ne-tryabva-da-znaete-moris-4eti.meПарите управляват света! Но кой управлява парите?
Лорд Джошуа Чарлс Стамп, бивш директор на „Банк ъв Ингланд“ и някога един от най-богатите хора в света, през 1937 г. заяви: „Съ­временната банкова система произвежда пари от нищото. Този процес е вероятно най-смайващото откритие в историята на човечеството. Банкерите владеят земята. Отнеми им земята, но им остави властта да произвеждат пари – тогава в миг от­ново ще имат достатъчно, за да я откупят обратно.“
Малка група частни банкери тайно управляват света. Те командват не само Феде­рал­ния резерв или Европейската централна банка, а и надрегионалните орга­низации като Обединените нации, световната банка, Международния валутен фонд и Банката за международни разплащания. Манипулират цените на златото и среброто, съзнател­но надуват цените на недвижимите имоти, предизвикват банко­ви кризи и нарочно тласкат света към пропастта. Вековната цел на този финан­сов елит не е нищо друго, освен световното господство, наречено Нов свето­вен ред! И заради него са готови на всичко! Дори съвсем официално планират необхо­димото според тях намаляване на световното население. А ние толкова ги улесняваме!
Михаел Морис ни обяснява: „Вече повече от две столетия ико­номиката редов­но се срива, защото това се търси и планира нарочно. Точно така е предви­ден и следващият борсов крах – и той съвсем скоро ще настъпи. Защото по този начин парите и тяхна­та власт се преразпределят отдолу нагоре. Отново и отново падаме в капана на познатите фокуси и трикове. И това само защото малцина разбират истинското функциониране на нашата глобална финансова система. Тя е толкова сложно пред­ставена, че да не може никой да ѝ се противопостави. И това е направено нарочно! А в същината си е толкова проста!“

Михаел Морис ни обяснява по необичайно елементарен и разби­раем начин функцио­нирането на банковата и финансовата система, как и защо възниква инфлацията и как би могла да бъде избегната! Освен това подробно ни посочва кой стои зад всичко това и кой управлява света заедно с различните политици и медии. Ако човек веднъж го разбере, ще му се отворят очите!

Настоящата книга се състои от четири части. Без съмне­ние втората и третата ще Ви доставят най-голямо удоволст­вие. В тях се говори действително конкретно. Там буквално „бикът е хванат за рогата“ – посочват се задкулисните вдъхно­вители, имената на господарите на Земята. Става ясна орна­ментната плетеница от техни фирми, разкри­ват се коварни­те им планове за нашето бъдеще. Всички подробности ще научите на място.
Но, за да разберем всичко това по-добре, се налага първо да се занимаем със стопан­ската сфера, с парите, златото и инфлацията – т.е. инструментите за управление и мани­пула­ция. Иначе казано с банките… Тази материя може да Ви се стори трудно­смилаема на отделни места най-вече заради неясните брътвежи на словоохотливи ембле­матични иконо­мисти, но накрая усилията Ви ще бъдат възнаградени, за­щото тя ще Ви помогне да схванете по-правилно взаи­мовръзките.
Нека да започнем със събитията от последните години, понеже са все още отно­сително свежи. Какво знаете за така злободневната световна икономическа криза? Каква, мисли­те, че е била нейната причина, нейният освобождаващ меха­низъм? Смятате ли, че е отминала?

„В политиката нищо не става случайно. Но, ако стане, тогава бихте могли да се обзаложите, че moчнo така е било планирано.”
„С изключение на епохата на златния стандарт факти­чески всички правителства в историята са използвали свое­то монополно право върху емитирането на пари за това, да мамят и да ограбват хората”.
Умишлено обрисувам всички тези счетоводни операции леко опростено… Но по принцип играта се играе точно така. Ужасяващо „естествена” е. Май че през 1863 г. един от братя­та Ротшилд е казал:
„Малцината, които разбират системата, ще бъдат тол­кова дълбоко заинтересовани от нейните облаги или толко­ва зависими от нейното благоразположение, че в техните среди никога не би се зародила опозиция. Преобладаващата част от хората обаче, с умове, неспособни да осмислят, ще носят бремето на системата безропотно – може би дори без да предположат, че тя е враждебна на техните интереси.”
Следователно нещо, което изглежда достъпно и се разглеж­да като снижаващ инфлацията фактор от жонглиращите с цифри статистици е реална загуба на стойност във всяко от­ношение. Ако Вашето състояние не нараства ежегодно с минимум 10 %, Вие ще ставате все по-бедни! А кои ли пък са тези, чийто доходи имат най-малко 10 % годишен ръст?
Ние се обграждаме с все повече ненужни вехтории, създа­ваме все повече смет и губим връзка с качественото и цен­ното. Наистина, многото притежавани вещи биха могли да създадат субективното впечатление, че човек може да си раз­реши да „има” повече, отколкото преди време. Но това чис­то консуматорско мислене вече е задействало механизма на една безкрайна спирала, понеже търсенето на евтини стоки провокира организирането на евтино производство. То е възможно единствено в страни с ниско заплащане на труда, където хората биват експлоатирани и третирани като роби. Резултатът е, че почти цялата електроника, дрехи, стоки за развлечение и спорт и много други, които купуваме днес, идват от Азия. Благодарение на това губим работни места, традиции, знание и цели индустриални браншове – нещо, което ни сюрпризира с непрекъснато растящ брой без­работни и същевременно не позволява да се увеличават за­платите на малкия брой, все още работещи хора. В края на тази спирала се намират нискокачествени стоки, нещастни потребители и заплати, които намаляват едновременно с повишаващите се цени.
Но когато политиците, медиите и близки до политичес­ките среди икономисти, които непрекъснато се появяват в тези наши средства за масова информация като на сцена, едновременно размахват неверни данни, значи ли това, че всички те лъжат?
Мнението на американския автомобилен магнат Хенри Форд (1863- 1947) по този въпрос е следното: „Имаме само полза от това, че хората не разбират валутната система, защото, ако я схванат, още утре би започнала революция”.
Инфлацията не е нищо друго освен кражба! Хората се ос­тавят да бъдат лесно ограбвани, когато не забелязват нищо. Ако някой Ви измъкне портмонето и Вие го забележите, то­гава или ще извикате високо „Дръжте крадеца!”, изоблича­вайки негодника публично, или ще се опитате да го спрете лично, за да си върнете собствеността. Невероятно е какъв кураж може да прояви човек, ако почувства заплаха за съще­ствуването си. У него могат да се освободят неподозирани сили. Тъкмо това се опитват да предотвратят манипулато­рите на финансовия пазар. Затова парите от джоба на граж­даните се „издърпват” ловко и тихо, почти неусетно. В също­то време медиите непрекъснато повтарят като заклинание една и съща фраза: „Всичко е наред! Всичко е наред! Всичко е наред!”, защото ние просто трябва да продължим да се държим по същия начин! „Подчинявай се!”, „Консумирай!”, „Не се събуждай!”, „Гледай телевизия!”.
Лорд Джозая Чарлс Стамр, който по онова време е считан за един от най-богатите хора на света и заемал поста дирек­тор на „Банк ъв Ингланд”, прави през 1937 г. смайващо изяв­ление:
„Съвременното банково дело произвежда пари от нищо­то. Този процес е може би най-удивителното изобретение в историята на човечеството. Банкерите притежават Земя­та. Ако им отнемете планетата, но им оставите правото да „сътворяват” пари, тогава те само след миг пак ще имат достатъчно,за да си я купят обратно. Отнеме ли им се обаче това право, то всички огромни състояния, каквото е и мое­то, ще изчезнат. A те наистина би следвало да изчезнат, за­що mo това ще направи света по-щастлив и по-добър. (…) Ако човек изпитва желание да бъде роб на банките и в добав­ка иска лично да плаща разходите по поддръжка на робското си положение, тогава трябва да ги остави да правят пари.”
Ходът на действията, чрез които банките „произ­веждат” napu е толкова прост, че умът почти не успява да го схване.
–Джон Кенет Галбрейт, икономист
Ограбването на банки е начинание за дилетанти. Истинските професионалисти основават банки.
–Бертолд Брехт
Как е възможно това ли? Обяснява ни го бившият евроко­мисар (член на клуба „Билдерберг” и действащ председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер: „Ние решаваме нещо, предоставяме го за разглеждане в пленарната зала и после изчакваме известно време, за да видим какво ще се слу­чи. Ако не последват силни крясъци и няма признаци на бунт, защото по-голямата част от присъстващите изобщо не схващат какво решение е било постановено, продължаваме на­татък… Крачка по крачка, докато стигнем до точката, от която няма връщане назад.”
С други думи Германия също припечелва „нещо” от ис­лямския тероризъм. Но най-облагодетелствани от него са фамилиите Ротшилд, Рокфелер, Буш и Чейни. По този повод Дейвид Рокфелер беше заявил през 1994 г.:
„Ние се намираме на прага на глобална промяна. Всичко, от което се нуждаем, е една наистина подходяща голяма криза и нацията ще приеме Новия световен ред.”

В хода на разговора той попитал също Русо дали има желание да влезе в състава на Съвета за международни отношения, но Русо отклонил поканата като казал, че кръгът на интересите му не включва „превръщането на хора в роби”. Рокфелер реагирал на думи­те му с въпроса: „Какво те е грижа за хората? Та те са про­сто крепостници?”

Русо твърди, че е питал Николас, защо им е нужно всичко това при положение, че вече притежават цялата власт и всич­ки пари на света. Искал да знае каква е крайната цел на тези ходове. Отговорът на Ник Рокфелер бил: „Крайната цел е да се имплантира чип на всеки, за да се контролира цялото об­щество и банкерите и хората от елита да могат да господ­стват над планетата.” Освен това той уверил Русо, че ако се присъедини към кръга на избраните, чипът му щял да носи специално обозначение, не позволяващо детайлизирани справки от органи на властта!
Съществуват множество причини всичко да бъде ос­тавено постарому и само една-единствена, нещо все пак да бъде променено – човек просто не издържа повече!
–Ханс Курт Флеминг
Когато правото се превърне в беззаконие, съпроти­вата се превръща в морално задължение!
–Бертолт Брехт
Бъди самият ти промяната, която желаеш за света.
–Махатма Ганди
Това важи и за настоящия момент. Няма извинение за па­сивността. Никой не е абсолютно безпомощен и оставен на произвола на съдбата! Не е вярно, че човек не може нищо да направи сам. Всеки един от нас би могъл да се окаже искра­та, която в решаващия миг ще прескочи към останалите. Всеки един от нас би могъл да се окаже човекът, който ще измени всичко! Всеки един от нас е част от ЦЯЛОТО и това му дава шанс да променя самото ЦЯЛО!

Линкове:

или