„Преоткрий живота си“ е уникално ръководство, което едновременно обучава и помага. Джефри Янг и Джанет Клоско представят основите на схема терапията. Това е интегративен подход, принадлежащ към групата на съвременните когнитивно-поведенчески терапии. Умело и достъпно са представени единайсет ключови проблемни личностни модела (схеми), наречени в книгата „житейски капани“, които са илюстрирани с множество примери от практиката.
Личностовите разстройства са саморазрушителни житейски модели, които предизвикват у пациентите ог­ромно нещастие. Хората с личностови разстройства имат дълготрайни житейски проблеми, а също и специфични симптоми, като депресия и тревожност. Те често са не­щастни в интимните взаимоотношения или са хронично нереализирани в кариерата си. Цялостното качество на живота им обикновено е по-ниско от желаното.
При лечението на личностовите проблеми ние отчитаме не само множество­то симптоми, като депресия, тревожност, панически атаки, зависимости, хранителни разстройства, сексуални проб­леми и безсъние, но и подлежащите схеми, или контроли­ращи убеждения. (Авторите наричат схемите „житейски капани“.)
Когнитивните терапевти са установили, че опреде­лени маркери ни насочват към вероятен проблем на ниво схема. Първият е, когато пациентът обсъжда даден проб­лем и казва: „Винаги съм бил по този начин, винаги съм имал този проблем“. Проблемът се усеща като „естествен“ за пациента. На второ място, пациентът изглежда неспосо­бен да изпълнява поставените за домашна работа задачи, за които терапевтът и пациентът са се споразумели по време на сесиите, и има усещането, че е „блокирал“. Той ед­новременно иска промяна и се противопоставя на промя­ната. На трето място, пациентът, изглежда, няма представа за въздействието, което има върху другите хора. Възмож­но е да му липсва прозрение за редица саморазрушителни поведения.
Трудно е схемите да бъдат променени. Те се поддър­жат от когнитивни, поведенчески и емоционални елементи и е необходимо терапията да обхване всички тези елемен­ти. Промяната само в една или две области няма да доведе до успех.
„Преоткрий живота си“ засяга единадесет от тези хронични самоунищожителни личностови модели, опре­делени в книгата като „житейски капани“. Авторите бо­равят с много сложна материя, но я представят достъпно и разбираемо. Читателите лесно ще схванат идеята за жи­тейските капани и бързо ще идентифицират своите собст­вени такива. Богатството от казуси, извлечени от реалния клиничен опит, ще помогне на читателите да подходят индивидуално към житейските капани. Освен това техни­ките, които авторите представят, са мощен инструмент за промяна. Техният подход е интегративен: той обединява елементи от когнитивните, поведенческите, психоанали­тичните и преживелищните терапии, като същевременно запазва практическия, ориентиран към разрешаване на проблеми фокус на когнитивната терапия.

„Преоткрий живота си“ е книга, която ще ви накара да погледнете по различен начин на живота си и на живота на своите близки. Тя е насочена към широк кръг читатели и използва езика на нашето ежедневие, за да ни даде нова гледна точка както за собствените ни повтарящи се емо­ционални и отношенчески трудности, така и за онези на хората, с които живеем, работим или учим. Авторите на тази книга я създават на базата на терапевтичната си рабо­та с различни пациенти и в нея за първи път Джефри Янг формулира основните аспекти на схема терапията, които доразвива по-нататък през годините.
Схема терапията е част от голямото семейство на съвременните, базирани на доказателства, подходи. Тя е типичен представител на втората вълна когнитивно-поведенчески терапии – неслучайно предговорът на първото издание на книгата е от Арън Бек, определян като „бащата на когнитивната терапия“ .
Схема терапията е създадена за работа с пациенти, при които конвенционалните когнитивно-поведенчески подходи се оказват недостатъчно ефективни. Това основ­но са пациенти с личностни разстройства, включително с гранично личностно разстройство или други хронични психични проблеми. По същество тя е унифициран и сис­тематизиран подход, който интегрира когнитивни, пове­денчески, преживелищни и интерперсонални концепции и техники.
Формулирането на схема режимите е една от чети­рите ключови концепции в теорията за схемите на Джефри Янг. Той детайлно описва как при определени емоционал­ни разстройства човек губи връзка с потребностите си и как схемите и режимите реално ни пречат да удовлетво­рим потребностите си ефективно. Как определени устой­чиви начини на мислене ни блокират и ни принуждават да функционираме в редица „дисфункционални режими“.
Терапията на Джефри Янг ни учи как да си дадем сметка за потребностите си и как ефективно да влезем във връзка с тях. Янг посочва, че шансът ни за активна промя­на са негативните ни чувства, активирани в дисфункционалната схема, като именно това ни дава възможност през терапията да се променим, като се погрижим за детето в себе си и развием уменията си на „здрав възрастен“.
Моят професионален път ме срещна с Джефри Янг през 2002 г. в Холандия. По това време вече бях дипло­миран когнитивен и аналитичен терапевт. Срещата с него и неговата развиваща се терапевтична школа ми даде възможност да интегрирам двата подхода по максимално ефективен за клиентите ми начин.
Вярвам, че тази книга ще даде възможност на хората в България да се докоснат до основните аспекти на схема терапията и по-нататък този подход да намери по-широка популярност. Във връзка с това е важно да отбележим, че излизането на българския превод на „Преоткрий живота си“ е свързано и със създаването на професионално общес­тво на схема терапевтите в България.
Накрая бих искал да благодаря на преводача и на научния редактор на българското издание на тази книга за усилията и всеотдайността, които направиха възможно нейното реализиране.
Пожелавам на всички успех в себепознанието!

д-р Петър Василев

 • Измъчвате ли се често от отношенията си с хора, които са студени към вас? Имате ли усещането, че дори и най-близките ви хора не ги е грижа за вас или не ви разби­рат достатъчно?
 • Усещате ли, че сте някак дефектен в своята същ­ност и че всеки, който ви опознае истински, няма да ви обича или приеме?
 • Поставяте ли потребностите на другите хора пред вашите, така че нуждите ви никога не са удовлетворени или дори спирате да разпознавате какви са те всъщност?
 • Страхувате ли се, че ще ви сполети нещо лошо, така че дори и леко възпаленото гърло предизвиква у вас ужас от наличие на тежко заболяване?
 • Намирате ли, че независимо колко обществено признание или социално одобрение получавате, все още се чувствате нещастен, непълноценен или незаслужаващ?

Ние наричаме такива модели житейски капани. В тази книга ще опишем единадесет от най-често срещаните житейски капани и ще ви покажем как да ги разпознавате, как да разбирате техния произход и как да ги променяте.
Житейският капан е модел, който се формира през детството и се отразява на целия живот. Той започва с нещо, което е било лошо за нас, породено от отношения­та с нашите семейства или с другите деца (връстниците). Били сме изоставени, критикувани, прекомерно предпаз­вани, малтретирани, изключвани или лишавани – т.е. били сме увредени по някакъв начин. Най-накрая житейският капан става част от нас. Дълго след като сме напуснали дома, в който сме израснали, продължаваме да създава­ме ситуации, в които сме малтретирани, пренебрегвани, отхвърляни или контролирани и в които не успяваме да постигнем най-желаните си цели.
Житейските капани определят начина, по който мис­лим, чувстваме, действаме и се отнасяме към другите. Те отключват силни чувства, като гняв, тъга и тревожност. Дори когато изглежда, че имаме всичко – социален ста­тус, идеален брак, уважение от хората близо до нас, успех в кариерата, ние често не можем да се насладим на живота или да вярваме в постиженията си.

 

ЕДИНАДЕСЕТТЕ ЖИТЕЙСКИ КАПАНА НАКРАТКО

Два житейски капана са свързани с липсата на си­гурност или безопасност в семейството ви като дете. Те са „Изоставяне“ и „Недоверие и злоупотреба“.

Изоставяне
Житейският капан „Изоставяне“ е чувството, че хо­рата, които обичате, ще ви изоставят и накрая ще се ока­жете емоционално изолиран завинаги. Независимо дали чувствате, че близките ви ще умрат, ще напуснат дома за­винаги или ще ви изоставят, защото ще предпочетат някой друг, вие някак си усещате, че накрая ще останете сам. По­ради това убеждение може би прекадено много се вкопчвате в близките си хора. По ирония по този начин всъщност ги отдалечавате от себе си. Може да се чувствате силно разстроен или гневен дори при естествени раздели.

Недоверие и злоупотреба
Житейският капан „Недоверие и злоупотреба“ е очак­ването, че хората ще ви наранят или ще злоупотребят с вас по някакъв начин – ще ви изневерят, излъжат, манипули­рат, унижат, наранят физически или ще се възползват от вас по някакъв начин. Ако сте в този житейски капан, вие се криете зад стена от недоверие, за да се защитите. Не допускате хората твърде близо. Мнителен сте относно на­меренията на другите и сте склонен да предполагате най-лошото. Очаквате хората, които обичате, да ви предадат. Или напълно избягвате взаимоотношенията, или форми­рате повърхностни отношения, в които всъщност не се отваряте към другите, или формирате взаимоотношения с хора, които ви третират лошо, и после усещате гняв и отмъстителност към тях.

Два житейски капана се отнасят до вашата способ­ност да функционирате независимо в света. Тези житейски капани са „Зависимост“ и „Уязвимост“.

Зависимост
Ако сте хванат в житейския капан „Зависимост“, вие се чувствате неспособен да се справите компетентно с ежедневния живот без значима помощ от страна на дру­гите. Зависим сте от другите като от патерица и се нуж­даете от постоянна подкрепа. Като дете са ви накарали да се чувствате некомпетентен, когато сте се опитвали да от­стоявате независимостта си. Като възрастен търсите сил­ни фигури, от които да сте зависим и да им позволите да направляват живота ви. В работата се стремите да избяг­вате да действате самостоятелно. Излишно е да казваме, че това ви дърпа назад.

Уязвимост
При житейския капан „Уязвимост“ вие живеете в страх, че някакво бедствие (природно, криминално, меди­цинско или финансово) може да ви сполети всеки момент. Не се чувствате в безопасност в света. Ако имате този житейски капан, като дете са ви карали да чувствате, че светът е опасно място. Вероятно родителите са ви пред­пазвали прекомерно, тъй като твърде много са се безпокояли за вашата безопасност. Вашите страхове са преко­мерни и нереалистични, но въпреки това ги оставяте да контролират живота ви и хабите енергията си, за да прове­рявате, че сте в безопасност. Страховете ви може да са от наличие на болест, от получаване на пристъп на тревож­ност, от заразяване със СПИН или полудяване. Те може да са фокусирани върху финансова уязвимост: банкрут и оставане на улицата. Вашата уязвимост може да се вър­ти и около други фобийни ситуации, като страх от летене, ограбване или земетресение.

Два житейски капана са свързани със силата на ва­шите емоционални връзки: „Емоционална депривация“ и „Социално изключване“.

Емоционална депривация
„Емоционалната депривация“ е убеждението, че по­требността ви от любов никога няма да бъде удовлетво­рена адекватно от другите хора. Смятате, че никой не го е грижа истински за вас или че никой не разбира как се чувствате. Привлечен сте от студени и неотзивчиви хора или вие сте студен и неотзивчив, което води до формира­нето на взаимоотношения, неизбежно незадоволителни за вас. Чувствате се измамен и се люшкате между това да сте гневен и да се чувствате наранен и самотен. По ирония ва­шият гняв само отдалечава хората от вас, а това поддържа вашата постоянна депривация.
Когато пациенти с емоционална депривация идват при нас за терапевтична сесия, те носят със себе си самота, която остава дори след като са напуснали офиса. Това е празнотата на емоционалното изключване. Тези хора не знаят какво е любов.

Социално изключване
„Социалното изключване“ е по отношение на вашата свързаност с приятели и групи. То ви кара да се чувствате изолиран от останалия свят, да се чувствате различен. Ако сте в този житейски капан, като дете сте се чувствали из­ключен от връстниците си. Не сте принадлежали към група от приятели. Може би сте имали някакви особености, кои­то са ви карали да се чувствате различен. Като възрастен вие поддържате житейския си капан основно чрез избяг­ване. Избягвате социализиране в групи и сприятеляване.
Може да сте се чувствали изключен, защото е имало нещо, заради което другите деца са ви отхвърляли. Така вие сте се чувствали социално нежелан. Като възрастен може да се усещате грозен, сексуално нежелан, с нисък социален статус, със слаби разговорни умения, скучен или по някакъв друг начин непълноценен. Вие преповтаряте отхвърлянето в детството, като се чувствате и действате като по-низш в социални ситуации.
Невинаги е очевидно, когато някой има житейския ка­пан „Социално изключване“. Много хора с този житейски капан се чувстват комфортно в условия на близки отно­шения и имат доста социални умения. Техният житейски капан може да не е видим при взаимоотношения с отделни хора. Понякога с изненада осъзнаваме колко тревожни и отстранени се чувстват те на парти, в клас, на събирания с много хора или на работа. Те са неспокойни и не могат да намерят място, където да принадлежат.

Двата житейски капана, които са свързани с вашата самооценка, са „Дефектност“ и „Провал“.

Дефектност
При „Дефектност“ вие се чувствате вътрешно де­фектен и пълен с недостатъци. Вярвате, че генерално сте недостоен за обичта на тези, които се доближат достатъч­но и узнаят истинската ви същност. Вашата дефектност ще бъде разобличена. В семейството ви като дете вие не сте били уважаван за това, което сте. Вместо това са ви критикували за „недостатъците“ ви. Обвинявали сте себе си – чувствали сте се недостоен да бъдете обичан. Като възрастен се страхувате от любовта. Трудно ви е да по­вярвате, че хората, които са близо до вас, ви ценят, така че очаквате отхвърляне.

Провал
„Провалът“ е убеждението, че сте неадекватен по отношение на постиженията в училище, на работа и в спорта. Чувствате, че сте провален в сравнение със свои­те връстници. Като дете са ви накарали да се чувствате по-низш по отношение на постиженията си. Може да сте имали училищни затруднения или проблем с дисциплина­та, който да ви е попречил да постигнете важни умения, като четенето например. Другите деца винаги са били по­добри от вас. Наричали са ви „глупав“, „бездарен“ или „мързелив“. Като възрастен поддържате житейския си ка­пан, като преувеличавате степента на провал и действате по начини, които гарантират вашия постоянен провал.

Два житейски капана са свързани със себеизразяването – вашата способност да заявите какво искате и да удовлетворите потребностите си – „Подчинение“ и „Неу­молими стандарти“.

Подчинение
При „Подчинение“ вие жертвате вашите собствени нужди и желания в името на това да угодите на другите или да удовлетворите техните нужди. Позволявате на дру­гите да ви контролират. Правите това или поради вина, че ще нараните другите, ако се поставите на първо място, или от страх, че ще бъдете наказан или изоставен, ако не се подчините. Като дете някой близо до вас, може би роди­тел, ви е подчинил. Като възрастен вие многократно вли­зате в отношения с доминиращи и контролиращи хора и им се подчинявате или влизате в отношения с нуждаещи се хора, които са твърде увредени, за да могат да ви дадат нещо в замяна.

Неумолими стандарти
Ако сте в житейския капан на „Неумолими стандар­ти“, вие непрекъснато имате изключително високи очаква­ния от себе си. Слагате прекомерно ударение на статуса, парите, постиженията, красотата, реда или признанието за сметка на щастието, удоволствието, здравето, усещането за реализиране и удовлетворяващите взаимоотношения. Вероятно прилагате вашите строги стандарти и спрямо другите хора и сте много осъждащи. Като дете от вас се е очаквало да бъдете най-добрият и ви е казвано, че всичко друго би било провал. Научили сте, че нищо от онова, кое­то сте правили, не е било достатъчно добро.

Привилегированост
Последният житейски капан, „Привилегированост“, е свързан със способността да се възприемат реалистич­ни граници в живота. Хората, които имат този житейски капан, се чувстват специални. Те настояват, че могат не­забавно да правят, да казват или да получават каквото си поискат. Пренебрегват онова, което другите смятат за ра­зумно, не преценяват какво е действително осъществимо, както и времето или търпението, които обикновено се изис­кват, включително нямат усет за това каква е цената за дру­гите. Имат трудности със самодисциплината.
Мнозина от хората с този житейски капан са били глезени в детството. От тях не се е изисквало да показ­ват самоконтрол или да приемат ограниченията, които се поставят на другите деца. Като възрастни те все така се разгневяват, когато не получат това, което искат.

ОТКЪДЕ СЕ ПОЯВЯВАТ

Сега вече имате идея кои житейски капани се отна­сят за вас. Следващата глава ще ви разкаже откъде идват житейските капани – как ги формираме в детството си.
Житейският капан е модел или тема, която започва в детството и се повтаря през жи­вота. Темата може да бъде „Изоставяне“, „Недоверие“, „Емоционална депривация“ или всяка от останалите, кои­то описахме. Крайният резултат е, че като възрастни ние продължаваме да пресъздаваме условията от нашето детство, които са били най-вредни за нас.
Житейският капан е саморазрушителен. Това е ха­рактеристиката, която прави житейските капани толкова досадни за нас като терапевти. Ние виждаме как някой като Патрик е отново изоставен или някой като Маделин е от­ново малтретиран. Пациентите са привлечени от ситуации, които отключват техните житейски капани, както нощните пеперуди са привлечени от пламъка. Житейският капан ув­режда нашето усещане за Аз, нашето здраве, нашите взаи­моотношения, работата ни, щастието ни и настроенията ни като цяло – той засяга всеки аспект от нашия живот.
Житейският капан, сам по себе си, се бори здраво за оцеляване. Затова усещаме силен натиск да го поддържа­ме. Това е част от човешкия порив към последователност. Житейският капан е това, което познаваме. Макар че е бо­лезнен, той е удобен и познат. Затова е много трудно да бъде променен. Освен това нашите житейски капани са се развили, когато сме били деца, като начин да се адаптира­ме към семейството, с което живеем. Тези модели са били реалистични, когато сме били деца; проблемът, е че про­дължаваме да ги повтаряме, когато вече не са ни полезни.

КАК СЕ РАЗВИВАТ

Няколко фактора допринасят за развитието на житейс­ките капани. Първият е темпераментът. Темпераментът е вроден. Това е нашата емоционална природа, начинът, по който сме предразположени да реагираме на събитията.
Подобно на другите вродени черти, темпераментът варира. Той обхваща и редица емоции. Ето някои примери за черти, които според нас могат да бъдат в голяма степен унаследени.
Може да разглеждате вашия темперамент като ком­бинация от това къде се намирате по всички тези измере­ния, и от други фактори, за които все още не знаем или които не разбираме достатъчно.
Разбира се, поведението се влияе и от средата. Без­опасната и обгрижваща среда може да направи дори едно срамежливо дете относително отворено; а ако нещата ста­нат достатъчно лоши, дори едно неуязвимо дете може да бъде победено.
Наследствеността и средата ни влияят и ни фор­мират. Това е вярно (макар и в по-малка степен) дори за черти, които изглеждат чисто физически, като например височината. Ние се раждаме с потенциал за определена височина, но дали ще реализираме този потенциал, зависи частично от нашата среда – дали ни хранят добре, дали имаме здравословна среда и т.н.
Най-важното ранно влияние от средата има семейство­то ни. До голяма степен динамиката на нашето семейство е била динамиката на нашия ранен свят. Когато активираме житейски капан, това, което активираме, е почти винаги дра­ма от нашето семейство като деца.
В повечето случаи влиянието на семейството е най-силно около раждането и постепенно намалява с израства­нето на детето. Други влияния стават по-важни – на връст­ниците, училището и т.н., но семейството остава първич­ната ситуация. Житейските капани се развиват, когато ранната детска среда е деструктивна.

КАКВО ТРЯБВА ДА РАЗВИЕ ДЕТЕТО

 1. Базисна сигурност
 2. Свързаност с другите
 3. Автономност
 4. Самооценка
 5. Себеизразяване
 6. Реалистични граници

1. Базисна сигурност (житейски капани „Изоставяне“ и „Недоверие и злоупотреба“)
Някои житейски капани са по-ключови от други. Това са житейските капани, свързани с базисната сигур­ност. Те се формират рано. Може да бъдат налични дори при бебетата. За тях да се чувстват в безопасност, е основ­на нужда – въпрос на живот и смърт.
Житейските капани, свързани с базисната сигур­ност, са свързани с отношението към детето от страна на собственото му семейство. Заплахата от изоставяне или малтретиране идва от тези, които са най-близко, от тези, които се предполага, че трябва да ни обичат, да се грижат за нас и да ни защитават.

2. Свързаност с другите (житейски капани: „Емоционална депривация“ и „Социално изключване“)
За да развием чувство на свързаност, ние се нужда­ем от любов, внимание, съчувствие, уважение, привърза­ност, разбиране и ръководене. Имаме нужда да получим тези неща и от семейството, и от връстниците си.
Има две форми на свързаност с другите. Едната се отнася до близостта. Обикновено близките взаимоотно­шения са онези, които са със семейството, любимия и най-добрите приятели. Те са нашите най-близки емоционални връзки. В нашите най-близки отношения ние чувстваме свързаност, подобна на тази с майката или бащата. Другата форма включва нашата социална свързаност. Това е усеща­нето за принадлежност, за вписване в големия социален свят. Социалните взаимоотношения са онези, които имаме с определен кръг от приятели и с групи в общността.
Проблемите със свързаността могат да бъдат едва доловими. Може да изглеждате идеално вписан. Може да имате семейство, което ви обича, или да бъдете част от общността и все пак дълбоко в себе си да се чувствате из­ключен. Чувствате се самотен и се нуждаете от определен вид взаимоотношения, които нямате. Само проницателен човек би доловил, че всъщност не сте свързан с хората около вас и пазите лека дистанция от тях. Не позволявате на никого да ви доближи твърде много. В други случаи вашите проблеми могат да са по-изразени – може да сте самотник – човек, който винаги е бил сам.

3. Автономност: независимо функциониране (житейски капани: „Зависимост“ и „Уязвимост“)
Автономността е способността да се отделим от свои­те родители и да функционираме независимо в света, подоб­но на другите хора на нашата възраст. Това е способността да напуснем дома, да имаме собствен живот, идентичност, цели и посоки, които не са изцяло зависими от подкрепата и посоката на родителите ни. Това е способността да действа­ме като индивиди – да имаме собствен Аз.
Ако сте израснали в семейство, което поощрява ав­тономността, тогава родителите ви са ви научили да бъде­те достатъчен сам за себе си, насърчавали са ви да поемате отговорност, и са ви научили да имате добра преценка за нещата. Те са ви насърчавали да се осмелявате да сте във външния свят и да общувате с връстниците си. Вместо да ви предпазват прекомерно, те са ви научили, че светът е безопасен и вие знаете как да се предпазвате в него. Оку­ражавали са ви да развивате отделна идентичност.
Може обаче да сте имали по-нездравословна среда в детството си, която да е насърчавала зависимост и слива­не. Вашите родители може да не са ви научили на умения за автономност. Вместо това те може да са правили всич­ко вместо вас и да са осуетявали опитите ви да вършите нещата самостоятелно. Може да са ви научили, че светът е опасен, и постоянно да са ви предупреждавали за някак­ва опасност или вероятна болест. Може да не са ви дава­ли възможност да следвате естествените си наклонности. Възможно е да са ви казвали, че за да се справите в света, не можете да разчитате на собствената си преценка или на собствените си решения.

4. Самооценка (житейски капани: „Дефектност“ и „Провал“)
Самооценката е усещането, че сме стойностни в своя личен, социален и професионален живот. Тя идва от чувството, че сме били обичани и зачитани като деца от семейството, приятелите и съучениците.
В идеалния случай би трябвало да сме имали детство, което подкрепя нашата самооценка. Би трябвало да сме се чувствали обичани и ценени от своето семейство, приети от връстниците си и успешни в училище. Би трябвало да сме получавали похвали и окуражаване без изразен критицизъм или отхвърляне.
Възможно е обаче това да не се е случило с вас. Може да сте имали родител, брат или сестра, които непрекъснато са ви критикували, и всичко, което сте правили, да е било не­приемливо. Чувствали сте се необичан и вероятно сте били отхвърлен от връстниците си. Те са ви накарали да се чувст­вате нежелан или дори провален в училище или в спорта.
Като възрастен може да се чувствате несигурен от­носно определени аспекти на живота си. Липсва ви само­чувствие в областите, в които се чувствате уязвим – ин­тимни отношения, социални ситуации или работа. В уяз­вимите си области се чувствате по-долу от другите и сте свръхчувствителен към критика и отхвърляне. Предизви­кателствата ви правят много тревожни. Вие или ги избяг­вате, или не успявате да се справите с тях.
Двата житейски капана, свързани със самооценката, са „Дефектност“ и „Провал“. Те съответстват на усеща­нето за липса на стойност в личната и професионалната сфера. Житейският капан „Провал“ включва преживяване за неадекватност в областта на постиженията и работата. Това е усещането, че сте по-малко успешни, талантливи или интелигентни от своите връстници.
Житейският капан „Дефектност“ включва усещането, че по своята същност сте повредени и че колкото повече ня­кой ви опознава, толкова по-малко ще ви обича. Житейският капан „Дефектност“ често придружава други житейски ка­пани.

5. Себеизразяване (житейски капани: „Подчинение“ и „Неумолими стандарти“)
Себеизразяването е свободата да изразяваме себе си – своите потребности, чувства (включително гняв) и естествените си пориви. То е свързано с убеждението, че нашите нужди са толкова важни, колкото и нуждите на другите хора. Ние сме свободни да действаме спонтан­но, без прекомерни ограничения. Свободни да следваме дейностите и интересите, които правят нас щастливи, а не само онези, които са около нас. Даваме си време за забавления и игри, а не само за работа и непрекъснато съревнование.
В ранната среда, която насърчава себеизразяването, сме окуражени да откриваме своите естествени интереси и предпочитания. Нашите нужди и желания са на преден план при вземането на решения. Позволено ни е да изразя­ваме емоции като тъга и гняв, ако те не нараняват сериоз­но други хора. Редовно ни се позволява да играем, да сме ентусиазирани и без задръжки. Окуражават ни да балан­сираме между игра и работа, като стандартите са разумни.
Ако сте отраснали в семейство, което обезкуражава себеизразяването, то са ви наказвали или са ви карали да се чувствате виновен, когато сте изразявали потребностите, предпочитанията или емоциите си. Нуждите и емоциите на родителите ви са имали предимство пред вашите. Карали са ви да се чувствате безсилен. Засрамвали са ви, когато сте действали игриво и без задръжки. Работата и постиже­нията ви са били прекомерно подчертавани за сметка на забавленията и удоволствията. Родителите ви не са били удовлетворени ако не сте се представяли перфектно.

6. Реалистични граници (житейски капан: „Привилегированост“)
Проблемите с реалистичните граници са в голяма сте­пен противоположни на проблемите със себеизразяването. Когато не ви е позволено да изразявате себе си, вие се кон­тролирате прекомерно, потискате собствените си потреб­ности и сте насочен към нуждите на другите. При проблеми с границите сте насочен толкова много към собствените си нужди, че изобщо не зачитате другите хора. Това може да е изразено в такава степен, че другите да ви смятат за его­истичен, взискателен, контролиращ, егоцентричен и нарцистичен. Възможно е да имате и проблем със самоконтрола – да сте толкова импулсивен или емоционален, че да ви е трудно да следвате дългосрочни цели. Винаги търсите не­забавно удовлетворяване и не можете да понасяте рутин­ни или скучни задачи. Научили сте, че сте специален и сте привилегирован да вършите всичко по свой собствен начин.
Да имаме реалистични граници, означава да прие­мем реалистични вътрешни и външни граници на собст­веното си поведение. Това включва способността да раз­бираме и да вземаме под внимание нуждите на другите – да балансираме справедливо своите собствени нужди с тези на другите. Това е и способността да развиваме дос­татъчен самоконтрол и самодисциплина, за да постигаме своите цели и да избягваме наказания от обществото.
Когато израстваме в детството си в среда с реалистич­ни граници, нашите родители възнаграждават реалистичния самоконтрол и самодисциплина. Не ни глезят прекомерно и не ни дават прекалена свобода. Учат ни да бъдем отговорни, да се готвим за училище и да си изпълняваме задълженията. Родителите ни помагат да се научим да вземаме под внима­ние гледната точка на другите и да бъдем чувствителни към техните нужди. Учат ни да не нараняваме хората излишно и да уважаваме правата и свободата на другите.
Но може би във вашето детство не са насърчавани ре­алистичните граници. Родителите ви може да са били преко­мерно разглезващи и позволяващи ви всичко. Винаги са ви давали каквото поискате. Възнаграждавали са ви за манипулативното поведение всеки път, когато сте избухвали гневно, за да стане, както вие искате. Не са ви налагали адекватен надзор и са ви позволявали да изразявате гняв без ограниче­ния. Никога не сте успели да схванете концепцията за реципрочност. Не сте били насърчаван да разбирате чувствата на другите, нито да ги вземате под внимание. Не сте били нау­чен на самодисциплина и самоконтрол. Всички тези грешки могат да доведат до житейския капан „Привилегированост“.

ФИЛОСОФИЯ НА ПРОМЯНАТА – СЕДЕМ ОСНОВНИ ДОПУСКАНИЯ

Процесът на промяна е трудно нещо. Виждаме как пациентите всеки ден се борят да преодолеят дълбоко вко­ренените модели. Ние също вървим през този процес на растеж и наблюдаваме колко фрустриращо може да бъде това за нашите приятели и членове на семейството.
Знаем, че книгите за самопомощ, включително и тази, вероятно правят промяната да изглежда по-лесна, от­колкото е всъщност. Бихме желали да има начин да ви под­готвим напълно за превратностите на израстването. Искаме от вас да не очаквате, че промяната е постоянен процес. Пациентите винаги ни казват, че това е „една крачка нап­ред, две назад“. Има доста препятствия, които се очаква да срещнете, когато се опитвате да се промените. Глава 5 описва много от тях и предлага решения.
Нашият подход към промените се основава на фило­софия, която включва няколко основни допускания. Нямаме начин да докажем тези убеждения, освен да кажем, че сме видели как промяната е по-лесна, когато приемем, че тези убеждения са верни.

Първо, вярваме, че всички ние с някаква част от себе си искаме да бъдем щастливи и пълноценни. Понякога този процес се нарича себеактуализация. Предпо­лагаме, че този здрав Аз е някак си погребан под годините на пренебрегване, подчинение, злоупотреба, критика и други разрушителни сили. Процесът на промяна включва съживя­ване на тази здрава страна и даване на надежда за нея.

Второ, допускаме, че има няколко базисни „нужди“ или желания, които, ако бъдат удовлетворени, ще нака­рат повечето от нас да бъдат по-щастливи: потребност­та да се чувстваме свързани с други хора; потребността от независимост, автономност; потребността да се чувстваме желани, компетентни, успешни, привлекателни, значими – да бъдем „добри“ хора в обкръжението си; необходимостта да изразяваме онова, което искаме и чувстваме към другите, да се отстояваме; потребността от удоволствия, забавления и креативност – да преследваме интересите, хобитата и дейностите, които ни доставят удоволствие; и потребността да помагаме на другите, да показваме загри­женост и любов. Ще дискутираме тези потребности с по­вече подробности по-нататък в настоящата глава.

Третото основно допускане на подхода за житейските капани е, че хората могат да се променят по много осно­вен начин. Някои хора са скептични по отношение на този процес. Те смятат, че базисната ни личност е детерминира­на в края на детството или дори по-рано от нашия генетичен материал и че големи личностови промени в зряла възраст са невъзможни или много малко вероятни. Ние твърдо от­хвърляме тази идея. Виждаме как хората се променят фунда­ментално всеки ден. Признаваме обаче, че промяната на ос­новните модели е извънредно трудна. Нашият вроден темпе­рамент и ранните ни преживявания в семейството и с връст­ниците създават много мощни сили, които действат против промяната. Но въпреки че нашите детски истории създават силни препятствия за промяна, те не я правят невъзможна. Колкото по-деструктивни са тези ранни сили, толкова повече ще трябва да работим, за да променим житейските капани, и толкова повече ще се нуждаем от подкрепа от другите.

Четвъртото допускане е, че ние всички имаме сил­на склонност да се съпротивляваме на основната промяна. Това вярване има важни последствия. То предполага, че е малко вероятно да променим основните си житейски капани, без да вземем съответно съзнателно решение. Повечето от нас работят на автопилот, възпроизвеждай­ки навици в мисленето, преживяванията, връзките и по­веденията през целия си живот. Тези модели са удобни и познати и е малко вероятно да ги променим, ако не нап­равим съгласувани, съзнателни и постоянни усилия; ако очакваме фундаменталната промяна да стане сама, почти със сигурност тя няма да се осъществи. Ние сме обрече­ни да повтаряме грешките от миналото и наследството от нашите родители, баби и дядовци, освен ако не направим съзнателни и продължителни усилия да ги променим.

Петото допускане е, че повечето от нас имат силна склонност да избягват болката. Това е едновременно и доб­ро, и лошо. Добрата новина е, че повечето от нас грави­тират към преживявания, които ни носят удоволствие и удовлетворение. Лошата новина е, че избягваме ситуа­ции и чувства, които ни причиняват болка, дори когато конфронтираното с тях може да доведе до личностно израстване. Желанието да се избегне болката, е една от най-големите пречки по пътя към промяната. За да моди­фицираме житейските капани, трябва да сме готови да се изправим пред болезнени спомени, които предизвикват силни емоции, като тъга, гняв, тревожност, вина, срам и обърканост. Трябва да сме готови да се изправим пред ситуации, които сме избягвали дълго през живота си, тъй като сме се страхували, че ще доведат до провал, отхвър­ляне или унижение. Ако не се изправим пред тези болезне­ни спомени и заплашващи ситуации обаче, сме обречени да повтаряме моделите, които ни нараняват. Повечето от нас странят от болезнените чувства; много пациенти на­пускат терапията, вместо да се изправят пред тези емоции. Някои се пристрастяват към алкохол и наркотици, за да избегнат тези изпитания. Важно е да се ангажираме и да се изправим пред болката, за да можем да се променим.

Шесто – ние не вярваме, че която и да е отделна техника или подход за промяна могат да бъдат ефектив­ни при всички хора. Знаем, че най-ефективните подходи за промяна ще бъдат онези, които интегрират множество различни стратегии. При подхода за житейските капани ние се базираме на когнитивни, поведенчески, преживелищни, психоаналитични и интерперсонални техники, за да ви помогнем да се промените. Тъй като комбинираме някол­ко мощни подхода за промяна, вярваме, че с тази терапия ще помогнем на повече хора в сравнение с други терапии, които използват само една или две от тези интервенции. Настоятелно ви приканваме да търсите подходи и терапев­ти, които комбинират няколко модела вместо да използват само един или два. Въпреки че не очакваме да помогнем на всички със своя подход за житейските капани, се надяваме да бъдем по-успешни от прилагането на отделни техники.

Нашето последно допускане за промяната включва необходимостта от създаване на лична визия. Промяната не е просто липса на житейски капани. Ние всички трябва да открием кои искаме да бъдем и какво точно искаме от живота. Смятаме, че е жизненоважно да имаме тази посо­ка, преди да стигнем твърде далеч по време на процеса на промяна. Искаме да погледнете отвъд елиминирането на индивидуалните си житейски капани и да стигнете до пред­ставата за онова, което ще ви направи най-накрая пълно­ценен, щастлив и себеактуализиран.

Мнозина от нас преминават през живота си със смът­ното усещане накъде отиват. Това обяснява защо мнозин­ството достигат до средна възраст или до пенсиониране, чувствайки се разочаровани. Никога не сме имали широк набор от първостепенни цели, които да ни ръководят. Би било като да играем футбол, без да знаем къде е вратата, или да се качим на самолет, без да знаем за къде пътуваме. От съществено значение е всеки от нас да има такъв план. Единадесетте житейски капана са пречки за постигане на нашите цели; те не ни казват от какво имаме нужда, за да бъдем щастливи. След като развиете набор от жи­тейски цели, можете да започнете да планирате конкретни стъпки, за да ги постигнете. Настояваме да постигнете про­мяна по стратегически, а не по случаен начин.

За да създадете лична визия, трябва да откриете своите естествени наклонности, които включват онези интереси, взаимоотношения и дейности, които по своята същност ви карат да се чувствате пълноценен. Вярваме, че всеки човек има естествен набор отлични предпочитания. Може би най-важната задача, която можем да предприемем в живота си, е да открием какви са тези вродени желания. Най-добрите белези за разпознаване на естествените ни наклонности са нашите емоции и телесни усещания. Когато се занимаваме с дейности или взаимоотношения, които изпълняват нашите естествени наклонности, ние се чувстваме добре. Тялото ни е доволно и изпитваме удоволствие или радост.

За съжаление, много от нас са обучени като деца да пренебрегват своите естествени наклонности и да правят онова, което се очаква от тях: принуждават ни да бъдем твърди, когато по природа сме чувствителни; да следваме медицина, когато нашето естествено предпочитание е дей­ност на открито; да бъдем конвенционални, когато по при­рода сме нестандартни; да действаме по рутинен начин, когато по природа предпочитаме силните стимули.

Можем да продължим с примери как родители и учи­тели с най-добри намерения ни насърчават да пренебрег­ваме истинската си природа. Естествено, не можем его­истично да преследваме само онова, което искаме, за да бъдем щастливи. Трябва да намерим баланса между нуж­дите на обществото и своето лично удовлетворение. Ние не се застъпваме за нарцистичната философия на живота. Мнозина от нас обаче са били прекалено обучени, прека­лено социализирани. Насочили са ни твърде настойчиво да правим онова, което другите очакват.

Мнозина от нас трябва да обърнат процеса, за да се променят. Добре е да открием кои сме всъщност. Необходи­мо е да разберем какво ни прави щастливи, без да разчитаме единствено на това кое прави хората около нас щастливи. Въпреки че не можем да развием тази визия за вас, можем да ви насочим към въпросите, които е добре да си зададете сами. Вече обсъдихме основните потребности, които могат да ни доведат до щастие. (Това беше второто допускане в нашата философия.) Сега ще ги разгледаме по-подробно.

5 ОСНОВНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА НИ ДОВЕДАТ ДО ЩАСТИЕ

Първата област на промяна включва взаимоот­ношенията. Каква е визията ви за взаимоотношенията, които желаете в живота си? Изяснете начините, по които искате да се свързвате с другите хора. Вземете предвид интимните отношения. Какъв вид интимна връзка искате? Какво е най-важно за вас – страст и романтика, спътник в живота, семейство? Какви са целите ви при търсенето на партньор? Колко важна е емоционалната близост за вас в сравнение със сексуалната тръпка?
Взаимоотношенията почти винаги са компромис. Правенето на интелигентни компромиси е проблем за мно­зина от нас, защото не сме в контакт със своите естествени наклонности. Малцина намират партньор, който им предос­тавя всичко, от което се нуждаят, така че трябва да направим избор. Какво е най-важно за вас при избора на партньор? Кои са по-малко важните характеристики, без които също можете да изберете конкретния партньор? Например може да се окажете с човек, когото обичате и чувствате близък, но усещате по-малко страст към него. Не вярваме в идеята за идеалните отношения, които трябва да са подходящи за всички; важно е вие да решите кое е най-доброто за вас.
Какви социални взаимоотношения искате? Какви при­ятели? Колко въвлечен искате да бъдете на социалната „сце­на“? Колко ангажиран искате да бъдете в различни групи в общността? Искате ли да участвате в религиозни сдружения? Искате ли да участвате в управлението на дадено училище или в местната власт? Искате ли да участвате в групи за под­крепа? Доколко искате да сте социализиран с хората на ра­ботното си място? Това са решения, които трябва да напра­вите, използвайки за насока естествените си наклонности.
Житейските капани „Емоционална депривация“, „Недоверие и злоупотреба“, „Изоставяне“ и „Социално изключване“ са най-големите пречки за развитието на ви­довете взаимоотношения, от които имате нужда в живота. Овладяването им ще ви позволи да се свържете с хората по-дълбоко и удовлетворително. Визията ви за взаимоот­ношенията ще ви води в борбата с тези житейски капани.

Втората основна област на промяна е автоном­ността. Какво е оптималното ниво на независимост за вас? Естествено, вие искате да действате в света с чув­ство за независимост и компетентност, със силно чувство за собствен Аз. Но какъв относителен баланс на автоном­ност и свързаност ще ви направи най-щастлив? За някои хора прекарването на повечето време в уединени занима­ния е много пълноценно. Други хора са по-щастливи да прекарват по-голяма част от времето си в социализиране и свързване, отколкото сами.
Автономността ви дава свободата да търсите здравос­ловни взаимоотношения и да избягвате или да напускате нез­дравословните такива. Вие сте свободен да останете в една връзка, защото искате да останете, а не защото имате нуж­да. Много хора с житейския капан „Зависимост“ или „Уяз­вимост“ се чувстват в капана на разрушителни взаимоотно­шения. Те се страхуват да напуснат връзката и да се изправят пред света сами. Тези два житейски капана са най-големите пречки за развитието на здравословно ниво на автономност.
Автономността е жизненоважен елемент при прес­ледването на вашите естествени наклонности. Тя включва развиване на чувство за идентичност. Вие сте свободен да бъдете такъв, какъвто уникално сте. Независимо дали предпочитате да бъдете музикант, художник, писател, спортист, автомонтьор, изпълнител, домакиня, пътешест­веник, любител на природата, възпитател, или лидер, вие ще се чувствате свободен да го постигнете. Не се страху­вайте твърде много да се отправите към света. Няма да се загубите във взаимоотношенията си, живеейки живота на партньора си вместо своя.

Третият компонент на промяната е самооценката. Подобно на автономността самооценката осигурява кон­текста на свободата. Вместо да бъдете блокиран, вие сте свободен. Житейските капани „Дефектност“ и „Провал“ са пречки за постигането на самочувствие. Преживяванията за малоценност и срам ви принизяват, а това ви кара да избяг­вате или да пропускате различни възможности. Срамът ви е като тежък черен облак, който ви заобикаля и не ви позво­лява да се движите – да се свързвате, да изразявате себе си, да удовлетворявате нуждите си, да изпъквате.
Вие искате да изберете живот, който подобрява само­оценката ви. Как да се стремите да се чувствате добре със себе си, да се приемате, без да сте прекалено самокритичен или несигурен? Какви са вашите силни страни и как можете да ги развиете? Какви са слабостите, които можете да коригирате?

Четвъртата област на промяната е себеутвърждаването и себеизразяването. Това включва правото ви за удовлетворяване на вашите потребности и изразяване на вашите чувства. Утвърждаването на себе си ви дава въз­можност да следвате естествените си наклонности и да из­питвате удоволствие от живота. Какъв е начинът, по който можете да изразите себе си?
Житейските капани „Подчинение“ и „Неумолими стандарти“ са пречки за самоутвърждаването. При капана „Подчинение“ вие се отказвате от естествените си нужди и удоволствия, за да помагате на другите или да избегнете отмъщение. При капана „Неумолими стандарти“ се отказ­вате от своите естествено присъщи нужди и удоволствия, за да спечелите одобрение и признание и да избегнете сра­ма. Постиженията и перфектността стават ваши цели в жи­вота за сметка на щастието и удоволствието.
Страстта, творчеството, играта и забавленията могат да ви помогнат да направите живота си смислен. Важно е да изключвате понякога, за да преживявате вълнение и удоволствие. Ако пренебрегвате самоутвърждаването и себеизразяването, ще чувствате живота си тежък и може да започнете да преживявате отчаяние. Вашите нужди и тези на хората около вас са небалансирани. Промяната включва възможността да удовлетворявате собстве­ните си базисни нужди и наклонности, без да навреждате ненужно на хората около себе си.

Петата област на развитие, не по-малко важна от ос­таналите, е загрижеността за другите. Един от най-при­ятните аспекти на живота е да се научим да даваме на други­те хора и да сме емпатични към тях. Привилегироваността може да ви попречи да показвате загриженост към хората около себе си. Ще се почувствате добре обаче, ако дадете своя принос. Социално ангажиране, благотворителност, раждане на деца и правене на различни неща за децата, под­помагане на вашите приятели – всички тези неща включват връзка с нещо по-голямо от вас и вашия индивидуален жи­вот. Как можете да допринесете за света като цяло?
Духовността и религиозните вярвания могат да бъ­дат важни компоненти от това да се чувстваме част от света като цяло. Повечето религиозни и духовни подхо­ди акцентират върху разширяването към Вселената като цяло, извън тясната загриженост за себе си и семейството. Много форми на религиозен опит осигуряват това допъл­нително измерение и привнасят пълноценност.

Вземете предвид областите, които сме описали, дока­то развивате своята собствена визия за живота си. Целите на живота вероятно са универсални: любов, себеизразяване, удоволствие, свобода, духовност, даване на другите – това е, което повечето от нас искат. Тези цели обаче често си противоречат. Например страстта може да е в конфликт със стабилността, автономността – с интимността, себеизразяването – със загрижеността към другите, и т.н. Важно е да си създадете приоритети и да изберете подходящия за вас баланс. Приканваме ви да включите елементи от тези по-широки цели по свой уникален начин, в съответствие със своите собствени уникални нужди и приоритети.

„Преоткрий живота си“ е насочена към широкия кръг читате­ли с интерес към психологичните аспекти на всекидневния живот. Хората с емоционални проблеми, посещаващите психотерапевт или тези, на които им предстои да потърсят професионална психологична помощ, също ще открият в нея ценна информация.
„Преоткрий живота си“ предоставя практически тех­ники за преодоляване на нашите най-болезнени житейс­ки проблеми. Книгата отразява голямата чувствителност, състрадателност и клинично прозрение на своите автори.


Съдържание

Анотация
Хванати ли сте в житейски капан?
Предговор към българското издание
Предговор от д-р Арън Бек
Предговор
1. ЖИТЕЙСКИ КАПАНИ
2. КОИ ЖИТЕЙСКИ КАПАНИ ПРИТЕЖАВАТЕ
3. РАЗБИРАНЕ НА ЖИТЕЙСКИТЕ КАПАНИ
4. КАПИТУЛАЦИЯ, БЯГСТВО И КОНТРААТАКА
5. КАК ДА ПРОМЕНИМ ЖИТЕЙСКИТЕ КАПАНИ
6. ЖИТЕЙСКИ КАПАН „ИЗОСТАВЯНЕ“ – „Моля те, не ме напускай!“
7. ЖИТЕЙСКИ КАПАН „НЕДОВЕРИЕ И ЗЛОУПОТРЕБА“ – „Не мога да ти вярвам“
8. ЖИТЕЙСКИ КАПАН „ЕМОЦИОНАЛНА ДЕПРИВАЦИЯ“ – „Никога няма да получа любовта, от която се нуждая“
9. ЖИТЕЙСКИ КАПАН „СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ“ – „Не се вписвам“
10. ЖИТЕЙСКИ КАПАН „ЗАВИСИМОСТ“ – „Не мога да го направя сам“
11. ЖИТЕЙСКИ КАПАН „УЯЗВИМОСТ“ – „Всеки момент ще ме сполети катастрофа“
12. ЖИТЕЙСКИ КАПАН „ДЕФЕКТНОСТ“ – „Аз съм безполезен“
13. ЖИТЕЙСКИ КАПАН „ПРОВАЛ“ – „Чувствам се напълно провален“
14. ЖИТЕЙСКИ КАПАН „ПОДЧИНЕНИЕ“ – „Винаги ще го правя по твоя начин“
15. ЖИТЕЙСКИ КАПАН „НЕУМОЛИМИ СТАНДАРТИ“ – „Никога не е достатъчно добре“
16. ЖИТЕЙСКИ КАПАН „ПРИВИЛЕГИРОВАНОСТ“ – „Мога да имам каквото си поискам“
17. ФИЛОСОФИЯ НА ПРОМЯНАТА
Източници
Благодарности

 

За авторите

Д-р Джефри Е. Янг е основател и директор на Цен­тровете по когнитивна терапия в Ню Йорк и Феърфийлд Каунти (Кънектикът), както и преподавател в Катедрата по психиатрия в Колумбийския универси­тет. Той е международно признат лектор по когнитив­на терапия. Живее в Уилтън, Кънектикът.

Д-р Джанет С. Клоско пътува между Кингстън, Ню Йорк, където има частна практика, и Грейт Нек, Ню Йорк, където е заместник-директор на Центъра по когнитивна терапия на Лонг Айлънд.

 


Линк към книгата:

Свалете от Яндиск  книгата “Преоткрий живота си” на Джедри Янг и Джанет Клоско от тук
или
Свалете от Мега книгата “Преоткрий живота си” на Джедри Янг и Джанет Клоско от тук
или
Свалете от MediaFire книгата “Преоткрий живота си” на Джедри Янг и Джанет Клоско от тук