iluminati-4eti-me-coverСмразяващи посвещения. Големи банкови и финансови манипулации. Възможни връзки със семействата Рокфелер, Ротшилд, Адамс и Буш. Правейки преглед на доказателства, документи и връзки, „Илюминатите: тайното общество, което похити света“ на печелилия награди журналист и писател Джим Марс хвърля светлина върху историята, делата, непрекъснатото влияние и гибелната и скрита власт на този таен орден.
Проучвайки експертите – от тези, които омаловажават илюминатите като кратко­трайна група без особени последствия, до скептиците, които дръзват да поставят под съмнение обясненията и декларациите на правителството,  – Марс пресича дивите спе­ку­ла­ции и опитите критични мислители да бъдат накарани да замлъкнат, за да разкаже истинската история на тази тайна клика. Той разследва техния произход като „Древните и озарени пророци от Бавария“, изображението върху еднодоларовата амери­канска банкнота на всевиждащото око и пирамидата на обратната страна на Държавния печат на САЩ, Протоколите – или процедурите – за узурпиране на нацио­нал­ни прави­телства и постигане на световна доминация, символизма, откриван в днешните лога на международните корпорации, тамплиерите, асасините, „Череп и кости“, „наду­ва­щите свирката“, революциите във Франция, Русия и Америка, и още, и още много. Богатство, власт и интриги се обединяват в това задълбочено изложение за илюми­натите, тяхната история, връзки с могъщите хора и мястото им в съвременна Америка.

Илюминатите. Това е име, което предизвиква страх и ужас в сърцата на някои и смях и веселие у други, но каквото и да е мнението ви за реалността на тази категорично зловеща орга­низация, не може да се отрече, че тя е станала част от култур­ния пейзаж. Макар да не може да се отрече историческото съществуване на Ордена на илюминатите така, както е основан от Адам Вайс­хаупт в Бавария през 1776 г., доказателства за непрекъснатото им съществуване до днес са по-трудни за събиране. Може би е маловажно дали те съществуват или не под това име – то е станало удобен термин за мнозина, свързващи го с възприе­мана сенчеста група от могъщи лица в ядрото на банковото дело, политиката и корпоративните интереси, които упраж­няват контрол върху голяма част от света.
Съществуването или не на илюминатите не е спряло много хора да виждат тяхното присъствие в холивудските филми. Когато се преценява „щемпелът на илюминатите“ във филми­те, често всичко, което е нужно, е да се представя нещо мъгля­во окултно или езотерично – пирамида тук, всевиждащо око там – и теоретиците на конспирацията ще го обявят за дело на тази сенчеста организация. Разбира се, също толкова вероятно е дизайнерите на продукцията да включат подобна образност, защото съответства на филма или дори за да развълнуват оне­зи, които виждат признаци за илюминатите във всеки филм.

Думата „илюминат“, означаваща „човек, който е бил просветлен (illuminated) чрез получаването на познание от по-висш източник“, може да е възникнала в древните школи на мистериите в Гърция и Египет. Терминът е използван и за описване на ранните покръстени християни и по-висшите степени на посвещаване в някои тайни об­щества. За да включат Школите на мистерията на Египет и Гърция, всички ранни общества се стремят да проникнат в тайните на мина­лото. С окупирането на Месопотамия от персийците възниква култът към Митра (митраизмът) и се разпространява чак до времето на Римската империя. Според легендата Митра е син на Ахура Мазда – персийския бог на светлината и просветлението. Описван като един от анунаките, Ахура Мазда е разглеждан като най-висшият дух на преклонение в зороастризма. Зороастър е религиозна фигура, за ко­ято се твърди, че е имала среща с неговия бог Ахура Мазда, който – подобно на библейския Езекил – му се явява в блестяща светлина от небето. Зороастризмът води до митраизма, а Митра, бидейки могъщ воин, е привлекателен за римските войници, които отнасят пре­клонението пред него в Рим. Християнските императори по прин­цип ликвидират митраизма и много други секти, но някакви базис­ни познания може да са били предадени на по-новите общества, на­пример розенкройцерите, франкмасоните и илюминатите. На все­ки пет години древните гърци са се събирали за преклонение близо до Атина в град, наречен Елевзина. Ритуалите са посветени на Пер­сефона – дъщерята на Деметра (известна като Церера на римляните) и богиня на земеделието, зърното и плодородието. Персефона е дъще­ря на техния основен бог Зевс.
Традициите на Школата на мистериите могат да се проследят до много по-ранен период преди древен Египет и Гърция. Вавилонска­та школа на мистериите включва на практика всичко, което се смята за „символизъм на илюминатите“.

Една ранна тайна в Школата на мистериите е, че нейните членове вярват, че в света има само няколко истински зрели умове и че те са сред тези малцина избрани. Те вярват, че тези умове принадлежат изключително на тях – често срещано становище за човечеството сред тайните общества. За посветените в мистериите се смята, че са спо­собни на индивидуални разсъждения въз основа на фактите, докато масите се смятат за само малко по-добри от животните и трябва да бъдат учени, използвайки най-простите понятия. Иисус може би е проявявал тази черта, както е записано в Марко 4:33-34: „С много такива притчи им проповяд­ваше словото, според както можеха да слушат. А без прит­ча не им говореше; а на уче­ниците Си разясняваше наса­ме всичко.“
Казва се, че посветените в Мистериите могат да общуват директно с боговете и да по­лучават отговори. Само маси­те участват в жертвени обре­ди до неми каменни идоли. Избраните са просветлени с познанието на Мистериите и следователно са известни като илюминати, или просветлени­те, пазителите на „Тайните на епохите“. Всички такива тай­ни обаче отново могат да се проследят до най-ранната по­зната цивилизация – Шумер. Дори историите в Библията и аспекти като Светата троица, кръста, възкресението и почи­тането на Мария могат да се открият в текстове от Вавилон и Шу­мер.

Името „илюминат“ означава „просветлен“ и обикновено се отна­ся до човек, който е бил просветен, или „илюминиран“, чрез получа­ването на познание от по-висш или езотеричен източник.
Някои вярват, че това име идва от малка отцепила се група гнос­тици в Испания, наречени „алумбрадос“ (просветлени или „илюми­нирани“). Тя е основана от испанския йезуит Игнатий от Лойола. Алумбрадос учат на форма на гностицизъм, вярвайки, че човешки­ят дух може да постигне пряко познание от Бога и че украшенията на формалната религия не са необходими на онези, които са открили „светлината“. Не е чудно, че испанската Инквизиция, въведена от Католическата църква, издава едикти срещу тази група през 1568, 1574 и 1623 г.

Протоколите наистина отразяват теологията на илюминатите. Вайсхаупт пише, че хората не се раждат лоши или зли, а придобиват тези характеристики чрез произволния морал, наложен от религия­та и от Държавата. Според него, когато са освободени от такъв тра­диционен морал, човешките същества могат да постигнат просвет­ление чрез разума.

Основен принцип на илюминатите, както е изразен от Вайсхаупт, е причинил нечуван хаос през годините: „Пазете нашата тайна. Помнете, че целта оправдава средствата.“ В крайна сметка, ако човек може да оправдае целта на своите желания, според този принцип всичко може да се приложи, за да се постигне тя, независимо дали е лъгане, мамене, кражби и дори убийство. В съответствие с доктрината на илюминатите такова действие може да се маскира зад всякакво извинение или причина. Олдъс Хъксли – футуристичният автор на Brave New World („Пре­красният нов свят“) – е прав да отбележи: „Природата на Вселената е такава, че целите никога не оправдават средствата. Точно обратното, средствата винаги оправдават целта.“

Бил Раян, първоначално част от проект в социалните науки, наре­чен „Проект Камелот“, интервюира един от тези самообявили се за елитни членове. „През лятото на 2010 г. към мен се обърна един много необичаен човек – обяснява Раян. – Нарекох го „Чарлз“. Той е прека­рал дълги години в работа за елитна група, която смята за своя отго­ворност да управлява планетата. Той не е университетски препода­вател, историк или учен. Искаше обаче да съобщи важна информа­ция за светогледа и философията на тази група.“
Раян цитира източника си, докато обяснява: „Те са контролираща група от 33 души, които се срещат често, за да вземат стратегически решения за човечеството и планетата. Те не са „илюминати“, което е тайно общество на по-ниско ниво, а такива има много, например Малтийските рицари, розенкройцерите, „Череп и кости“, Сионския приорат, многобройни масонски групи и т.н. Тридесет и тримата могат да се сравнят с Управителен съвет на много голяма глобална корпорация. Подобно на реален борд, има „Човек номер едно“, кой­то взема окончателните решения за политиката, след като се е кон­султирал с колегите си, всички от които имат експертни познания и са си спечелили правото да участват. Понякога има различия в мне­нията – и различия в личностите, като във всяка група от хора, но по същество те са много единни по отношение на крайната цел, а имен­но (използвайки тази аналогия) гарантиране, че корпорацията „Пла­нета Земя“ ще продължи да се разширява и да просперира. Всички са на едно мнение за „изявлението за мисията“ на Корпорацията, която е оптимизиране на човешкия геном.“ „Чарлз“ обяснява, че всеки от тези предста­вители на 33-те кръвни линии е толкова влас­тен и контролира толкова голямо богатство и толкова много активи, че те могат да се разглеж­дат почти като национални държави сами по себе си. Те го възприемат като тяхна отговор­ност да „управляват“ планетата Земя. Той каза, че те са въвлечени в огромна скрита история чрез частното си притежаване на древни доку­менти и артефакти, много от тях намиращи се в Библиотеката на Ватикана.
Историята и потеклото на човешката раса изобщо не е това, което се казва на обществе­ността. Отдавна е решено, че човешката раса не може да се справи с тези истини. Тази ин­формация се разглежда като един вид „свеще­но познание“. Опазването на това познание се приема изключително сериозно и – както обяс­ни „Чарлз“ – има голяма традиция и историче­ска култура, датираща от хиляди години, която е почти неразривно вплетена в начина, по който групата функционира – съобщава Раян. – Както се опита да обясни „Чарлз“, те не възприемат времето като нас с вас. Отлагането на нещо с година или десетилетие, или столе­тие означава много малко. Те не действат въз основа на календар, а само на разгръщащите се събития.“

Целият Вашингтон, окръг Колумбия, е пълен с масонски символи – чак до плана на улиците, скулптурите и многобройните зодиакал­ни знаци, разположени в града, сочещи интерес към астрологията. Никоя дискусия на илюминатите и тяхната идеология няма да е пълна, ако не се отчетат силно оклеветените Протоколи на Цион­ските мъдреци.
Макар че обикновено се отхвърлят като гру­ба фалшификация, използвана за възпламеня­ване на омраза и насилие срещу евреите, вни­мателното изследване разкрива по-дълбоки аспекти на този документ, който може да води началото си от илюминатите. Обикновено смя­тан за роден от сатиричното съзнание на фран­цузина Морис Жоли, едно разобличение от 1921 г. определя работата на Жоли като базирана на по-ранни книги, една от които се основава на документи на италианско тайно общество, свързано с илюминатите. Вярно е, че книгата на Жоли е пренаписана и напълнена с антисе­митски материал през 90-те години на XIX век от тайната полиция на руския цар Охрана. Цел­та е да се облекчи общественият натиск върху царя, като руските ре­волюционери се изобразят като пионки на международна еврейска конспирация.
Протоколите с допълнения на религиозния писател Сергей Ни­лус са публикувани така, че излизането им да съвпадне с основаване­то на първото официално Ционистко събрание по време на Светов­ния еврейски конгрес през 1897 г. в Базел, Швейцария. Документът отбелязва редица практики, които могат да се използват за постига­не на контрол над цели правителства и общества. Те разкриват как да се постигне световна доминация, като се ръководи начина на мис­лене на обществеността посредством управляването на онова, което тя вижда и чува (контрол върху медиите); като се създават нови кон­фликти или се възстановява стар ред (тероризъм); чрез разпростра­няването на глад, нищета и болести; как да се пороби населението чрез базирано на дълг общество и чрез привличане и разсейване на младежите (затъпяващо обучение и забавление). „Чрез всички тези методи ние в такава степен ще сломим нациите, че те ще бъдат при­нудени да ни предложат световната доминация“ – обявяват Прото­колите.
Много хора, включително Адолф Хитлер и Хенри Форд, вярват, че Протоколите отразяват автентичен „дневен ред“ за световна доми­нация просто защото толкова много от тях са се осъществили в тол­кова много страни. Дързостта на Протоколите се поддържа жива през десетилетията заради факта, че много от тях се занимават с па­рите като контролен механизъм и че толкова много от руските ко­мунистически революционери са евреи. Точно толкова справедливо обаче е да обвиняваме евреите за комунизма, колкото е справедли­во да обвиняваме католиците за нацизма.

Джузепе Мацини – револю­ционер от XIX век в Италия и масон 33-та степен, е опреде­лен като лидер на илюмина­тите след Вайсхаупт. Когато революционерите на Мацини имат нужда от пари, обират банки, изнудват фирми за „пари за защита“ и отвличат за откуп, което води до фра­зата Mazzini Autorizza Furti, Incendi e Attentati (Мацини оторизира кражбата, подпал­вачеството и отвличането) или акронима MAFIA. Рабо­тейки за италианското един­ство, Мацини възприема раз­пространението на франкма­сонството като средство за унищожаване на Римокатолическата църква.

Не мислете, че всичко това принадлежи на някакво далечно ми­нало. През последните десет дни на поста президентът Барак Обама назначи единадесет членове на Трилатералната комисия на ключо­ви постове в своята администрация. Дейвид Рокфелер е основният съветник по външната политика на Обама. Тъй като в официалния списък на членовете на Комисията само 87 са от САЩ, това означа­ва, че Обама е назначил повече от 12% от членовете на Комисията на топ постове в правителството. В действителност от времето на ад­министрацията на Картър и преди втория мандат на Обама всички американски президенти и вицепрезиденти – с изключение на Оба­ма и Джо Байдън – заедно с шест от последните осем президента на Световната банка и повече от половината от всички американски държавни секретари и три четвърти от секретарите по отбраната са членове на Трилатералната комисия.
Тази ситуация е била наречена „неправомерно влияние“, тъй като тези членове на Комисията в администрацията на Обама контроли­раха някои от най-важните сфери на страната: финансови и иконо­мически кризи, национална сигурност и външна политика.

Илюминатите са планирали първо финансов колапс, който ще направи Голямата депресия да изглежда като пикник. Това ще стане чрез маневриране на големите банки и финансови институции на света, чрез манипулации на акциите и проме­ни в лихвените проценти. Повечето хора ще са задлъжнели на федералното правителство чрез банкови кредити, дълг по кре­дитни карти и т.н. Правителствата ще изискат незабавното изплащане на всички дългове, но повечето хора няма да могат да платят и ще банкрутират. Това ще предизвика обща финан­сова паника, която ще се случи едновременно по целия свят, тъй като илюминатите твърдо вярват в контролирането на хо­рата чрез финансите.
Не звучи приятно, нали? Не знам точните времеви парамет­ри за всичко това и не искам дори да гадая. Добрата новина е, че ако човек няма дълг, не дължи нищо на правителството и няма кредити, и може да живее самодостатъчно, ще бъде по-добре от другите. Бих инвестирала в злато, не в акции, ако имах доходите. Биткойн и златото отново ще са световен стандарт, а доларите ще са съвсем безполезни (Спомняте ли си след Гражданската война? Нашите пари ще струват това, което струваха парите на Конфедерацията след рухването).
След това ще има военно превземане – регион по регион, ко­гато правителството обяви извънредно положение и военно по­ложение. Хората ще са в паника, ще има анархия на повечето места и правителството ще оправдае хода си като необходим за контролиране на паникьосаните граждани. Сектата е обу­чила военни лидери и хора под нейно ръководство ще използ­ват оръжия, както и техники за контрол на тълпата, за да при­ложат това ново състояние на нещата… ще се сформират воен­ни бази на всяко място (всъщност те вече са тук, но са скрити). През следващите няколко години ще излязат на светло и ще бъдат разкрити. Всеки район ще има регионална база и лиде­ри, на които трябва да се отчитат. Йерархията ще отразява мно­го тясно днешната скрита йерархия.
— Самопровъзгласил се за съвременен дезертьор от илюмина­тите, известен само като Свали.

Немският философ Имануел Кант обяснява Просвещението така:
“За просвещението не се иска нищо друго, освен свобода, и то най-невинната от всичко, което може да се нарече свобо­да, а именно – винаги и изцяло открито, публично да използ­ват разума си. Добре, но сега отвсякъде чувам: не разсъжда­вайте! Офицерът казва: не разсъждавайте, а марширувайте! Данъчният: не разсъждавайте, а плащайте! Духовникът: не разсъждавайте, а вярвайте! (Само един единствен господар на света казва: разсъждавайте колкото си искате и за каквото искате, но не се подчинявайте!) Тук навсякъде свободата се ограничава. Но кое ограничение възпрепятства просвещени­ето и кое – не, и дори напротив, го поощрява? Отговарям: публичното използване на собствения разум трябва винаги да е свободно и единствено това може да осъществи просве­щението сред хората” …

За автора

JIm-Marrs-author-4eti.me
ДЖИМ МАРС е известен журналист и автор на „Конспирация за билион долара“, „Възходът на Четвъртия Райх“, „Господство и потайност“, „Извънземна адженда“, „Кръстосан огън – заговорът, който уби Кенеди“ и “Контрол на населението”.
След като завършва университета в Северен Тексас със специалност журналистика, той работи и притежава няколко тексаски вестника, преди да стане независим журналист/автор. Той е автор на бестселърите на „Ню Йорк Таймс“ „Кръстосан огън: Сюжетът, който уби Кенеди“, който беше основа за филма „Оливър Стоун“ JFK и „Правило по секретност“. Неговият задълбочен преглед на явлението НЛО, Извънземна адженда, е най-продаваната научна литература за НЛО в света и е достъпна на няколко чужди езика. Той е чест гост в националните радио и телевизионни токшоу програми.
Джим Марс живее в окръг Уайз, Тексас.