате списък с 10 точки, 2 от тях ще бъдат 5-10 пъти по-значими от другите 8, взети заедно!
Това са най-важните ви задачи, които и често са най-неприятните за вас и отлагате най-дълго във времето. Именно тези 2 задачи са първите 2 жаби, които трябва да изядете в началото на деня си. Повечето хора вършат второстепенни по стойност неща като само си губят времето и така не постигат желаните резултати. Това са 80% маловажни неща в деня ви, които ще доведат и до 20% резултат и вечерта няма да сте удовлетворени от свършеното. Затова не се поддавайте на изкушението да решавате първо дребните проблеми. Управлението на времето е всъщност управление на личния ви живот и кариера и способността да избирате между важното и маловажното е от решаващо значение за успеха ви. Когато от сутринта сте приключили с най-важните си ангажименти ще бъдете удовлетворени през целия ден. Изгради самодисциплина да започваш с най-гадните жаби.
Изяж жабата: Направи списък с цели, дейности и проекти и определи кои от тях са 20%, с които можеш да постигнеш 80% резултат? Не губете ценно време за неща от второстепенно значение.

4.Мисли за последствията.
Отличителаната черта на адекватно мислещия човек е неговата способност да предвижда последствията от действията си. Погледът в дългосрочна перспектива е по-сигурна предпоставка за успех в каквато и да е област. Хората, които гледат в бъдещето, винаги взимат по-добри решения от хората, които са съсредоточени в настоящето.
Умението да гледате в дългосрочна перспектива спомага за взимането на по-удачни краткосрочни решения. Успелите хора имат ясна визия за бъдещето и си задават въпроса: „Какви ще са потенциалните последствия, ако направя това и това или ако не го направя?“. Бъдещите ни намерения предопределят сегашните ни действия. Колкото по наясно сте какво искате да постигнете занапред, толкова по-наясно ще бъдете и с това какво да правите сега. Мотивацията изисква мотив. Ако знаете колко положителни ще бъдат резултатите за вас, това ще ви мотивира да действате още по-бързо.
Изяж жабата: Оглеждай списъка си с проекти и цели редовно като непрекъснато се питате кой от тях са значими и с потенциално най-благоприятни последствия за живота ти.

5.Прилагай азбучния метод
„Първият закон на успеха е концентрацията – способността да насочвате енергията си в една точка и да тръгнете право към нея, без да поглеждате настрани“ – Уилям Матюс.
Азбучният метод е ефикасна техника за определяне на приоритети. След като вече имате създаден списък с цели, отбелязвайте срещу всяка точка (може и с различен цвят или маркер) А,А1,А2 – непременно трябва да се свърши – задължение номер 1,2,3 – това са жабите ; Б,Б1,Б2 – са поповите лъжички – бележите задачи, които трябва да свършите, но техните последствия не са от решаващ характер. Никога не пристъпвайте към изпълнението на задачи от категория Б преди да сте приключили с А. В,В1,В2,В3… са задачи, които е хубаво, препоръчително да се свършат, но и да не стане, не е от голямо значение. Г,Г1,Г2… са задачите, които могат да бъдат прехвърлени на някой друг. Задачите от категория Д,Д1… спокойно може да оставите и несвършени. Целта на азбучния метод е да усвоите навика винаги да довеждате докрай първо задачите си от категория А. Това е трамплинът към вашата реализация и по-високо самоуважение и удовлетвореност.
Изяж жабата: Маркирай всяка задача от списъка си по категория А1-Д1 и ги изпълнявай в тази азбучна последователност.

6.Фокусирай се върху ключовите си дейности.
„Когато всички интелектуални ресурси са съсредоточени, възможностите ви да разрешите даден проблем многократно нарастват“ – Норман Винсънт Пийл.
„За какво всъщност ми плащат?“ – задайте си този въпрос и отделете 5-7 ключови дейности от вашата работа, за които носите отговорност само вие. Умението на човек да извършва задълженията си бързо и качествено (ефикасно) предопределя и неговото движение нагоре в служебната йерархия и съответно нарастването на паричното му възнаграждение.
Втората стъпка е да се самооцените по десетобалната система във всяка от ключовите дейности. Къде сте силни и къде сте слаби? Не рационализирайте, не оправдавайте и не защитавайте слабите си страни. Идентифицирайте ги ясно и си съставете план за преодоляването им. Основен въпрос, който трябва да си зададе всеки е: „Коя моя способност, ако я развия максимално, ще има най-голямо положително отражение върху кариерата ми / животът ми? Определете кое ваше умение ще ви бъде най-полезно.

7.Съобразявайте се със закона за полезното действие.
Законът гласи: „Времето никога не стига за всичко, но винаги е достатъчно да свършите най-важното.“ – никога няма да разполагате с достатъчно време, за да свършите всичко, което трябва, затова се стремете да смогнете с най-важните си отговорности.
Първият ключов въпрос е: Кои са най-високостойностните неща за вършене? = Кой са най-големите жаби, които трябва да изядете, за да донесете по-голяма полза на вашия бизнес, семейство, живот като цяло?
Вторият е: Какво е онова, което трябва да свърша аз и само аз и което, ако е добре направено ще има осезаем ефект?
Третият въпрос е: Как да оползотворя времето си най-рационално точно сега? = Коя е моята най-голяма жаба именно в този момент?
„Концентрацията в нейната чиста, неподправена форма всъщност е способността да фокусираш ума си върху едно единствено нещо“ – Комар
„Важните неща никога не бива да бъдат жертвани заради незначителните.“ – Гъоте

8. Пригответе се изцяло преди да започнете
„Независимо от настоящите ви умения, вие имате толкова потенциал, че не бихте могли да го развиете до края на живота си.“ – Джеймс Т. Маккей
Един от най-ефективните методи за пестене на време е да си приготвите всичко необходимо предварително. 4П = Предварителната подготовка предотвратява провала
Запитайте се: Такава ли трябва да бъде обстановката на един активен човек?

9. Ъпгрейдвайте основните си умения (самоусъвършенстване)
„Единственото сигурно средство за постигане на успех е да вършите работата си по-добре от очакваното, независимо каква е тя.“ – Ог Мандино
Ако човек се чувства несигурен дори в един от детайлите, това е достатъчно, за да го разубеди въобще да започва даден проект. Затова постоянно подобрявайте уменията си в най-важната област от дейността си. Колкото и добър да сте днес, вашите умения и знания постоянно остаряват. Както казва баскетболният играч Пат Райли: „когато спрете да се стараете да ставате все по-добър, над вас надвисва опасността да станете по-лош.“
Правило: Постоянното усвояване на знания е минималното изискване за успех във всяка област. Колкото повече учите и знаете, толкова по-самоуверени и мотивирани се чувствате. Учението никога не е излишно за професионалиста. Точно както можете да натрупате мускулна маса чрез упражнения, така можете да натрупате и интелектуална сила чрез умствени упражнения. За възможностите ви няма да има други граници освен поставените от вашето въображение.

1) Четете книги и информационни материали специализирани във вашата област.
2) Посещавайте курсове и семинари или купувайте аудио записи с обучителни програми.
3) Използвайте времето, в което пътувате с кола или чакате, за да слушате тези записи.

10.Осигурете подем на специфичните си таланти.
Задачата е да откриете в какво се състои вашата уникалност, след което да се посветите в развиването на тези си качества. Това е вашата способност да изяждате определени жаби по-бързо и по-добре от всички останали. Какво конкретно можете да вършите особено добре? В какво сте умел? Кое е онова, което правите лесно, докато другите са затруднени? Като погледнете назад в кариерата си, кое е било онова, което е имало най-положителен принос за успеха ви? Кои са били най-големите жаби, които сте изяждали в миналото? Кое е онова, което ви радва повече от всичко останало в работата ви? Коя ваша дейност предизвиква най-много похвали от страна на другите? Кое ме радва най-много в работата ми? Ако мога сега да избера работата си, каква ще бъде тя?
Една от основните ви отговорности е да решите за себе си кое действително обичате да правите и след това да му се отдадете изцяло и да го вършите максимално добре.

11.Идентифицирайте главните си пречки.
Кое ви спира или бави да изядете големите жаби? Защо все още не сте достигнали целта си?
Каквото и да ви се налага да вършите, винаги е налице ограничителния фактор, който предопределя колко бързо се придвижвате напред. Вашата задача е да го проучите и отстраните въпросния препъни камък. 80% от ограничаващите фактори са вътрешни, а 20% – външни. Успелите хора винаги се питат: „Кое в мен самия ме спира?“ Те поемат отговорност за живота си и се вглеждат в себе си и за първопричината и за решението на проблемите си. Идентифицирането на пречката предопределя и стратегията за отстраняването й, което ускорява придвижването по пътя към поставената цел.

12.Варел по варел
„Хората с относително ограничени възможности постигат много, когато съумеят да се захванат всеотдайно и неуморно с едно единствено нещо“ – Самюел Смайлс
Конфуций е казал: „И най-дългото пътешествие започва с първата крачка“. Вие можете да изведете докрай и най-непосилната задача като се самодисциплинирате да я разделите на последователни части. Приближаването към целта става стъпка по стъпка, както финансовата независимост се постига чрез спестяването по малко пари всеки месец, година след година. Същото важи за добрата физическа форма, която се изгражда и поддържа ден след ден като правите упражнения. Направете списък на стъпките към целта ви и направете първата крачка още днес, утре втората и т.н.

13. Упражнете натиск върху себе си
Само около 2% от хората могат да работят без надзор. Наричаме тези хора „лидери“. За да постигнете пълния си потенциал трябва да си формирате навика да се самоподлагате на натиск, а не да чакате да дойде някой и да го направи вместо вас. Вдигнете летвата – поставете пред себе си по-високи изисквания. Винаги търсете начин да пробягате още една допълнителна миля – да направите повече от това, за което ви плащат. Вашето самоуважение – репутацията, която имате пред самия себе си, ще се увеличи
Изяж жабата: Поставете си срокове за всяка ваша задача. Определете колко часове ще ви бъдат необходими за всяка фаза от нея и започнете състезание с часовника. Поведете битка със собствените си срокове. Превърнте това в една игра, в която вие ще бъдете победител!

14. Развийте потенциала си
Една от съществените причини за губенето на време е захващането с работа в състояние на умора (липсва енергия и ентусиазъм). Колкото по-уморени сте, толкова повече грешки ще правите и качеството ви на работа ще пада. В такива моменти е най-добре да си кажете „До тук съм“, след което да се наспите добре и по този начин да презаредите батериите си. Почивката е изключително важна, както и добрата храна, даваща енергия на тялото ви. Избягвайте захарта. Хранете се рационално като световен шампион преди състезание, защото онова което ви предстои през деня, не е по-леко. Колкото по-добре се чувствате, толкова по-малко време ще пилеете
Изяж жабата: Какво правя за здравословното си състояние и какво още е нужно да направя за него? С какво вредя на здравето си и би трябвало да спра да го правя?

15.Бъдете активни и мотивирани
За да имате максимални постижения, вие трябва да подхождате към себе си като тренъор, който непрекъснато надъхва отбора си. Развийте навик да се окуражавате, да давате всичко от себе си в играта и да сте постоянно във върхова форма. Повечето от емоциите ви, били те позитивни или негативни, се определят от вътрешната ви оценка. Начинът, по който се чувствате, се определя не от онова, което ви се случва, а от това как го тълкувате вие самите.
За да бъдете мотивирани трябва да сте оптимисти. Не трябва да позволявате неизбежните затруднения и препятствия на ежедневието да се отразяват на настроението ви. Самоуважението е от огромно значение за мотивацията и постоянството ви. Повтаряйте си: „Аз се харесвам, аз се харесвам…“, докато не повярвате и не започнете да се държите като добре реализирана личност. За мотивация си казвайте: „Аз мога. Мога да го направя. Аз вярвам в себе си.“ А когато хората ви попитат как сте, винаги им казвайте: „Чувстватм се превъзходно“.
Няма значение дали това е вярно за момента или какво точно става в живота ви – дръжте се ведро и оптимистично, не се оплаквайте от проблемите си – запазете ги за себе си. Никога не споделяйте проблемите си с хората, защото 80% от тях изобщо не ги е грижа за тях, а другите 20% са малко или повече доволни от факта, че ги имате вие, а не те.
Извличайте поука от всяка трудност. Всяко затруднение съдържа в себе си ценен урок. Оптимистите търсят търсят решението на проблема, а не се фокусират върху самия проблем. Те се питат: „Какво можем да направим сега?, Какъв би трябвало да бъде следващият ни ход?“. Оптимистите мислят и говорят непрекъснато за целите си. Обръщат повече внимание на бъдещето, отколкото на миналото.
Изяж жабата: Контролирайте мислите си. Вие сте това, върху което съсредоточавате ума си през повечето време. Наложете си да говорите повече за нещата, които искате, отколкото за онези, които не желаете. Търсете успеха, а не извиненията.

16.Практикувайте креативна избирателност
Факт е, че не можете да свършите всичко, което трябва, така че се налага да пренебрегнете нещо. Разликата между ефективния и неефективния професионалист е в това как подрежда приоритетите си. „Приоритет“ идва от лат. Prior и означава първо място, първенство, предимство. Докато „постериотет“ от лат. Post – следходно, последващо – е онова, което правите междудругото или по-късно, ако въобще го направите.
Правило: Можете да контролирате времето и живота си само ако сте способни да елеминирате неефктивните дейности.
Една от чудодейните думи при управлението на ангажиментите е „НЕ“. Казвайте не на всичко, което не е от съществено значение за вашия живот. Казвайте го деликатно, ноо и доста твърдо на каквото и да било, което не съвпада с вашите цели. Казвайте го често. Помнете, че не разполагате с излишно време.
Креативната избирателност се състои в обмислянето и решаването какво точно да пренебрегнете в момента, а може би и за в бъдеще. Вашата задача е да изоставяте незначителното, така че да разполагате с достатъчно време за онова, което би имало осезаео отражение в живота и работата ви. Намалете драстично времето прекарано пред телевизора!
Изяж жабата: Задавайте си въпроса: „От гледна точка на онова, което знам сега, бих ли направил еди кое си пак? И ако стигнете до заключението, че не бихте го направили, то сте вече на пътя на креативната селекция.

17.Започнете с най-трудното.
„Все повече се убеждавам, че разликата между силните и слабите, между великите и незначителните хора е непобедимата решителност – веднъж поставена цел, а после победа или смърт.“ – Сър Томас Фоуъл Бъкстон

  • В края на работния ден или през уикенда направете списък със задачите си за следващия ден или седмица.
  • Подредете списъка си, използвайки азбучния метод, комбиниран с правилото 80/20
  • Определете най-важното – това е вашето А1.
  • Помислете какво ще ви бъде необходимо, за да изпълните тази задача и го подгответе предварително.
  • Подредете и почистете работното си място така, че на бюрото ви да остане само този най-значителен проект.
  • На сутринта седнете зад бюрото и се заемете с него без прекъсвания, докато не приключите.
  • Правете всеки ден това в продължение на 21 дни, докато не се превърне в навик. (Самодисциплинирайте се!)

Изяж жабата: Фраза, която ще ви бъде от полза, ако повтаряте често е „Само днес“. Кажете си: „Само днес аз ще планирам, ще се подготвя и ще свърша най-трудната си задача преди всички останали“. Ще бъдете удивени от промяната, която тази фраза ще донесе в живота ви.

18.Разбивайте на части задачите си.
„Изграждането на един навик започва като невидима нишка, към която постепенно сплитаме още една и още една, докато се оформи въже, безвъзвратно обвързващо мислите и действията ни“ – Орисън Сует Мардън
Една от причините за отлагането на големите ангажименти е, че в началото на човек му се струват прекалено големи. Една от техниките, която можете да използвате, за да разделите на части една огромна задача е чрез визуалната представа, че я нарязвате на парчета досущ като салам. Психологически ще ви се стори по-лесно да се съсредоточите в малък сегмент, отколкото да се захванете направо с целия проект. Ако работите „резън“ по „резън“ няма да усетите кога ще стигнете до края на „салама“. Дълбоко във вас е вкоренен стремеж към завършек и приключване. Когато успеете да финализирате задачата си се освобождава ендорфин в мозъка ви.
Друга техника е „швейцарското сирене“  – пробивате дупки в задачата, когато сте решили да работите по малко за дълъг период от време (пишете книга по един абзац на ден). Това води до мобилизация, до вашето движение напред и впоследствие към завършеност.

Изяж жабата: Бъдете активни. Активността е качество на добре реализираните и щастливи хора – когато чуят някоя добра идея, веднага преминават към действие, прилагат я, за да видят дали може да им помогне.

19.Разделяйте времето на големи блокове.

„Нищо не може да даде на живота ви по-мощен тласък от това да концентрирате цялата си енергия в ограничен брой цели.“ – Нидо Кубейн

Този метод изисква да работите в предварително обособени големи и непрекъснати времеви блокове. Определете точен времеви период за всяка своя задача или дейност. Разпределете времето си на 30 – 60 -90 минутни блокове, във всеки от които да вършите съответната задача без да прекъсвате за нищо друго. Времеви план, разработен по дни, часове и минути, може да даде силен тласък на вашата работна ефективност. По време на въпросните непрекъсваеми периоди изключвайте телефона си, елеминирайте всичко, отвличащо вниманието ви и работете неотклонно. Един от най-добрите навици е човек да става рано и да работи няколко часа от вкъщи.

20.Развиите чувство за спешност.

Когато човек работи по важни дела при бързо и постоянно темпо, е възможно да изпадне в странно умствено състояние, което обикновено е наричано „транс“. Тогава умът ви функционира на по-високо ниво на яснота, креативност и компетентност. Един от начините, по които можете да предизвикате това състояние на транс, е като развиете чувство за спешност. Това е вътрешен механизъм, който стимулира желанието една задача да започне веднага и да се завърши бързо. С развиването на това чувство за спешност, вие развивате и склонността си към по-голяма активност. Това активира кинетично-импулсния принцип на успеха, който гласи, че макар набирането на скорост да изисква голямо количество енергия, за следващия етап е необходима много по-малко. Колкото по-бързо се движите, с толкова повече енергия се сдобивате. Колкото по-голяма скорост набирате, толкова повече работа свършвате и по-ефективни се чувствате. Заедно с увеличаващата се скорост, се увеличават уменията, знаничта и опитът ви.

Изяж жабата: Вземете решение още днес да развиете чувството за спешност във всичко, което правите.

21.Подхождайте към всяка задача обособено.

„И ето я тайната на истинската сила: учете се чрез постоянна практика как да овладявате способностите си и да ги съсредоточавате във всеки момент в определена точка.“ – Джеймс Алън

Обособеният подход изисква, след като сте започнали работа по някоя задача, да я продължите без да се отклонявате, докато тя не бъде 100% приключена. Изчислено е, че тенденцията да се започва и спира една задача може да увеличи времето за изпълнението й с около 500%. Истината е, че след като сте открили вашата задача номер 1, всяко друго нещо, което бихте правили, е загуба на време. Колкото повече се самодисциплинирате да работите по една единствена точка, толкова повече напредвате по „кривата на ефикасността“. Елбърт Хъбард определя самодисциплината като „способнстта ви да се принуждавате да правите онова, което трябва, когато трябва, без значение дали ви харесва или не.“ Започването на приоритетна задача и упоритата работа, докато тя не е 100% изпълнена, е истинският тест за вашия характер, воля и решителност. Упоритостта е самодисциплина в действие.

22.Технологиите са ужасен учител.
В живота има нещо повече от простото увеличаване на скоростта му. МОХАНДАС ГАНДИ
Върнете времето си от поробването на технологичните зависимости. Научете се често да изключвате устройствата и да ги оставяте изключени.
Решете днес да създадете зони на тишина по време на ежедневните си дейности. Изключете компютъра и смартфона си за един час сутрин и един час следобед. Ще бъдете изумени от това, което се случва: нищо.
Решете да се изключите от технологията за един цял ден всяка седмица. До края на вашия дигитален детокс умът ви ще бъде спокоен и ясен. Когато умствените ви батерии имат време да се презаредят, ще бъдете много по-ефективни в яденето на жаби.

23.Технологиите са прекрасен служител.
Използвайте своите технологични инструменти, за да се сблъскате с най-важното и да се предпазите от най-малко важното. Решете днес да изключите всички известия, с изключение на вашите канали за спеш­ни случаи. Създайте специални зони във вашия дигитален живот за най-важните си задачи.
Решете да проучите и инсталирате един програмка или приложение, което ще ви помогне да бъдете по-ефективни и по-фокусирани.

24.Фокусирай вниманието си.
Имайте предвид целите си за успех и висока производителност. Преди да направите нещо, запитайте се: „Това помага ли ми да постигна една от най-важните ми цели, или това е просто разсейване?“
Откажете да станете роб на звънци и свирки, които ви отклоняват от изпълнението на онези задачи, които могат да направят истинска промяна в живота ви. Оставете устройствата си изключени.

ЗА АВТОРА:

Брайън Трейси е известен като един от най-влиятелните мотивиращи говорители в света. Той е помогнал на хиляди хора да постигнат своите цели и да станат по-уверени. В продължение на 30 години изследва, пише и изнася лекции в различни области, сред които икономика, бизнес, философия и психология. Неговите семинари са се провеждали в САЩ, Канада, както и в повече от 70 други страни по света. С вълнуващите разговори и семинари, посветени на лидерството, продажбите, самоуважението, целите, стратегиите, творчеството и успеха, Брайън Трейси привлича повече от 250 000 последователи всяка година. Той е и автор на над 80 книги, преведени на десетки езици, както и на повече от 300 аудио и видео учебни програми. Спокоен и позитивен, Брайън Трейси притежава способността да образова и вдъхновява своята публика. Целта му: всеки читател или слушател да открие своя потенциал и да се стреми към най-доброто, на което е способен.
Брайън Трейси е експертен учител и предлага практически съвети, с които неговите последователи да постигнат личните или бизнес-целите си по-бързо и по-лесно. Ако вече се питате откъде черпи познанието и опита си, ето и неговата биография. Сама по себе си, тя е вдъхновяващ пример.

brian-tracy-author-4eti-me

Брайън Трейси е роден в Шарлоттаун, столицата на остров Принц Едуард, Канада, на 5 януари 1944 г. Въпреки че е способен млад човек, Трейси не е завършил гимназия. Той избира да работи и в продължение на осем години пътува по земното кълбо и опознава различни земи и култури.
В Канада, Брайън Трейси започва работа като продавач. И се оказва… неквалифициран и дори неуспешен в тази роля. Наясно с факта, че трябва да подобри резултатите от работата си, Трейси започва да обсъжда продажбите с по-опитни колеги. Учи се бързо и в резултат на това, скоро усвоява тънкостите. С това обаче историята на неговия успех едва започва. Продажбите му се вдигат до такава степен, че след две години, още съвсем млад (на 25 години), той се е издигнал до заместник-председател на компанията, чиято стойност е 265 милиона долара. Брайън Трейси натрупва опит в продажбите и маркетинга, инвестициите, развитието на недвижимите имоти и синдикирането, вносът, дистрибуцията и управленското консултиране, организационното развитие и други. И без да забравя своя горчив първоначален опит, вдъхновен от идеята как експертите в групата могат да образоват „новобранците“, Брайън Трейси се оказва на пътя към своето призвание.
През 1981 г. той провежда първия си мотивационен семинар, който днес е преведен на повече от 20 езика. Работата му го отвежда в 107 държави на шест континента. Днес семинарите и книгите на Брайън Трейси са утвърдени като „мотивационна класика“, полезна за хиляди фирми и хиляди отделни служители. Не по-малко значимо е наследството му, посветено на личностното развитие – когато искаме да мислим по-ефективно, да взимаме по-добри решения и да предприемаме целенасочени действия. Освен ентусиазиран автор, днес Брайън Трейси е също председател на три компании и щастливо женен баща на четири деца.
Бизнес консултант е на повече от 500 глобални корпорации, сред които „IBM“, „Xe­rox“, „Ford“, „McDonnell Douglas“, „Hewlett Packard“, „US Bancorp“ и „Federal Ex­press“. Основател и президент е на „Brian Tracy International“, компания оперираща в 31 страни по цял свят.
Автор на световните бестселъри „Как да постигаме целите си“,„100-те абсолютни закона на бизнес успеха“, „Промени мисленето си, промени живота си”, „Преизграждане: Как да превърнем остатъка от своя живот в най-добрата част от него“, „Ефективното лидерство”, „Универсални закони за успех”, „Стани суперзвезда в продажбите: Наръчник за успех и личностна реализация”, „Привлечи и задръж най-добрите!” и др.