Биткойн, блокчейните и криптовалутите са интересни, защото включват множество елементи, които трябва да бъдат разбрани. Този мултидисциплинарен характер е една от причините, поради които мнозина от нас харесват индустрията – лесно е човек да бъде засмукан в заешката дупка и докато се опитва да разбере отделните елементи, всеки отговор поражда още въпроси. Пътешествието започва с „Какво представлява Биткойн?“, но обясненията и отговорите идват от дисци­плините икономика, право, компютърни науки, финанси, гражданско об­щество, история, геополитика и много други. Може да съставите доста всеобхватна учебна програма за гимназисти, свързана с Биткойн, и въпре­ки това ще ви останат достатъчно допълнителни материали.
Именно това е причината тази материя да бъде толкова трудна за обясняване. Настоящата книга е опит да се обхванат основите. Тя е насочена към ми­слещия човек, но предполага, че читателят няма изчерпателен опит в различ­ните дисциплини, споменати по-горе. Различните части ще бъдат интересни за различни хора. Опитвам се да използвам аналогии там, където смятам, че ще помогнат за обясняването на някои понятия, но внимавайте – всички ана­логии рухват, ако се прекали с тях. И макар че се опитах да бъда точен, пак ще има опростявания, грешки и пропуски. Това, което днес е вярно, утре може да не е, защото темпът на промените е бърз. Въпреки това се надявам, че всеки читател ще научи нещо ново.

И така, да започнем с дефиниране на базисно ниво на някои от думите и понятията, за които ще стане дума по-нататък в книгата. Биткойн и Етер са две от по-известните криптовалути или монети (имайте предвид, че моне­тата в мрежата Етериум се нарича Етер, макар че в медиите често погрешно е наричана „Етериум“). Те представляват активи или ценни вещи, които съ­ществуват в цифров вид и са създадени от софтуер. Сами по себе си те ня­мат емитент. Зад тях не стои нито един човек, компания или обект, с тях не са свързани условия за предоставяне на услуга или гаранции. Подобно на фи­зическото злато, криптовалутите просто съществуват и биват създавани или унищожавани в съответствие с правилата, формулирани в кода, който ги съз­дава и управлява. Ако притежавате някаква криптовалута, а по-нататък ще видим какво всъщност означава това, тя е ваш актив, който вие контролирате. Тя има стойност и може да се разменя за други криптовалути, американски долари или други глобални суверенни (или фиатни) валути. Нейната стойност се определя на места за търговия, наречени борси, където купувачите и про­давачите се събират, за да търгуват по взаимно договорени цени.
Освен като „монети“, паричните единици на криптовалутите могат да бъ­дат описани като цифрови активи, т.е. уникални обекти с данни, чиято соб­ственост може да бъде прехвърляна от сметка в сметка. Технически погледна­то, тези сметки се наричат адреси, като по-нататък ще видим какво предста­вляват адресите. Когато тези цифрови активи се преместват от една сметка в друга, те всички биват записвани в съответните транзакционни бази данни, известни поради някои уникални споделени характеристики, които ще раз­гледаме по-нататък, като блокчейни.
И за всеобщо объркване, някои цифрови активи биват описвани като токени, например „Това криптовалута ли е или токен?“. Както криптовалутите, така и токените представляват видове криптографски защитени цифрови активи, понякога известни като криптоактиви. Тези токени имат различни характеристики от криптовалутите и един спрямо друг. Токените могат да бъ­дат заменяеми (като един токен е повече или по-малко заменим с друг) или незаменяеми (където всеки токен представлява нещо уникално). За разлика от криптовалутите, тези по-нови токени обикновено се емитират от известни емитенти, които стоят зад тях, като токените могат да представляват прав­ни споразумения (като финансовите активи), физически активи (като златото) или бъдещ достъп до продукти и услуги.
Когато основният артикул е актив, може да мислите за токена като цифро­ва версия на квитанция за гардероб, издадена от гардеробиер, след пред­ставянето на която може да получите вашето палто. Всъщност понякога тези токени се наричат „цифрови депозитарни разписки“ (DDR). Когато основният артикул представлява споразумение, продукт или услуга, може да мислите за токена като нещо подобно на билет за концерт, издаден от организатора на концерта, срещу който можете да посетите даден концерт на по-късна дата.
За да ви дам няколко реални примера, има токени, които представляват всичко от злат­ни кюлчета, които се намират в някой трезор някъде, до токени, които представляват уникални „криптокотенца“.
Какво е общото между всички тези монети и токени? Всички свързани с тях транзакции, включително тяхното създаване, унищожаване, смени на соб­ственост и други логични или бъдещи задължения, се записват в блокчейни – репликирани бази данни, които действат като крайни книги и записи – „злат­ният източник“, който представлява универсалното разбиране на текущото състояние на всички единици на цифровия актив.
Блокчейнът на Биткойн представлява все по-нарастващ списък на всяка Биткойн транзакция, случила се някога, от самото създавате на най-първия Биткойн на 3 януари 2009 г. до най-скорошната транзакция или плащане от една сметка към друга. Блокчейнът на Етериум представлява списък на тран­закциите, свързани с криптовалутата Етер, множество други токени (включи­телно онези, представляващи криптокотенца) и други свързани данни, всич­ки записвани в Етериум.
Различните блокчейни имат различни характеристики, които са толкова много, че днес е почти невъзможно да се направи някакво общо изказване за „блокчейн“, без някой конкретен пример да бъде грешен. Някои блокчейни като добре известните такива на Биткойн и Етериум са публични или свобод­но достъпни, което означава, че всеки може да пише в техния списък с тран­закции, без контрольори, които да одобряват или отхвърлят страните, жела­ещи да създават блокове или да участват във воденето на отчетност. Няма изискване за самоидентификация за създаване на блокове или валидиране на транзакции. Други блокчейни може да бъдат частни или контролируеми, доколкото има контролираща страна, която позволява на участниците да ги четат или пишат в тях.

И накрая, трябва да правим разлика между протоколи, код, софтуер, транзакционни данни, монети и блокчейни. Биткойн представлява съвкуп­ност от протоколи, т.е. правила, които определят и характеризират самия Биткойн – какво представлява той, как се представя и записва собственост, какво представлява валидна транзакция, как нови участници могат да се при­съединят към мрежата от оператори, какво трябва да бъде поведението на участниците, ако искат да бъдат държани в течение на най-новите транзакции и т.н. Тези протоколи или правила могат да бъдат описани на английски или на всеки друг човешки език, но най-добре се формулират на компютърен код, който на свой ред може да бъде компилиран в софтуер – Биткойн софтуер – който постановява тези протоколи, т.е. кара ги да действат. Когато софтуерът се задейства, се генерират Биткойн монети, като те могат да се изпращат от една сметка в друга. Тези действия се записват като транзакционни данни, които впоследствие се групират в пакети или блокове и се свързват заедно, образувайки Биткойн блокчейн.

И така, да обобщим. Биткойн протоколите се записват като Биткойн код, който се изпълнява като Биткойн софтуер, който пък създава Биткойн тран­закции, съдържащи данни за Биткойн монети, които се записват в Биткойн блокчейн. Разбрахте ли? Добре. Не всички останали круптовалути или токени действат по този начин, но това е една добра основа за начало на пътешест­вието.
Някои хора считат Биткойн като следващата еволюция на парите – в края на краищата, той е описван като (крипто) валута. Какво представляват па­рите? Винаги ли са били едни и същи? Колко успешни са били парите? Дали някои форми на пари са по-добри от други? Може ли естеството на парите някога да се промени или пък това, с което разполагаме, да си остане зави­наги същото? Дали криптовалутите се вписват естествено до днешните пари, запълвайки ниша или осъществявайки цел, която съществуващите форми на пари не могат да изпълнят, или пък се явяват конкуренти на днешните пари, които заплашват статуквото на емитираната от страните валута?

Настоящата книга би трябвало да ви осигури добро всестранно образо­вание, свързано с основите на биткойните и блокчейните, без да предполага наличието на специфичен начален опит и умения. Ще започнем с дефиниране и разбиране на естеството на парите. После ще разгледаме задълбочено ци­фровите пари и как стойността на практика се прехвърля по света. После ще се спрем на някои ключови понятия от клон на математиката, наречен крип­тография, за да можем след това да преминем към самите криптовалути. В раздела за криптовалути ще се спрем на мрежите Биткойн и Етериум, както и на Биткойн и цифровите токени Етер – какво представляват те, как да ги купуваме, съхраняваме и продаваме, как да преглеждаме техните блокчейни и рисковете при тяхното управление, включително и уникалните предизвика­телства, свързани с преместването на тези нови цифрови пари по света. На­края ще обсъдим видовете блокчейн технологии, които банките и бизнесите проучват, за да присъединят техните бази данни и да вършат по-ефикасно деловата си дейност.
Въпреки моите лични пристрастия и интереси, в цялата книга се опитвам да поддържам неутрална позиция по отношение на криптовалутите, токените и блокчейн платформите. Опитвам се нито да преувеличавам прекалено тяхното значение, нито пък да бъда твърде критичен. Оставям на читателите сами да стигнат до заключение дали тези технологии са тенденция или вре­менна мода, полезни или безполезни, добри или лоши.

Разбирането на света на криптовалутите и блокчейн не е задължи­телно трудно и напрегнато. С това всеобхватно ръководство посте­пенно ще научите всичко, което трябва да знаете от историята на парите и техните успехи и неуспехи, през внимателно въведение в криптографията, до най-новото относно криптовалутите, първона­чалните предлагания на монети (ICO) и публичните и корпоративни блокчейни. „Основи на биткойн и блокчейн“  осигурява балансирано и освободено от рекламен шум представяне на основните концеп­ции зад редица революционни технологии:

 • Еволюцията на парите от физически към цифрови плащания
 • Хеширане, цифрови подписи и други криптографски принципи
 • Биткойн, Етериум и други криптовалути
 • Блокчейн технологии за бизнеса и индустриалните екосистеми
 • Първоначални предлагания на монети (ICO) и токени
 • Търговия и защита на криптоактиви

Изданието покрива основите, като същевременно доставя удо­волствие на читателя с малко известни обстоятелства и детайли, които дори хора от индустрията ще оценят. Антъни Луис има опит не само в банковата сфера и като трейдър, а също като специалист по финансови технологии. Впоследствие от света на традиционните финанси се насочва към новите блокчейн технологии и крипто валу­ти. Умението на автора да обяснява разбираемо сложни идеи му по­мага да стане изследовател в международната блокчейн компания R3, водеща в света на дигиталните финансови технологии.

Основни изводи

 • Опасения за нестабилност: Биткойн показа значителна възвръщаемост, но остава силно волатилна и рискова инвестиция за някои инвеститори.
 • Експертни мнения: Мненията на експертите са разделени, като привържениците на криптовалутите виждат огромен потенциал, докато експертите по традиционни финанси предупреждават за нейната непредсказуемост.
 • Макроикономически фактори: през 2023 г. се наблюдават макроикономически сътресения, които оказват влияние върху цената, като потенциално предлагат добра входна точка за нови инвеститори.
 • Стратегия за диверсификация: Цифровите валути могат да бъдат част от диверсифициран инвестиционен портфейл, но не трябва да бъдат единственият фокус поради волатилния им характер.
 • Дългосрочен потенциал: Въпреки непосредствените предизвикателства, дългосрочните перспективи пред биткойн и други криптовалути остават оптимистични за някои инвеститори, подкрепени от блокчейн технологията и все по-широкото им възприемане от масовия потребител.

Основни етапи

 • 2009 г. – Създаден е Биткойн и е извършена първата транзакция. Цената започва от 0 USD.
 • 2010 г. – Започва ранно приемане и търговия на цена от 0,0008 USD.
 • 2011 г. – Достига 1 долар, след което достига 31 долара, преди да падне до 2 долара.
 • 2013 г. – Цената се покачва от $13 до над $1000 благодарение на по-широкото приемане.
 • 2017 г. – Масовото раздухване води до исторически връх от близо 20 000 USD, преди да се срине.
 • 2020 – 2021 г. – Институционалните инвестиции помагат за изтласкването на BTC до 69 000 долара.
 • 2022 – 2023 г. – макроикономически катаклизми водят до спад на цената до 16 000 долара.
 • 2024 –  Повишаване на цената до $40К покрай регулаторното одобрение на спот биткойн борсово търгуван фонд (ETF) от aмериканската SEC. През април 2024 се очаква и поредния халвинг/разполовяване базиран на четиригодишния цикъл заложен в кода на Биткойн.

Прочетете повече на https://ecoinomy.eu/bg/bitcoin/investirane-btc/dobra-investitsia-li-e-bitcoin/

 

“Аз не съм фен на Биткойн. Аз съм фен на блокчейн технологията… Криптовалутите нямат базова стойност, което ги прави трудни за анализиране или определяне на справедлива стойност.
Уорън Бъфет, инвеститор милиардер.

“Bitcoin е доказал, че е хедж срещу инфлацията във времето. Макар и волатилен, той трябва да се разглежда като част от портфолиото..”
Рей Далио, основател на хедж фонда Bridgewater Associates.


Съдържание

Анотация
Част 0. УВОД. НЯКОИ ДЕФИНИЦИИ
Част 1. ПАРИ
Физически и цифрови пари
Как дефинираме парите?
Кратка история на парите – развенчаване на митовете

Част 2. ЦИФРОВИ ПАРИ
Част 3. КРИПТОГРАФИЯ
Част 4. КРИПТОВАЛУТИ
Биткойн
Етериум (ethereum)
Форкове

Част 5. ЦИФРОВИ ТОКЕНИ
Какво представляват токените?
Проследяване на физически обекти
Известни криптовалути и токени

Част 6. БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЯ
Какво е общото между блокчейн технологиите?
За какво са подходящи блокчейните?
Експерименти с блокчейн

Част 7. ПЪРВИЧНИ ПРЕДЛАГАНИЯ НА МОНЕТИ (ICO)
Какво представляват ico?
Етапи на финансиране на
ICO
Част 8. ИНВЕСТИРАНЕ
Ценообразуване
Рискове и начини за тяхното намаляване
Оценка на първопричината

Част 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Крипто сценарий
Блокчейн сценарий
Бъдещето

ПРИЛОЖЕНИЕ. ФЕДЕРАЛНИЯТ РЕЗЕРВ
Големият Федерален резерв
Малките Федерални резерви


За авторa

През 2013 г., вдъхновен от конференция на тема Биткойн, Антъни Луис се отказ­ва от кариерата си в традиционното банкиране в Сингапур, за да се присъе­дини към малък стартъп, наречен itBit. Биткойн борса, itBit е уебсайт, където клиентите могат да купуват и продават биткойни, и е една от първата вълна компании, финансирани с рисков капитал в зараждащата се криптовалутна индустрия.
През 2015 г., след като itBit набира още един кръг от рисково финансиране и премества централата си в Ню Йорк, Антъни напуска и става частен консул­тант на клиенти, като пише статии и провежда семинари, за да обясни тази нова технология на любознателни професионалисти.
През 2016 г. Антони се присъединява към R3, консорциум от финансовата индустрия, създаден за съвместно изследване на предимствата на блокчейн технологията. Като директор на изследователската дейност той обяснява развиващите се концепции и технологии на клиенти, политици и широката общественост.
Преди да се увлече по биткойните и блокчейните, Антъни е технолог в Креди Сюис в Лондон и Сингапур, след като започва банковата си кариера като валутен спот трейдър в Барклис Кепитъл през 2007 г.
Антъни учи естествени науки в Гонвил енд Кайъс Колидж в Кеймбриджския университет, където е удостоен с две награди „Пълно синьо“ за ветро­ходство и завършва през 2004 г. с отличие.
Антъни живее в Сингапур със съпругата си Сара и двете им деца. Той пуб­ликува туити от @antony_btc и води блог на https://bitsonblocks.net/.


Линк към книгата:

Свалете от Яндиск  книгата “Основи на биткойн и блокчейн” на Антъни Луис от тук
или
Свалете от Мега книгата “Основи на биткойн и блокчейн” на Антъни Луис от тук