В “Умението да обичаш” Дон Мигел Руис разглежда подхранваните от страха убеждения и предположения, които ни пречат да обичаме и водят до страдание и нещастие във връзките ни. Като използва проницателни истории, за да вдъхне живот на посланието си, Руис ни учи как да излекуваме емоционалните си рани, да си върнем свободата и радостта, които ни се полагат по рождение.

“УМЕНИЕТО ДА ОБИЧАШ” включва:
– защо “опитомяването” и “представата за съвършенство” водят до самоотхвърляне
– борбата за контрол, която бавно унищожава повечето връзки
– защо търсим любов от другите и как да открием любовта в самите себе си
– как най-сетне да приемем себе си и другите и да простим.

Щастието не идва отвън. То идва от любовта, която извира от самите вас.
Да осъзнаете, че никой друг не може да ви направи щастливи и че щастието е резултат от вашата любов, това се превръща в най-великото изкуство на толтеките – умението да обичаш.
— Дон Мигел Руис

Искам да си представите, че живеете на планета, където всички страдат от кожно заболяване. От две или три хи­ляди години тази болест измъчва хората: целите им тела са покрити с инфектирани рани, които при допир причи­няват силна болка. Те, естествено, вярват, че това е нор­малното състояние на кожата. Дори учебниците по меди­цина описват болестта като норма. Новородените са със здрава кожа, но на около четири – петгодишна възраст за­почват да се появяват първите рани. Когато станат тийнейджъри, вече целите им тела са покрити с тях.
Можете ли да си представите отношенията между тези хора? За да общуват помежду си, те трябва да предпазват раните си. Почти не се докосват, защото ги боли. Ако случайно докоснете някого, болката е толкова нетър­пима, че въпросният индивид също ви докосва, за да си отмъсти. И все пак инстинктът да обичаш е толкова си­лен, че заплащаш висока цена, за да общуваш с другите.
Е, представете си, че един ден става чудо. Събуждате се с напълно здрава кожа. Няма и следа от раните и докос­ването не предизвиква болка. Усещането от допира до здравата кожа е чудесно, защото кожата е създадена за допир. Можете ли да си представите какво е да имаш здрава кожа в свят, в който всички страдат от кожно за­боляване? Невъзможно е да докосвате другите, защото ще им причините болка, те също не ви докосват, защото смятат, че ще ви заболи.
Ако успеете да си го представите, вероятно ще се съгласите, че някое дошло на посещение извънземно съ­щество би имало подобно преживяване с хората. Но при нас не кожата е наранена. Посетителят ще открие, че човешкият ум страда от болестта, наречена страх. Точно като инфектираната кожа, емоционалното тяло е покрито с рани и те са инфектирани с емоционална отрова. Проявите на болестта „страх“ са гневът, ом­разата, тъгата, завистта и лицемерието, а резулта­тът от болестта – всички емоции, които карат чове­ка да страда.
При всички хора умственото заболяване е едно и също. Спокойно бихме могли да наречем този свят лудница. Но умственото ни заболяване е на земята от хиляди години и учебниците по медицина, посветените на психиатри­ята и психологията книги го определят като нормално. Те го смятат за нормално, но аз мога да ви кажа, че не е нормално.
Когато страхът стане прекалено силен, рационалният ум се проваля и вече не е в състояние да приема всички онези рани с цялата онази емоционална отрова. Учебни­ците по психология определят състоянието като душев­но заболяване. Ние го наричаме шизофрения, параноя, пси­хоза, но тези разстройства възникват, когато рационал­ният ум е толкова уплашен, а раните – така болезнени, че е по-добре да прекратиш контакта с външния свят.
Хората живеят в постоянен страх да не бъдат наране­ни и това поражда огромно нещастие, накъдето и да пог­леднем. Взаимоотношенията ни предизвикват такава емоционална болка, че без видима причина ставаме гнев­ни, ревниви, завистливи, тъжни. Дори да кажеш „Обичам те“ може да бъде страшно. Но макар интимните отно­шения да са болезнени и плашещи, ние все пак започваме връзка, женим се, създаваме деца.
За да предпазят емоционалните си рани и поради стра­ха да не бъдат наранени, хората създават в ума си една много сложна конструкция: огромна система на отрича­не. В тази система ние се превръщаме в перфектни лъж­ци. Толкова сме умели, че лъжем и себе си и дори вярваме на собствените си лъжи. Не забелязваме, че лъжем, а поня­кога дори когато знаем, че лъжем, оправдаваме и извиня­ваме лъжата, за да се защитим от болката от нашите рани.
Системата на отричане прилича на димна завеса пред очите ни, която ни заслепява и ни пречи да видим исти­ната. Носим социална маска, защото е твърде болезнено да се видим или да позволим на другите да ни видят таки­ва, каквито наистина сме. И системата на отричане ни помага да се залъгваме, че околните вярват на образа, кой­то им представяме. Издигаме тези прегради, за да се за­щитим, за да държим другите настрана, но същевремен­но преградите се превръщат в затвор, който ограничава свободата ни. Хората се прикриват и защитават и кога­то някой каже: „Вбесяваш ме“, това не е съвсем вярно. Ис­тината е, че докосвате някоя от раните в ума му и той реагира, защото го боли.
Когато си дадете сметка, че всички наоколо имат рани, инфектирани с емоционална отрова, лесно ще раз­берете отношенията между хората в онова, което тол­теките наричат сън за ада. Според толтеките, всички­те ни представи за себе си и за света са сън. Вземете ко­ето и да било религиозно описание на ада – то напълно пасва на човешкото общество, на начина, по който съну­ваме. Адът е място на страдание, място на страх, място на войни и жестокост, място на осъждане и несправедли­вост, място на наказание без край. Там откриваме хора, изправени един срещу друг в джунгла от хищници; хора, преизпълнени с критичност, с обвинения, с чувство за вина, с емоционална отрова – завист, гняв, омраза, тъга, страдание. Ние създаваме всички тези малки демони в ума си, защото сме се научили да сънуваме ада в собствения си живот.
Всеки от нас създава индивидуален сън за самия себе си, но живелите преди нас са създали един голям външен сън, съня за човешкото общество. Външният сън или Съня на Планетата е колективният Сън на милиарди сънуващи. Големият Сън включва всички обществени правила, зако­ните, религиите, различните култури и общоприетия начин на живот. Цялата тази складирана в умовете ни ин­формация прилича на хиляди гласове, говорещи едновре­менно. Толтеките наричат това mitote.
Истинската ни същност е чиста любов; ние сме Жи­вот. Истинската ни същност няма нищо общо със Съня, но mitote ни пречи да прозрем истинската си природа. Когато погледнеш Съня от тази гледна точка и ако съзна­ваш истинската си същност, разбираш колко безумно е поведението на хората и ти става смешно. Онова, което за всички останали е огромна трагедия, за теб се превръ­ща в комедия. Виждаш, че хората страдат заради нещо маловажно, нещо, което дори не е истинско. Но ние няма­ме избор. Родени сме в това общество, растем в това об­щество и се учим да бъдем като всички останали, разиг­равайки безумства в компанията на безумни.
Представете си, че ви се удаде да посетите планета, чиито обитатели са с различен емоционален ум. Винаги се отнасят един към друг щастливо, с любов, с мир. Сега си представете, че един ден се събуждате на нашата пла­нета и емоционалното ви тяло вече не е покрито с рани. Сега не се боите да бъдете самите себе си. Каквото и да казват другите за вас, каквото и да правят, вие не го при­емате лично, вече не ви боли. Не ви е необходимо да се па­зите. Не се боите да обичате, да споделяте, да отвори­те сърцето си. Но никой друг не е като вас. Как да общу­вате с хора, които имат емоционални рани и са болни от страх?

* * *

Човек се ражда с напълно здрав емоционален ум, с напълно здраво емоционално тяло. Някъде на около три – четири­годишна възраст по емоционалното тяло започват да се появяват първите рани и после се инфектират с емоци­онална отрова. Но ако наблюдавате деца на две-три годи­ни, ако видите как се държат, ще забележите, че те неп­рекъснато играят. Непрестанно се смеят. Въображение­то им е толкова силно, а сънят им – приключение на изс­ледователи. Когато нещо не е наред, те реагират и се отбраняват, но после просто се отърсват от случилото се и отново насочват вниманието си към настоящия мо­мент, за да играят отново, да изследват и да се забавля­ват отново. Те живеят в настоящето. Не се срамуват от миналото; не се тревожат за бъдещето. Малките деца изразяват истинските си чувства и не се страхуват да обичат.
Най-щастливите мигове в живота ни са онези, в които играем точно като деца, когато пеем и танцуваме, кога­то изследваме и творим заради самото удоволствие. Чу­десно е, когато се държим като деца, защото това е нор­малният човешки ум, нормалната човешка склонност. Като деца сме били невинни и за нас е било естествено да изразяваме обич. Но какво се е случило с нас? Какво се е слу­чило с целия свят?
Случило се е това, че когато сме били деца, възрастни­те вече са страдали от онова умствено заболяване и са били силно заразни. Как са ни предали болестта? „Прив­лекли са вниманието ни“ и са ни учили да бъдем като тях. Така предаваме болестта на децата си, така родителите ни, учителите ни, по-големите ни братя и сестри, цяло­то общество от болни хора ни заразява с болестта. Те привличат вниманието ни и вкарват в ума ни информа­ция чрез повторение. Така се учим. Така програмираме чо­вешкия ум.
Проблемът е програмата, информацията, която сме складирали в ума си. Привличайки вниманието, ние учим децата как да говорят, как да четат, как да се държат, как да сънуват. Опитомяваме хората по същия начин, по който опитомяваме куче или някое друго животно: чрез наказания и награди. Това е абсолютно нормално. Така на­реченото образование всъщност е опитомяване на чо­вешки същества.
Боим се от наказанието, но по-късно започваме да се боим да не ни лишат от награда, да не би да не бъдем дос­татъчно добри за мама и татко, за братята или учите­ля. Ражда се потребността да бъдеш приет. Преди това не ни интересува дали сме приети или не. Мненията на хората не са важни. Не са важни, защото искаме просто да играем и да живеем в настоящето.
Страхът да не те лишат от награда се превръща в страх от отхвърлянето. Страхът, че няма да бъдем дос­татъчно добри за някого, ни принуждава да се опитваме да се променим, да създадем имидж, образ. След това се стараем да представяме този образ според онова, което другите желаят да бъдем, само за да ни приемат, само за да получим награда. Научаваме се да се преструваме на та­кива, каквито не сме, и се упражняваме да бъдем някой друг, само за да бъдем достатъчно добри за мама, за тат­ко, за учителя, за нашата религия, за каквото и да било. Упражняваме се и овладяваме изкуството да бъдем таки­ва, каквито не сме.
Скоро забравяме кои сме в действителност и започва­ме да живеем живота на образите си. Създаваме не само един образ, а много различни образи в зависимост от раз­личните групи хора, с които общуваме. Създаваме един образ вкъщи, друг – в училище, а когато пораснем, създа­ваме още образи.
Това важи и за простата връзка между мъж и жена. Жената има външен образ, който се опитва да предста­ви на другите, но когато е сама, тя има различен образ за себе си. Мъжът също има външен образ и вътрешен образ. При настъпването на зрелостта вътрешният и външният образ са толкова различни, че изобщо не се припокриват. Във връзката между мъж и жена същест­вуват поне четири образа. Как биха могли да се опоз­наят истински? Те не се познават. Могат само да се опитат да разберат образа. Но трябва да се вземат предвид и другите образи.
Когато мъж срещне жена, той си създава образ за нея от своя гледна точка и жената създава образ за мъжа от своя гледна точка. После той се опитва да я вкара в обра­за, който й създава, а тя се опитва да вкара него в образа, който му създава. Сега помежду им вече има шест образа. Разбира се, те се лъжат един друг дори и да не го съзна­ват. Връзката им почива върху страх; почива върху лъжи. Тя не се основава на истината, защото димната завеса им пречи да виждат.
При малките деца не съществува конфликт с образи­те, които разиграват. Образите им не са истински заст­рашени, докато не започнат да общуват с външния свят и не изгубят закрилата на родителите си. Затова е тол­кова трудно да си тийнейджър. Дори да сме подготвени да поддържаме и браним образите си, веднага щом се опи­таме да ги проектираме върху външния свят, той оказва съпротива. Външният свят започва да ни доказва – и то не само насаме, но и публично – че не сме такива, за какви­то се представяме.
Да вземем за пример един тийнейджър, който се прави на много интелигентен. В училище участва в дискусия и на тази дискусия някой no-интелигентен и по-подготвен от него спечелва и го прави за смях пред всички. Той ще се опита да обясни и да извини и оправдае своя образ пред връстниците си. Ще бъде извънредно мил с всички и ще се опита да спаси образа си пред тях, но ще знае, че лъже. Разбира се, ще се старае с всички сили да не рухне пред връстниците си, но щом остане сам и се погледне в огле­дало, ще замахне и ще го счупи. Той се ненавижда; чувства се толкова глупав, най-лошият. Съществува голямо несъо­тветствие между вътрешния образ и образа, който се опитва да представи пред външния свят. Колкото по-голямо е несъответствието, толкова по-трудно ще бъде приспособяването към обществения Сън и толкова по-малко обич ще изпитва към себе си.
Между образа, който той представя, и вътрешния образ, когато е сам, има лъжи и още лъжи. И двата обра­за са напълно откъснати от реалността; те са фалши­ви, но той не го вижда. Може би друг е в състояние да го види, но той е напълно сляп. Системата за отричане се опитва да предпази раните, но раните са реални и той изпитва болка, защото отчаяно се стреми да защити един образ.
Като деца научаваме, че мненията на всички са важни и ние съобразяваме живота си с тези мнения. Мнението на някой случаен човек може да ни запокити в дълбините на ада, мнение, което дори не е вярно. „Ти си грозен. Ти гре­шиш. Ти си глупав.“ Мненията имат голяма власт над бе­зумното поведение на живеещите в ада хора. Затова ни е необходимо да чуваме, че сме добри, че се справяме добре, че сме красиви. „Как изглеждам? Как беше изказването ми? Как се справям?“
Необходимо ни е да чуваме мненията на другите, защо­то сме опитомени и можем да бъдем манипулирани от тези мнения. Затова търсим признание от другите; нуж­на ни е емоционалната подкрепа на околните; налага се да бъдем приети от външния Сън посредством другите хора. Затова тийнейджърите пият алкохол, взимат нар­котици или започват да пушат. Само за да бъдат приети от хората с подобни мнения, само за да ги смятат за „страхотни“.
Толкова хора страдат заради фалшивите образи, кои­то се опитват да представят. Преструват се на много важни, но същевременно се смятат за нищожества. Пола­гат неимоверни усилия да бъдат някой в този обществен Сън, да получат признанието и одобрението на околни­те. Толкова се стараят да бъдат важни, да бъдат победи­тели, да бъдат могъщи, богати, прочути, да изразят ин­дивидуалния си сън и да го наложат на околните. Защо? За­щото вярват, че Сънят е истински и го приемат много насериозно.


Любовта няма задължения. Страхът е изпълнен със за­дължения. Когато следваме пътеката на страха, ние пра­вим нещо, защото трябва да го направим, и очакваме от другите да направят нещо, защото трябва да го напра­вят. Имаме някакво задължение и веднага, щом трябва, се съпротивляваме. Колкото по-голяма е нашата съпротива, толкова повече страдаме. Рано или късно се опитваме да избягаме от задълженията си. Любовта, от друга страна, не среща съпротива. Правим всичко, защото искаме да го направим. То се превръща в удоволствие; то е като игра и ние се забавляваме.
Любовта няма очаквания. Страхът е изпълнен с очак­вания. По пътеката на страха правим нещо, защото смятаме, че трябва да го направим, и очакваме другите да постъпят по същия начин. Затова страхът наранява, а любовта – не. Очакваме нещо и ако то не стане, се чув­стваме наранени – не е честно. Виним другите, че не са оправдали очакванията ни. Когато обичаме, нямаме очаквания; правим нещо, защото така искаме, и ако дру­гите го правят или не го правят, то е защото желаят или не желаят, и в това няма нищо лично. Ако нищо не стане, когато не очакваме то да стане, няма значение.

Не се чувстваме засегнати, защото каквото и да се слу­чи, всичко е наред. Затова, когато сме влюбени, почти нищо не ни наранява; ние не очакваме любимия да напра­ви нещо и нямаме задължения.
Любовта почива върху уважението. Страхът не ува­жава нищо, включително себе си. Ако изпитвам съжале­ние към вас, това означава, че не ви уважавам. Не може­те да решавате самостоятелно. Когато трябва да ре­шавам вместо вас, аз не ви уважавам. Щом не ви уважа­вам, аз се опитвам да ви контролирам. Обикновено, ко­гато наставляваме децата си как да живеят, това се дължи на липсата на уважение. Ние ги съжаляваме и се опитваме да направим за тях онова, което те сами трябва да направят за себе си. Когато не уважавам себе си, аз се самосъжалявам, чувствам, че не съм достатъч­но добър, за да успея в този свят. Как човек разбира, че не се уважава? Когато си казва: „Горкият аз, не съм дос­татъчно силен, не съм достатъчно умен, не съм доста­тъчно красив, не мога да се справя“. Самосъжалението е плод на липсата на уважение.
Любовта е безмилостна; тя не изпитва съжаление към никого, но е състрадателна. Страхът е изпълнен с жал; той изпитва съжаление към всички. Вие ме съжалявате, когато не ме уважавате, когато не вярвате, че съм дос­татъчно силен, за да се справя. От друга страна, любов­та уважава. Аз те обичам; знам, че ще се справиш. Знам, че си достатъчно силен, достатъчно умен, достатъчно до­бър да взимаш самостоятелни решения. Не е необходимо да избирам вместо теб. Ти ще успееш. Ако паднеш, ще ти подам ръка, ще ти помогна да се изправиш. Ще кажа: „Ще се справиш, продължавай“. Това се нарича състрадание, но то няма нищо общо със съжалението. Състраданието произтича от уважението и от /Любовта; съжалението произтича от липсата на уважение и от страха.
Любовта е напълно отговорна. Страхът бяга от отго­ворност, но това не означава, че не е отговорен. Опи­тът за бягство от отговорност е една от най-големите грешки, защото всяко действие си има последствия. Ко­гато направим своя избор, получаваме резултат или реак­ция. Ще понесем последствията от действията си по един или друг начин. Затова всеки човек е изцяло отгово­рен за постъпките си, дори и да не го иска. Някой може да се опита да плати за твоите грешки, но въпреки това ти също ще си платиш и така цената става двойна. Кога­то другите се опитват да носят отговорността за теб, това само влошава нещата.
Любовта винаги е нежна. Страхът винаги е груб. При страха има купища задължения, купища очаквания, никак­во уважение, бягаме от отговорност и изпитваме съжа­ление. Как може да се чувстваш добре при толкова страх? Непрекъснато се изживяваме като жертви, усещаме гняв, тъга, ревност или се чувстваме предадени.
Гневът не е нищо друго, освен маскиран страх. Тъгата е маскиран страх. Ревността е маскиран страх. При нали­чието на всички тези емоции, произтичащи от страха и пораждащи страдание, можем само да се преструваме на нежни. Не сме нежни, защото не се чувстваме добре, не сме щастливи. Когато вървиш по пътеката на любовта, нямаш задължения, нямаш очаквания. Не изпитваш съжа­ление към себе си или към партньора си. Всичко върви добре и затова усмивката не слиза от лицето ти. Харес­ваш себе си и понеже си щастлив, си мил. Любовта винаги е нежна и тази нежност те прави щедър и отваря всички врати. Любовта е щедра. Страхът поражда егоизъм: аз съм всичко. Егоизмът затваря всички врати.
Любовта е безусловна. Страхът е изпълнен с условия. По пътеката на страха аз те обичам, aкo ми позволиш да те контролирам, aкo си добър с мен, aкo отговаряш на образа, който съм ти създал. Аз ти създавам желания от мен образ и – понеже ти не си такъв и никога няма да отговаряш на образа – те съдя и те намирам за виновен. Много често дори се срамувам от теб, защото не си, ка­къвто искам да бъдеш. Ако не отговаряш на създадения от мен образ, ти ме караш да се чувствам неудобно, дразниш ме, изобщо не мога да проявявам търпение към теб. Само се правя на нежен. По пътеката на любовта няма aкo няма условия. Обичам те без причина, без доводи. Обичам те такъв, какъвто си, и ти си свободен да бъдеш такъв, какъвто си. Ако не ми харесва какъв си, тогава по-добре да бъда с някой друг, когото харесвам такъв, какъвто е. Ня­маме право да променяме другите и никой няма право да променя нас. Ако се променяме, то е, защото желаем да се променим, защото не искаме да страдаме повече.
Повечето хора изживяват целия си живот по пътека­та на страха. Имат връзка, защото смятат, че трябва да имат. Изпълват връзката си с всички възможни очак­вания към партньора си и към самите себе си. Цялото това нещастие и страдание е резултат от използване­то на комуникационните канали, създадени преди да се родим. Хората съдят и биват превръщани в жертви, те сплетничат един за друг, сплетничат за приятелите си, сплетничат в бара. Всяват омраза между близките си. Трупат емоционална отрова и я предават на децата си. „Виж какъв е баща ти, виж какво ми причини. Не бъди като него. Всички мъже са такива; всички жени са онаки­ва.“ Ето това правим с хората, които толкова много обичаме – със собствените си деца, с приятелите си, с партньорите си.
По пътеката на страха имаме толкова много усло­вия, очаквания и задължения, че създаваме безброй пра­вила, само за да се предпазим от емоционалната болка, когато всъщност не трябва да има никакви правила. Тези правила въздействат върху качеството на комуни­кационните канали, защото когато се страхуваме, ние лъжем. Когато очаквате от мен да бъда някакъв, аз се чувствам длъжен да бъда такъв. Истината е, че не съм какъвто искате да бъда. Но когато съм искрен и съм са­мия себе си, вие се чувствате засегнати, разгневявате се. И аз започвам да ви лъжа, тъй като се боя от ваша­та присъда. Страхувам се, че ще ме обвините, ще ме на­мерите за виновен и ще ме накажете. И всеки път, ко­гато си спомните, вие ме наказвате отново и отново за същата грешка.
По пътеката на любовта има справедливост. Ако нап­равиш грешка, плащаш само веднъж и ако наистина оби­чаш себе си, си взимаш поука от нея. По пътеката на страха няма справедливост. Принуждаваш себе си да пла­щаш хиляди пъти за същата грешка. Това поражда усеща­не за несправедливост и отваря много емоционални рани. Тогава, разбира се, се обричаш на провал. Хората правят трагедия от всичко, дори от нещо най-обикновено и съв­сем маловажно. Наблюдаваме тези трагедии при нормал­ните връзки в ада, защото двойките вървят по пътека­та на страха.


По своята природа хората са много чувствителни съ­щества. Чувствителността ни се дължи на факта, че въз­приемаме всичко с емоционалното си тяло. Емоционално­то тяло е като радио, което може да бъде настроено да приема или реагира на определени честоти. Нормалната честота на хората преди опитомяването е да изследват и да се наслаждават на живота; ние сме настроени на въл­ните на любовта. Като деца ние нямаме дефиниция за лю­бовта като абстрактно понятие; ние просто я изживя­ваме. Такива сме.
Емоционалното тяло е снабдено с един подобен на аларма елемент, който ни показва кога нещо не е наред. Същото е и с физическото тяло – то включва алармата, за да ни уведоми, че нещо с тялото ни не е наред. Нарича­ме тази аларма болка. Ако усещаме болка, значи нещо в тя­лото не е наред и ние трябва да вземем мерки и да го оп­равим. Алармата на емоционалното тяло е страхът. Щом изпитваме страх, значи има проблем. Може би нещо застрашава живота ни.
Емоционалното тяло възприема емоциите, но не чрез очите. Ние възприемаме емоциите чрез емоционалното си тяло. Децата просто усещат емоциите и рационални­ят им ум не ги тълкува или подлага на съмнение. Затова децата приемат определени хора и отхвърлят други. Когато не се чувстват уверени с определен човек, те го от­хвърлят, защото усещат проектираните от него емо­ции. Децата лесно усещат кога някой е разгневен и аларма­та им излъчва лек страх, който казва: „Стой надалеч“. И те следват инстинкта си – стоят надалеч…


Представете си, че в дома си имате вълшебна кухня. В тази вълшебна кухня можете да получите всяка храна от всяко кътче на света в каквото пожелаете количество. Никога не се безпокоите какво ще ядете; можете да има­те на масата си каквото си поискате. Вие сте много щедри с храната си; раздавате я на другите безусловно, а не защото искате нещо в замяна. Който и да дойде в дома ви, вие го гощавате заради самото удоволствие да споделите трапезата си, и домът ви винаги е пълен с хора, които идват да опитат храната от вълшебната ви кухня.
Един ден някой чука на вратата ви и държи в ръцете си пица. Вие отваряте вратата, а този човек ви поглеж­да и казва: „Ей, виждаш ли тази пица? Ще ти я дам, ако ми позволиш да контролирам живота ти, ако просто пра­виш, каквото ти кажа. Никога няма да гладуваш, защото мога да ти нося пица всеки ден. Просто трябва да бъдеш добър с мен“.
Представяте ли си своята реакция? В кухнята си може­те да получите същата пица – дори по-хубава. И въпреки това този човек идва при вас и ви предлага храна, aкo просто правите всичко, което той поиска. Ще се изсме­ете и ще отвърнете: „Не, благодаря! Не ми трябва храна­та ти; имам си достатъчно. Можеш да влезеш у дома и да ядеш, каквото поискаш, без да ти искам нищо в замяна. Не си въобразявай, че ще правя, каквото ми кажеш. Никой няма да ме манипулира с храна“.
Сега си представете точно обратното. Не сте яли от няколко седмици. Умирате от глад, а нямате пари да си купите храна. Човекът идва при вас с пица и ви казва: „Ей, тук има храна. Ще я получиш, ако просто правиш, какво­то ти кажа“. Усещате аромата й и умирате от глад. Ре­шавате да приемете храната и да правите, каквото този човек поиска от вас. Хапвате малко и той заявява: „Ако искаш още, ще получиш, но трябва да продължаваш да правиш, каквото ти кажа“.
Днес имате храна, но утре може и да нямате, така че се съгласявате да му се подчинявате срещу храна. Може да се превърнете в роб заради храната, защото имате нуж­да от нея, защото ви липсва. И след известно време у вас се появяват съмнения. Казвате си: „Какво ще правя без мо­ята пица? Не мога да живея без моята пица. Ами ако пар­тньорът ми реши да даде пицата на някой друг – моята пица?“
Сега си представете, че вместо за храна, говорим за любов. Сърцето ви е преизпълнено с обич. Изпитвате лю­бов не само към себе си, но и към целия свят. Обичате толкова много, че не ви е необходима ничия любов. Дава­те любовта си безусловно, без aкo. Вие сте милионер в любовта, а някой почуква на вратата ви и казва: „Ей, нося ти любов. Ще я получиш, ако просто правиш, каквото поискам“.
Как ще реагирате, когато сте преизпълнени с любов? Ще се изсмеете и ще отвърнете: „Благодаря, но любовта ти не ми е нужна. Имам същата любов тук, в сърцето си, та дори по-силна и по-хубава, и я дарявам без условия“.
Но какво ще стане, ако жадувате за любов, ако в сърце­то ви липсва любов и някой дойде и ви каже: „Искаш ли малко любов? Ще получиш любовта ми, ако просто пра­виш, каквото поискам от теб“. Ако копнеете за любов и вкусите от нея, ще правите каквото можете, за да я по­лучите. Потребността ви може да е толкова силна, че да отдадете цялата си душа за малко внимание.


Сърцето ви е като вълшебната кухня. Отворите ли го, ще имате цялата любов, която ви е необходима. Не е не­обходимо да обикаляте света и да просите обич. „Моля ви, нека някой ме обича. Толкова съм самотен, не заслужа­вам любов; искам някой да ме обича, да ми покаже, че зас­лужавам обич.“ Ние носим любовта в самите себе си, но не я забелязваме.
Виждате ли каква трагедия създават хората, когато смятат, че им липсва любов? Те жадуват за обич и когато някой ги нагости с малко любов, това поражда силна пот­ребност. Стават зависими и се отнасят собственически към тази любов. Тогава започва трагедията: „Какво ще правя, ако той ме изостави?“ „Как ще живея без нея?“ Те не могат да живеят без пласьора, без доставчика на ежеднев­ните дози. И понеже са прегладнели, заради това мъничко парченце любов позволяват на другите да контролират живота им. Позволяват да им нареждат какво да правят и какво – не, как да се обличат и как – не, как да се държат и как – не, в какво да вярват и в какво – не. „Ще те оби­чам, ако се държиш по този начин. Ще те обичам, ако ми позволиш да контролирам живота ти. Ще те обичам, ако си добър с мен. Ако ли не, забрави.“
Проблемът при хората е, че не знаят за вълшебната кухня в сърцата си. Цялото страдание се дължи на факта, че много отдавна сме затворили сърцата си и вече не усе­щаме бликащата в тях любов. В определен момент сме за­почнали да се боим да обичаме, защото сме побарвалия, че любовта не е справедлива, че любовта наранява. Опитали сме се да бъдем достатъчно добри за някого и сме се про­валили. Вече сме преживели няколко връзки и те са разби­ли сърцето ни. Да обичаш отново е прекалено рисковано.
Разбира се, отнасяме се толкова критично към себе си, че едва ли може да става дума за любов към себе си. А щом не обичаме себе си, как можем да се преструваме, че дава­ме обич на друг?
Когато започваме връзка, ние се превръщаме в егоис­ти, защото сме зависими. Важен съм аз. Толкова големи егоисти сме, че искаме човека, с когото споделяме живо­та си, да бъде също толкова зависим като нас. Искаме ня­кой, който „се нуждае“ от нас, за да оправдаем съществу­ването си, за да усетим, че има смисъл да живеем. Смята­ме, че търсим любов, но всъщност търсим някой, който „се нуждае“ от нас, някой, когото да контролираме и ма­нипулираме.
В човешките връзки има борба за контрол, защото сме приучени да се състезаваме за контрола над вниманието. Така наречената от нас любов – някой, който се нуждае от мен, който се интересува от мен – не е любов, а его­изъм. Как би могло това да работи? Егоизмът не върши работа, защото в него няма любов. И двамата жадуват за любов. Когато правят секс, те вкусват малко обич и се пристрастяват, защото копнеят за любов. Но после кри­тичността се връща. Целият страх. Обвиненията. Не­щастието.
Тогава търсим съвети за любовта и секса. По въпро­са са изписани толкова книги и почти всички те могат да бъдат озаглавени „Как да се превърнеш в сексуален егоист“. Намерението е добро, но къде е любовта? Те не ни учат да обичаме; няма какво да се учи за любовта. Всичко е вече там, в гените ни, в природата ни. Не е не­обходимо да научаваме каквото и да било, освен това, което изобретяваме в този илюзорен свят. Търсим лю­бов извън себе си, когато любовта е навсякъде. Любов­та е около нас, но ние не сме в състояние да я видим. Емоционалното ни тяло вече не е настроено на вълни­те на любовта.
Страхът ни да обичаме е толкова голям, защото това не е безопасно. Страхът да не бъдем отхвърлени ни ужа­сява. Трябва да се преструваме на такива, каквито не сме; опитваме се да бъдем приети от партньора си, когато сами не приемаме себе си. Но проблемът не е, че партньо­рът ни отхвърля. Проблемът е, че сами се отхвърляме, защото не сме достатъчно добри, защото вярваме това.
Самоотхвърлянето е основният проблем. Никога няма да бъдете достатъчно добри за себе си, след като представата ви за съвършенство е напълно погрешна. Това е фалшива представа; дори не е реална. Но вие й вярвате. Тъй като не сте съвършени, вие се отхвърляте и равнището на самоотхвърлянето зависи от това, до­колко възрастните са успели да разбият целостта на ва­шата личност.
След опитомяването вече не става дума дали си доста­тъчно добър за някой друг. Ти вече не си достатъчно до­бър за самия себе си, защото големият Съдник винаги при­съства и ти напомня, че не си съвършен. Както вече ка­зах, човек никога не може да си прости, че не е такъв, ка­къвто иска да бъде, и това е истинският проблем. Успее­те ли да промените това, започвате да се грижите за своята половина от връзката. Другата половина не е ваш проблем.
Ако кажете на някого, че го обичате, и той ви отвър­не: „Само че аз не те обичам“, това основателна причина ли е да страдате? Фактът, че някой ви отхвърля, не озна­чава, че и вие трябва да се отхвърлите. Ако някой не ви обича, друг ще ви обикне. Винаги има друг. И е по-добре да бъдеш с човек, който иcкa да бъдете заедно, отколкото с някой, на когото му се налага да бъде с теб.
Трябва да се съсредоточите върху най-хубавата връзка, която можете да имате: връзката със себе си. Тук не ста­ва дума за егоизъм, а за любов към самия себе си. Това са различни неща. Държите се егоистично със себе си, защо­то няма любов. Трябва да се обичате и любовта постоян­но ще нараства. Тогава няма да започвате връзка, защото се нуждаете от любов. Тя ще бъде резултат от съзнате­лен избор. Ще изберете някого, ако искате, и ще сте в състояние да видите истинската му същност. Когато любовта му не ви е необходима, няма да ви се налага да се самозалъгвате.
Вие сте цялостни. Когато любовта ви извира от сами­те вас, не търсите любов поради страх от самотата. Когато изпитвате силна любов към себе си, можете да бъдете сами и това не е проблем. Щастливи сте да бъде­те сами, а споделеността също е приятна.
Ако с вас се харесваме и излизаме заедно, дали причина­та за това е желанието да ревнуваме, моята нужда да ви контролирам или вашата нужда да ме контролирате? Ако е така, няма да е забавно. Ако ще ме критикуват или съ­дят, ако ще се чувствам зле, тогава – не, благодаря. Ако ще страдам, тогава може би е по-добре да бъда сам. Нима хората се събират, за да бъдат нещастни, да притежа­ват другия, да се наказват, да бъдат спасени? Дали наис­тина затова са заедно? Разбира се, разполагаме с всички тези възможности. Но какво всъщност търсим?
Като деца – пет, шест или седемгодишни – сме прив­лечени от другите деца, защото искаме да играем, да се забавляваме. Не се събираме с другите деца, за да се кара­ме или да бъдем нещастни. Това може да се случи, но ще бъде краткотрайно. Просто играем и играем. Когато ни омръзне, променяме играта, променяме правилата, но непрекъснато изследваме.
Ако започвате връзка, за да бъдете нещастни, защото искате да ревнувате, да се държите собственически, да контролирате живота на партньора си, значи не търси­те забавление, а болка, и именно това ще получите. Ако започвате връзка с егоизъм, очаквайки партньорът ви да ви направи щастливи, това няма да стане. И вината ще е ваша, а не негова.
Когато започваме някаква връзка, това се дължи на же­ланието ни да споделяме, да се забавляваме, да се наслаж­даваме, а не да се отегчаваме. Ако си търсим партньор, то е защото искаме да играем, да бъдем щастливи и да се наслаждаваме на същността си. Не си избираме партньор само за да пробутаме всичкия си боклук на човека, когото твърдим, че обичаме, да го натоварим с цялата си рев­ност, гняв и егоизъм. Как може някой да ви каже „Обичам те“ и после да се отнася зле с вас, да ви оскърбява, унижа­ва и пренебрегва? Този човек може да твърди, че ви обича, но дали това е любов? Когато обичаме, ние искаме най-доброто за любимите си хора. Защо да изхвърляме боклу­ка си върху собствените си деца? Защо да ги малтретира­ме, понеже сме изпълнени със страх и емоционална отро­ва? Защо да обвиняваме родителите си за собствения си боклук?
Хората се научават да бъдат егоисти и да затварят плътно сърцата си. Те копнеят за любов, без да знаят, че сърцето е вълшебна кухня. Вашето сърце е вълшебна кух­ня. Отворете го. Отворете вълшебната си кухня и се от­кажете да обикаляте света, просейки обич. Цялата необ­ходима за вас любов е вътре в сърцето ви. То може да ви даде достатъчно любов не само за самите вас, но и за це­лия свят. Можете да дарявате любовта си безусловно; мо­жете да бъдете щедри с обичта си, защото в сърцето си имате вълшебна кухня. Тогава всички онези гладни хора, които вярват, че сърцето е затворено, ще искат винаги да са край вас – заради любовта ви.
Онова, което ви прави щастливи, е любовта, която из­вира от самите вас. И ако сте щедри на любов, всички ще ви обичат. Ако сте щедри, никога няма да бъдете самот­ни. Ако сте егоисти, винаги ще сте сами и вината ще е из­цяло ваша. Не егоизмът, а вашата щедрост ще отвори всички врати.
Егоизмът е следствие от нищетата в сърцето, от убеждението, че любовта е в ограничени количества. Превръщаме се в егоисти, когато смятаме, че утре може да нямаме пица. Но когато знаем, че сърцето ни е вълшеб­на кухня, винаги сме щедри и любовта ни е безусловна.


Съдържание

ТОЛТЕКИТЕ
Въведение. Учителят
1. Раненият ум
2. Изгубената невинност
3. Човекът, който не вярвал в любовта
4. Пътеката на любовта, пътеката на страха
5. Съвършената връзка
6. Вълшебната кухня
7. Майсторът на сънища
8. Сексът: най-страшният демон в ада
9. Богинята на лова
10. Да виждаш с очите на любовта
11. Изцеление на емоционалното тяло
12. Богът в теб
Молитви
Благодарности

За авторa

Дон Мигел Руис е мексикански писател, шаман и учител. Роден e през 1952 г. в семейство на лечители и е отгледан в провинциално Мексико от майка курандела (лечител) и дядо нагуал (Толтекски шаман, който помага на другите да постигнат духовна свобода.). Близките очаквали от него да прегърне многовековното наследство на лечители и учители и да продължи езотеричната толтекска традиция. Вместо това, привлечен от съвременния живот, Мигел решава да учи медицина и да стане хирург.
Но един инцидент, едва не довел до смъртта му, променя живота му завинаги. Късно една вечер в началото на седемдесетте години той внезапно се събудил, след като заспал на волана. В същия миг колата се блъснала в бетонна стена. Дон Мигел си спомня, че не бил във физическото си тяло, докато спасявал двамата си приятели.
Шокиран от преживяното, той се заема със задълбочено самоизследване. Посвещава се на усъвършенстването на древната мъдрост на предците си, учи се от майка си и чиракува при могъщ шаман в Мексиканската пустиня.

„През целия ми живот, магията беше около мен. Когато бях дете, това беше ежедневие. Но аз бях много, много скептично настроен. И дори още повече, когато постъпих в медицинското училище, за да стана хирург. Последната година в университета претърпях инцидент. Катастрофирах с колата и изживях състояние, в което сякаш душата се отделя от тялото. Това промени всичко. След това изживяване, започнах да търся отговори. Започнах да търся на мига, защото имах най-невероятното изживяване, но нямаше думи, с които да се опише. Това промени тотално живота ми, защото осъзнах, че животът, който живея, не е точно това, което вярвах, че е.
Дядо ми често ми казваше, че животът е сън и когато хората най-накрая осъзнаят това, сънят би могъл да се промени , а това да промени и хората. След инцидента всичко, на което бях станал свидетел в детството си, взе да придобива смисъл. Знаете, че едно е да чуеш за нещо, друго е да го изживееш. След инцидента нещата, които дядо ми казваше, вече не бяха теории, а факти.“

Дядо му , вече покойник, продължава да го учи в сънищата му. Съгласно традицията на толтеките нагуалът напътства индивида към лична свобода.
Дон Мигел Руис – нагуал и майстор на намерението – е посветил живота си да разкрива и споделя с хората от целия свят мъдростта на Толтеките. Той дълбоко и искрено вярва, че съвременния човек притежава голям потенциал и вътрешна сила… Книгите му са на много достъпен език и дават ясна представа за света, а посланията му са прости и разбираеми.
След изживяванията, довели го в света на Толтеките, Дон Мигел Руис разгръща подготовката за посрещането на Шестото Слънце по календара на Маите, пророкувано от древните като необикновен период на персонална и планетарна промяна. Комбинирайки нови проникновения със стари мъдрости, Дон Мигел ни учи, че пътят към личната свобода е първата стъпка към прогреса. Голямата цел е да променим колективната мисъл на планетата.

Дон Мигел Руис е автор на бестселъра “Четирите споразумения” (36-та най-продавана книга на десетилетието с 4-милионен тираж), “Умението да обичаш “, „Отвъд страха“, “Петото споразумение”, “Гласът на знанието”, и “Молитви”.


Линк към книгата:

или