Трябва ли хората първо да изпитват емоции, за да могат да мислят? Показват ли едноклетъчните организми примитивни емоции, които са предтечите на преживяванията на болка и удоволствие? Невроученият Антонио Дамазио отговаря на тези въпроси, разкодирайки всички конвенционални категории на мозъка в книгата „Изграждане на съзнателния мозък“.
Съзнанието е може би най-яркият ни отличителен белег. То е феноменална особеност, която се изразява в притежаването на „ум“ (набор от мисловни способности), като мислещият е и изпълнител на собствената си житейска роля. Съзнанието е „Аз“, който изследва едновременно и вътрешния, и заобикалящия ни свят, винаги готов за действие универсален посредник. Съзнателността обаче не е просто будност – изграждането на съзнателен мозък е сложен процес, в който емоциите оказват ключово значение.
„Изграждане на съзнателния мозък“ е книга, която разкодира конвенционалните категории на мозъка. Основавайки се изцяло на еволюцията, авторът Антонио Дамазио твърди, че дори едноклетъчните организми (например амеби или бактерии) имат минимално чувство за себе си и се стремят да запазят вътрешния си интегритет срещу чуждо нашествие. При тях се срещат примитивни емоции, които са предвестник на преживяванията на болка и удоволствие. Дамазио нарича процесите, чрез които организмът стабилизира тялото си, хомеостаза. Ученият изследва последиците за това при хората, доказвайки своята теза, че за да можем да мислим, трябва първо да изпитваме емоции, допълвайки: „Оказва се, че „висшите“ части на кората са неотделими от „по-нисшите“ части, че Азът се появява до голяма степен от мозъчния ствол – мозъчната тъкан точно над гръбначния мозък. С други думи, ние възникваме от мястото, където мозъкът и тялото се срещат, където плътта и чувствата са неотделими…“

 

Всичко онова, което определяме като „ценно“ или „стойностно“ (независимо дали материални блага или действия), е пряко или непряко свързано с възможността да се поддържа хомеостати­чен спектър в рамките на живия организъм. Знаем също, че определени сектори и конфигурации в този спектър са свърза­ни с оптималната регулация на жизнените функции, но други не са толкова ефективни, а трети са още по-близо до опасната зона. Опасната зона е там, където могат да се настанят болест­та и смъртта. Близко е до мисълта, че тези блага и действия, които по един или друг начин стимулират оптималната регу­лация, ще бъдат смятани и за най-стойностни.
Вече знаем и как човешките същества диагностицират този оптимален сектор на хомеостатичния спектър, при това без да се нуждаят от кръвни проби, анализирани в медицинска лаборатория. Самата диагноза изисква не експертни позна­ния, а просто фундаменталния процес на съзнанието: в една съзнателна психика оптималните варианти се изразяват в приятни емоции; опасните – в не толкова приятни и дори болезнени чувства.
Можете ли да си представите по-прозрачна система за засичане? Оптималното функциониране на един организъм (което води до ефективни, хармонични жизнени състояния) изгражда и самия субстрат на нашите първични чувства на благоденствие и удоволствие. Те са и в основата на онова, което в една по-изискана обстановка бихме нарекли щастие. От своя страна дезорганизираните, неефективни и нехармо­нични състояния, предвещаващи заболяване и/или системна грешка, изграждат субстрата на негативните емоции, които пък, както Толстой много точно го е формулирал, се отличават с далеч повече разновидности от позитивните – един безкра­ен парад на болката и страданието, да не говорим за неприя­зънта, страха, гнева, тъгата, срама, вината и презрението.
Но определящ в нашите емоционални състояния е именно съзнателният („рационален“) прочит на моментното ни фи­зическо състояние, модифицирано от емоциите. Така че чув­ствата служат и за барометри при управлението на жизнената ефективност. Затова не е изненадващо, че са влияли на цели общества и култури, включително и на техните постижения и артефакти – още откакто са станали известни на човешки­те същества. Но много преди зората на съзнанието и появата на съзнателни емоции, даже преди формирането на психиката като такава, конфигурацията на химическите параметри вече е влияела върху индивидуалното поведение на разни просто ус­троени и безмозъчни твари, за да представят нагледно въпрос­ните параметри. Това също е напълно разбираемо: лишените от грам мозък организми е трябвало да разчитат на химически параметри, които да направляват нужните за оцеляването им действия. Но същите „слепи“, „необмислени“ съвети касаят и твари със значително по-сложно поведение. Например от по­добни параметри се направлява развитието на различни ви­дове бактерии в колония и то може да бъде описано дори със социологически понятия: бактериите най-редовно „постигат консенсус“ в рамките на своята група и буквално воюват, за да завладеят чужди територии и ресурси. Правят го дори във вътрешността на нашите тела, опитвайки се да докопат по-апетитни парцели в гърлата и червата ни. Но щом на сцената са излезли и съвсем простите нервни системи, това социално поведение е станало още по-очевидно. Да вземем нематода – учтивото прозвище на един научно привлекателен червей, чи­ето социално поведение е доста софистицирано.
Мозъкът на един нематод, примерно Caenorhabditis elegans, има само 302 неврона, организирани във верига от ганглии – не е нещо, с което да се гордееш. И подобно на всяка друга жива твар, нематодът трябва да се храни, за да оцелее. В зависимост от оскъдието или изобилието на храна и заплахите от околната среда, тези червеи могат да станат повече или по-малко… стадни. Изхранват се сами, ако има храна, а околната среда е спокойна, но ако храната е оскъдна или засекат някаква заплаха наоколо (например определена миризма), те ще се съберат на групи. Не е нужно да казвам, че те всъщност не знаят какво правят, камо ли пък защо. Но го правят, защото техните изключително просто мозъчета (в които няма и помен от мисъл, да не говорим за съзнание) използват сигнали от околната среда, за да се държат по един или друг начин.
А сега си представете тази ситуация на нематодите по-аб­страктно, като изключите факта, че са червеи. Представете си също, че съм ви помолил да мислите като социолози. Е, какъв ще е вашият коментар? Подозирам, че ще откриете следи от междуличностно сътрудничество, дори ще диагностицирате и някакви алтруистични помисли. Дори може да си помисли­те, че говоря за някакви по-сложни създания, да кажем пър­вите хора. Първия път, когато четох описанието на Корнелия Баргман на тези открития, аз се сетих за синдикати и осигу­ровки. А въпросната С. elegans е просто един червей.

Ето ви още едно приложение на факта, че идеалните хомеостатични състояния са и най-ценното притежание на живите организми. Имам предвид едно фундаментално пре­димство – съзнанието (на всяко ниво на това явление), което пък е свързано с регулацията на жизнените функции в още по-сложна околна среда.
Оцеляването в нови екологични ниши е било подпомага­но от мозъци, достатъчно сложни, за да пораждат и мисли – едно нововъведение, базирано, както ще стане дума в Част II, на съставянето на неврални карти и образи. Със самата поя­ва на мисли и психика (макар и неподплатени с пълноценно съзнание), автоматичната регулация на жизнените функции е била оптимизирана. Мозъците, пораждащи мисли, вече са опознавали много по-подробно обстановката във и из­вън организмите и затова са можели да генерират и много по-диференцирани и ефективни реакции в сравнение с не­мислещите си събратя. А когато тези мисловни способности на нечовешките биологични видове вече са били на път да станат и съзнателни, автоматичната регулация се е сдобила с един могъщ съюзник – средство да се фокусират проблемите с оцеляването върху добронамерения и съпричастен Аз, за­местващ предишния борещ се да се оживее организъм. Раз­бира се, при хората, чието съзнание е еволюирало съвместно с паметта и разсъдъчността, този съюзник се е оказал още по-могъщ.

 

Как се задействат емоциите? Много просто: чрез образи на обек­ти или събития, които действително се случват в момента или са се случили в миналото и сега се възпроизвеждат от паметта. Ситуацията, в която сте, има значение за емоционалния апа­рат. Възможно е да сте в обикновена сцена от живота си и да реагирате на музикално изпълнение или на присъствието на приятел, или да сте сами и да си спомняте разговор от пред­ния ден, който ви е разстроил. Независимо дали са „на живо“, реконструирани от паметта или създадени от въображението, образите ще поставят началото на верига от събития. Сигна­лите от преработваните образи стават достояние на няколко зони на мозъка. Някои от тези зони участват в езика, други – в движението, трети – в умствените манипулации, изграждащи разсъжденията. Активността във всяка от тези зони води до различни реакции: думи, с които можете да назовете опреде­лен обект; бързо провокиране на други образи, които ви поз­воляват да заключите нещо за обекта, и т.н. Важното е, че сиг­налите от образите, представляващи определен обект, могат да попаднат и в зони, способни да задействат специфични ти­пове емоционална верижна реакция. Например това е амигда­лата в ситуации на страх или вентромедиалната префронтална кора в ситуациите, предизвикващи състрадание. Сигналите са на разположение на всички тези зони. Същевременно опреде­лени конфигурации от сигнали е вероятно да активират една специфична зона, стига сигналите да са достатъчно интензив­ни и контекстът да е подходящ, но да не активират други зони, на които също са на разположение. Сякаш определени стиму­ли разполагат с правилния ключ, за да отключат дадена клю­чалка, макар че метафората не улавя динамиката и гъвкавостта на процеса. Това е случаят с предизвикващите страх стимули, които често активират амигдалата и успяват да пуснат в ход каскадата на страха. Същият набор от стимули е малко веро­ятно да активира други зони. От време на време обаче опре­делени стимули са достатъчно неопределени, за да активират повече от една зона, водейки до сложно емоционално състоя­ние. Резултатът е горчиво-сладко преживяване – „смесено“ чувство, възникващо от смесени емоции.
В много отношения това е стратегията, която имунната система използва, за да реагира на нашествениците от външ­ността на тялото. Белите кръвни клетки, наречени лимфоци­ти, носят върху повърхността си огромен репертоар от анти­тела, който съответства на еднакво огромен брой възможни антигени на нашественика. Когато един от тези антигени на­влезе в кръвообращението и му се позволи да осъществи кон­такт с лимфоцитите, в крайна сметка ще се свърже с антитя­лото, което най-добре съответства на формата му. Антигенът пасва на антитялото така, както ключът влиза в ключалката и резултатът е реакция: лимфоцитът трябва да произведе това антитяло в толкова голямо количество, че да може да разруши нахлуващия антиген. Предложих термина емоционално-ком­петентен стимул, за да резонира на имунната система и да под­чертава формалното сходство на емоционалния инструмент като друг прост инструмент за регулация на живота.

Това, което става, след като „ключът пасне на ключалката“, е действително смуща­ващо в истинския смисъл на термина, тъй като е равнозначно на разстройване на течащото житейско състояние на множество нива на организма: от самия мозък до повечето части на същинското тяло. Отново: в случая на стра­ха смущенията са следните…

 

Съзнанието флуктуира. Има праг, под който е справедливо да се каже, че съзнанието не действа, и нива по скала, на които про­цесът действа по най-ефикасен начин. Да наречем това скала на „интензитета“ на съзнанието и да дадем примери на тези различни нива. Представете си съзнанието в моментите, кога­то ви се спи и сте на ръба да се предадете в ръцете на Морфей, и по-късно, когато участвате в интензивни дебати, които изис­кват будно съзнание за детайлите, които непрекъснато изска­чат. Следователно скалата на интензивността се простира от притъпено до ясно с всички нюанси между тях.
Освен интензивността обаче има още един критерий, по който можем да оценяваме съзнанието. Той имат общо с „об­сега“ и се простира от минимално съзнание, което позволява усещане за Аза, например изпиване на чаша кафе у дома, без да се интересувате от произхода нито на чашата кафе, нито какво ще направи тя с пулса ви, нито какво имате да правите днес. Вие тихо присъствате в момента и това е всичко. Сега съпо­ставете това със сядането за подобна чаша кафе в ресторант, за да се видите с брат си, който желае да обсъди с вас наслед­ството на родителите ви и какво трябва да правите с вашата полусестра, която се държи странно. Пак силно присъствате в момента, както казват в Холивуд, но има и нещо повече. Вие сте последователно транспортирани на много други места, в които някога сте били, с много други хора освен брат ви, както и до места и ситуации, които все още не сте преживявали, но са продукти на вашето информирано и богато въображение. Какъв е бил животът ви с всичките му детайли е на ваше раз­положение – бързо и във възпроизвеждането, а детайлите на това, какъв може да стане или не животът ви – въобразен по-рано или сега – също навлиза в момента на преживяването. Вие сте заети да сте навсякъде и в много епохи от живота си – минал и бъдещ. Вие, т.е. аз във вас обаче никога не отпада от картината. Всички тези съдържания са неотделимо свързани в една-единствена препратка. Дори когато се концентрирате върху някакво далечно събитие, връзката остава. Центърът се запазва. Това е широкообхватно съзнание – едно от великите постижения на човешкия мозък и една от дефиниращите ха­рактеристики на човечеството. Това е типът мозъчен процес, който за добро или лошо ни е довел до мястото, на което сме в цивилизацията. Това е типът съзнание, илюстрирано от ро­маните, филмите и музиката и празнувано във философските разсъждения.
Дал съм имена на тези два типа съзнание. Вида с минима­лен обхват наричам ядрено съзнание, чувството за „тук и сега“, ненатоварено от особено минало и някакво бъдеще. То се вър­ти около ядрения Аз. Има отношение към личността, но не задължително към идентичността. Вида с големия обхват на­ричам разширено или автобиографично съзнание, след като то се проявява най-силно, когато значителна част от живота на човека излиза на сцената и както изживяното минало, така и очакваното бъдеще доминират в проявлението му. То има отношение към личността и идентичността, и се председател­ства от автобиографичния Аз.

 

Представете си следната сцена: наблюдавам пеликани, докато хранят малките си. Те летят грациозно над океана, понякога почти докосват водата, друг път – по-високо. Когато открият риба, внезапно се спускат към повърхността на океана: при­личащите на Конкорд човки са в позиция за кацане, крилете им – прилепени до тялото във формата на красива буква делта. Изчезват във водата, за да се появят секунда по-късно, триум­фиращи с риба в човката.
Очите ми са заети да следят пеликаните; докато те се дви­жат по-близо или по-далеч, лещите в очите ми модифицират фокалното си разстояние, зениците се приспособяват към ва­риращата светлина, а очните мускули работят енергично, за да следват гладките движения на птиците; вратът ми помага с подходящото приспособяване, а любопитството и интересът ми са положително наградени от наблюдаването на такъв за­бележителен ритуал; наслаждавам се на представлението.

В резултат на цялата тази суматоха на реалния живот и су­ета на мозъка сигналите пристигат в зрителната ми кора ди­ректно от картите на ретината, които очертават пеликаните и дефинират външния им вид като обекти, които трябва да се опознаят. Създава се изобилие от движещи се образи. Пара­лелно с това сигнали се преработват и в различни мозъчни зони:
– във фронталните очни полета (зона 8, която се занимава с движенията на очите, но не и със зрителните образи като такива);
– в латералната соматосензорна кора (която очертава мускулната активност на главата, врата и лицето);
– в свързани­те с емоциите структури, в мозъчния ствол, в базалния преден мозък, базалните ганглии и в инсуларната кора, чиято комби­нирана активност подпомага генерирането на моите приятни чувства по отношение на сцената;
– в горните коликули, чиито карти получават информация за зрителната сцена, движения­та на очите и състоянието на тялото; и в асоциативните ядра на таламуса, ангажирани с целия сигнален трафик в кората и мозъчния ствол.
Какъв е резултатът от всички тези промени? Картите, които очертават състоянието на сензорните портали и тези, които се занимават с вътрешното състояние на организма, ре­гистрират пертурбация. Модификацията на първичните усе­щания на протоаза сега се превръщат в диференцирани чув­ства на знаене спрямо ангажиращите обекти. В резултат ско­рошните зрителни карти на обекта, който трябва да се познае – хранещото ято пеликани, – стават по-изпъкващи, отколкото другия материал, който се преработва несъзнавано в главата ми. Този друг материал може да се конкурира за съзнателна преработка, но не успява да го направи, защото по различни причини пеликаните са ми много по-интересни, т.е. ценни. Ядрата на наградата в участъци като вентралната тагментална зона на мозъчния ствол, нуклеус акумбенс и базалните ган­глии постигат специалното боравене с образите на пеликани­те, като селективно освобождават невромодулатори в зоните, произвеждащи образи. От такива чувства на знаене възниква чувство на собственост на образите, както и на субектност. Същевременно промените в сензорните портали поставят обекта, който трябва да се опознае, в определена перспектива спрямо мен.

От тази глобална мозъчна карта се появява състоянието на ядрения Аз по приличащ на пулсация начин. Внезапно оба­че телефонът иззвънява и магията се разрушава. Чувам драз­нещия звук. Главата и очите ми неохотно, но неизбежно се на­сочват към слушалката. Ставам. И целият цикъл на създаване на съзнанието започва наново, сега фокусиран върху телефо­на. Пеликаните са изчезнали от погледа и от съзнанието ми; телефонът е навлязъл в него…

 

Колко често сме ръководени от добре репетираното когнитивно несъзнавано, обучено под супервизията на съзнателните раз­мишления да съблюдава съзнателно замислените идеали, же­лания и планове? Колко често сме ръководени от несъзнава­ни, дълбоко вкоренени, биологично древни уклони, апетити, желания? Подозирам, че повечето от нас – слаби, но добро­намерени грешници – действат и в двата регистъра: повече в единия или в другия в зависимост от ситуацията от времето от денонощието.
В какъвто и регистър да функционираме – виртуозно или не, – действието във всеки момент неизбежно се придружа­ва от впечатлението – понякога погрешно, друг път не, че сме действали там и тогава под пълен съзнателен контрол и сме се хвърлили с главата напред в онова, което сме направили. Това впечатление е чувство, което възниква, когато организмът ни се ангажира в ново възприятие или инициира ново действие – същото като чувството на знаене, което обсъдих в предишната глава като неразделна част от сглобения Аз. Същото становище споделя и Дан Уегнър, който описва съзнателната воля като „со­матичния маркер на личното авторство, емоция, която удосто­верява собственика на действието като него самия. С чувството, че вършим някакво действие, получаваме съзнателното усеща­не за воля, прикрепена към това действие.“ С други думи, ние не сме просто „съзнателни автомати“, за каквито ни смята Т. X. Хъксли преди един век, неспособни да контролираме същест­вуването си. Когато съзнанието е информирано за действията, предприети от организма, чувството, свързано с информаци­ята, обозначава, че действията са били предприети от самите нас. Информацията и удостоверяването на течащите действия са от съществено значение за мотивиране на размишленията за бъдещите действия. Без този вид почувствана, валидирана ин­формация няма да сме св състояние да поемем моралната отго­ворност за действията, предприети от организма ни.

 

Съдържание

ЧАСТ I. ДА ЗАПОЧНЕШ ОТНАЧАЛО
1. Пробуждането
2. От жизнената регулация до биологичната стойност

ЧАСТ II. КАКВО Е ТОВА В МОЗЪКА, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ И УМ?
3. Да сътворяваш карти и образи
4. Тялото в психиката
5. Емоции и чувства
6. Архитектура на паметта

ЧАСТ III. ДА СИ В СЪЗНАНИЕ
7. Наблюдаване на съзнанието
8. Изграждане на съзнанието
9. Автобиографичният Аз
10. Обединяване

ЧАСТ IV. ДЪЛГО СЛЕД СЪЗНАНИЕТО
11. Живот със съзнание

 

За Авторa

Антонио Дамазио е международно признат и уважаван лидер в невронауката. Неговите изследвания са способствали за изясняването на невралната основа на емоциите и са показали, че те играят централна роля в социално­то познание и вземането на решения. Изследванията му са оказали съществено влияние върху съвременното разбиране на нервните систе­ми, които лежат в основата на паметта, езика и съзнанието. Дамазио е директор на Института за мозъка и творчеството на Университета на Южна Калифорния.

 


Линк към книгата:

или